لیست سوال های رضا محمدي تبار
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره نساء آیه 15 - تفاوت امساک در آیات
آیا مساله امساک در این آیه با آیه 2 سوره طلاق یا بحث امساک در روزه گرفتن فرق دارد؟ چه فرقهایی دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
قالب : تفسیری گوینده : رضا محمدی تبار
منبع : خودم موضوع اصلی : احکام
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : امساک به معنای نگه داشتن است. گاه نگه داشتن خارجی است و گاه نگه داشتن نفس انسان از حرکت به سوی تمایلات نفسانی و مرتکب مبطلات روزه شود.