لیست لغت های رقيه زماني اميرزکريا
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نصر آیه 3 - درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم.
تَوَّاباً : بسیار توبه پذیر
توضیح : ریشه --- > ت و ب
مصدر ---> تَوب، توبة: بازگشتن

تائب کسی است که با استغفار و دست برداری از معصیت به سوی خدا برمی گردد. به خداوند نیز توّاب گفته می شود؛ چون خدا با رحمت به سوی بنده برمی گردد و توبه او را می پذیرد.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نصر آیه 3 - درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم.
اسْتَغْفِرْ : طلب مغفرت کن
توضیح : ریشه ---> غ ف ر
مصدر ---> غُفران : پوشاندن

غفران الهی نسبت به گناهان انسان، به معنای پوشاندن گناهان و ترتیب اثر ندادن به آثار آن است.
«استغفار» طلب کردن غفران است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نصر آیه 3 - درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم.
حَمْد : ستایش
توضیح : ریشه---> ح م د
مصدر ---> حَمْد: ستودن
«حَمْد» به معنای ستایش به خاطر کمال اختیاری یا عمل نیکوی اختیاری است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نصر آیه 3 - درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم.
سَبِّحْ : تسبیح گوی
توضیح : ریشه ---> س ب ح
مصدر ---> سَبح: حرکت کردن بدون انحراف
به منزه دانستن خدا از هر عیب و نقصی تسبیح گفته شده است؛ زیرا تسبیح گوی در حقیقت با تسبیح خود یک حرکت درونی به سوی کمال آغاز کرده و به سرعت در بندگی خدا پیش می رود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نصر آیه 2 - درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم.
أَفْواج : گروه گروه
توضیح : ریشه ---> ف و ج
مصدر ---> فوج: (منتشر شدن) اِفاجة: (شتاب کردن)
«أَفْواج» جمع «فَوج» است. فوج به گروه یا دسته ای از مردم یا غیر آن گفته می شود که به سرعت حرکت میکنند.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره نصر آیه 1 - درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم.
فَتْحُ : پیروزی
توضیح : ریشه ---> ف ت ح
مصدر ---> فَتْح

به معنای گشودن و باز کردن است و فرقی ندارد مادی باشد یا معنوی. از انجا که در هر پیروزی یک نوع گشایش در امر به وجود می آید از آن به فتح نعبیر می شود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قدر آیه 5 - درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم.
مَطلَع : طلوع
توضیح : ریشه---> ط ل ع
مصدر ---> طُلُوع: آشکار شدن
این ماده در اصل به معنای «عُلُوّ و ظُهور بر چیزی» است؛ بنابراین وقتی گفته می شود: طَلَعَتِ الشَُّمسُ عَلَی الأرضِ؛ یعنی خورشید بالا آمد و نورش روی زمین آشکار شد.
واژه «مَطلَع» بر وزن مَفعَل، سه کاربرد دارد:
مصدر میمی (طلوع کردن)، اسم زمان( زمان طلوع) و اسم مکان( مکان طلوع).
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قدر آیه 5 - درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم.
سَلام : سلامت
توضیح : ریشه ---> س ل م
مصدر ---> سلام، سلامة: سالم بودن، بی نقص بودن.
سلام،؛ در اصل به معنای «صحت و عافیت» است. هر چیزی که از «سلام» بهره مند باشد از هرگونه آفت ظاهری و باطنی دور است. اطاعت، صلح و رضایت، از لوازم معنای این ماده هستند.
توجه: «فَعال» یکی از مصادر باب تفعیل است؛ مانند: بَلَّغَ، یُبَلِّغُ، تَبلیغ و بَلاغ. واژه «سلام» در صورتی که مصدر باب تفعیل باشد به معنای: «درود فرستادن» و «تسلیم شدن» است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قدر آیه 4 - درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم.
أَمر : دستور، کار
توضیح : ریشه ---> أ م ر
مصدر---> أَمر: دستور دادن
أَمر به دو معنا به کار رفته است:

الف. «کار» که در این صورت جمع آن «أُمور» است.
ب. «دستور» که در این صورت جمع آن «أَوامر» است.
در این سوره منظور از أمر، «کار» است؛ بنابراین آیه اینگونه ترجمه می شود: « در آن شب، فرشتگان و روح به اذن پروردگارشان برای انجام مقدّرات هرکاری (مقدار عمر، روزی و ...) فرود می آیند.»
برخی مفسران «أمر» را در این سوره به معنای « فرمان و دستور الهی» دانسته اند که در شب قدر برای تعیین و اجرای مقدّرات انسان ها صادر می شود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قدر آیه 1 - درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم.
أَنزَلنَا : فرو فرستادیم
توضیح : ریشه ---> ن ز ل
مصدر ---> نُزُول: نازل شدن، فرود آمدن
هرگاه این ریشه به باب اِفعال برود به معنای «نازل کردن دفعی، یا تدریجی»، و هرگاه به باب تفعیل برود به معنای «نازل کردن تدریجی» است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>