لیست لغت های فريده رجبي فرد
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره مائدة آیه 3 - مفردات راغب
اکمال/اتمام : به پایان رساندن
توضیح : اکمال و اتمام باهم فرق می کند.و این دو کلمه با ظرافت خاصی در این آیه ولایت" درمورد "دین"و"نعمت" به کاررفته است:
اکمال:حاصل شدن وتحقق آنچه که غرض ومقصود از آن چیز است.
اتمام: تمام وکامل بودن چیزی، به طوری که نیاز به افزودن چیز دیگری به آن نباشد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نبا آیه 39 - مفردات
مآب : بازگشتن
توضیح : مآب ازریشه"أوب"است
أوب:به معنی رجوع وبازگشت است.بااین تفاوت که"أوب"به رجوعی اطلاق می شودکه بااراده واختیارباشد.ولی "رجوع"اعم است وبه هربازگشتی گفته می شود،خواه بااختیارباشدیابی اختیار.

"مآب":مصدرواسم مکان وزمان است:بازگشتن،مکان وزمان بازگشتن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره طارق آیه 1 - مفردات
الطارق : رونده راه
توضیح : طارق:رونده راه،اما درعرف به معنای کسی است که درشب می آید.به ستاره هم طارق می گویندزیرادرشب ظاهرمی شود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره لیل آیه 10 - مفردات راغب
یسر : آسانی
توضیح : یسر:ازماده "تیسیر"به معنی آسان کردن است .دراینجاواژه "یسر"درمورد"عسر/سختی"به کاررفته است. مانندآیه ای که واژه"بشارت"درمورد"عذاب"به کاررفته است.
(مانند:وبشّرهم بِعذاب الیم.آل عمران/21)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره لیل آیه 20 - مفردات
وجه رب :
توضیح : مقصوداز"ابتغاءوجه رب"طلب رضایت وخشنودی خداونداست زیرادرآیات دیگر"ابتغاءمرضات الله"داریم.مانندآیات207و265
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره شرح آیه 1 - مفردات راغب/وکتاب شناخت (علامه جعفری(ره)
شرح صدر :
توضیح : شرح صدریعنی بسط وگستردگی سینه وایجادآمادگی وظرفیت لازم ازجانب خداوندبرای دریافت علوم وحقایق معنوی.وضدآن"ضیق صدر"است./(مفردات)
علامه جعفری(ره):صدردرفارسی به سینه ترجمه میشودوازموارد استعمالات این کلمه(درقرآن44مورداست)چنین برمی آیدکه دائره صدروسیع ترازقلب است.ازمختصات مهم صدر،تنگی وگشادگی وظرفیت آن است.ودرآیاتی که شامل این کلمه است،گشادی وظرفیت داشتن صدرراباپذیرش اسلام وتنگی ومحدودیت آن راباکفروانحراف توصیف کرده است.
ازجمله آیات(سوره انعام/125)،(اسری/22)و(نجم/11)
"آیا کسی که خداوندسینه اورابرای اسلام گشوده وبانوری ازپروردگارش زندگی میکند،مانندکسی است کهازاین نعمت عظمی خودرامحروم ساخته اند."(نجم/11)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره علق آیه 15 - مفردات راغب
لنسفعاً :
توضیح : لنسفعاً(سَفع):به معنی گرفتن وباشدت وخواری کشیدن است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قدر آیه 1 - تفسیرقرآن شهیدمطهری
انزلنا : نازل کردیم
توضیح : کلمه نزول دردوباب آمده:باب افعال که دراینجا آمده(انزلنا)درجایی است که یک شیئ دفعتاًواردشده باشد.
وباب تفعیل:که درجایی استکه نزول تدریجی باشد
[بنابراین دراینجانزول دفعی واجمالی مدنظر است که درشب قدربوده]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بینة آیه 1 - مفردات
بیّنه : دلیل روشن وآشکارکه به واسطه آن حق ازباطل آشکارگردداعم ازاینکه(آن دلیل)عقلی باشدیاحسی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.