لیست سوال های آذر خوشقدم
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره اعراف آیه 96 - سوال
چرا مشاهده می کنیم ملتهای بی ایمان غرق در ناز و نعمت هستند ، در حالیکه جمعی از افراد با ایمان به سختی روزگار می گذرانند ؟
قالب : تفسیری گوینده : آذر خوشقدم
منبع : تفسیر نمونه موضوع اصلی : قرآن کریم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) عالمی (داور) : باسلام
قرآن بار هابه این سوال جواب داده
برای نمونه میفرماید اگر اهل ایمان و مسلمین ایمانی واقعی و راسخ داشتند ما چنام ثروتی به کفار میدادیم تا به جای تیرک ساختمان از طلاو نقره استفاده کنند تا شما بفهمید که دنیا ارزش نداشته و دار بقا آخرت است
ناز و نعمت باری مومنان است اما لزوما در دنیا نیست
دنیا وحل زراعت است و اخرت محل درو
2) : قرارگرفتن دوکلمه آمنوا و اتقوا بعنوان شرط تحقق لفتحنا علیهم برکات.... بدین مفهوم است که ایمان بخدا واطاعت از دستورات الهی که دراین بخش میتوان به
حقوق الهی تعبیر نمود اگر با رعایت حقوق مردم وتقوا که همان پرهیز از همه خطاهاست ونفی همه مظالم است وبه نوعی درآن حق الناس مستتر گردیده همراه شود به قطع یقین حاصلش نزول برکات الهی است که خداوند منان شاید دربخش اول که همان ایمان باشد با اغماض نظرنماید اما دربخش دوم که رعایت تقوی بوده ونتیجه ایمان است وبروز عملی آن به جامعه برمیگردد بانظرخاص نگاه میکند واکثر ما مسلمانان به صرف انجام چندحرکت عبادی ویا نام مسلمانی خودرا درزمره متقین می پنداریم درحالیکه دربخش تقوی ورعایت حقوق مردم وجامعه نه تنها باملاک ایمان عمل نمی نماییم که دربسیاری از موارد ظالم به خود ودیگران هستیم ولذا این نزول برکات برای ما شرایط تحقق پیدا نمی نماید ضمن آنکه برای ملتهای بی ایمان اگرچه به سبب ظاهر مومن به اسلام نیستند ولی اکثرا بهمان ته مانده از دین خود پایبندند ودر بروز عملی رفتارهای اجتماعی همچون صداقت ، وجدان کاری ، پرهیز ازربا و.... بهتر از ما عمل مینمایند وشاید وجهی از این نعمتهای ظاهری دنیوی برای همین امر است ضمن آنکه برکات آسمانی را نباید به نازونعمتهای دنیوی محصور کرد وبسیاری از این برکات یا بصورت کامل ویا بخشی از آن برجوامع مسلمان ومتدین نیز نزول پیدانموده ولی ما ازآن غافلیم وقدردان آن نیستیم مثل نعمت ایمان ، ولایت ومحبت معصومین علیهم السلام و...
  سوره انعام آیه 68 - سوال
مگر ممکن است شیطان بر پیامبر مسلط گردد و باعث فراموشی او گردد ؟
قالب : تفسیری گوینده : آذر خوشقدم
منبع : تفسیر نمونه موضوع اصلی : قرآن کریم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : خیر.
2) عالمی (داور) : باسلام
با فرض عصمت انبیا در اخذ معارف و عصمت انبیا در تبلیغ معارف امکان ندارد شیطان بتواند بر پیامبران مسلط شود چرا که نقض غرض خواهد بود
خداوند خود پیامبران را از این امور حفظ میکند
  سوره انعام آیه 38 - رستاخیز در حیوانات
آیا رستاخیز برای حیوانات هم وجود دارد ؟
اگر حیوانات رستاخیز دارند ، آیا تکلیف هم دارند ؟
آیا این آیه ( 38 انعام ) دلیلی بر تناسخ است ؟
قالب : تفسیری گوینده : آذر خوشقدم
منبع : تفسیر نمونه موضوع اصلی : قرآن کریم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : جواب سوالات شما به طور کامل در تفسیر نمونه در ذیل همین آیه آمده است؛ نیز این تفسیر در بخش نکات در ذیل این آیه وجود دارد؛ به آنجا مراجعه شود.
موفق باشید
  سوره نساء آیه 100 - مبدا تاریخ اسلام
چرا سال هجرت پیامبر بعنوان مبدا ناریخ اسلام انتخاب شد ؟
قالب : تفسیری گوینده : آذر خوشقدم
منبع : تفسیر نمونه موضوع اصلی : قرآن کریم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : برخی تعیین تاریخ را به زمان عمر نسبت داده اند و پیشنهاد مبدا بودن سال هجرت را نیز از امیرالمومننی دانسه اند. اما تحقیقات نشان می دهد که خود پیامبر مبدا تاریخ را هجرت قرار داده اند. علت آن نیز اهمیت بحث هجرت در اسلام است که از شروط ایمان دانسته شده و در موارد متعدد در قرآن کریم یکی از برجسته ترین معیارها ایمان را هجرت از دارالکفر به دارالایمان دانسته است.
  سوره نساء آیه 93 - آیا قتل عمد قابل توبه است ؟
آیا قتل عمد قابل توبه است ؟
قالب : تفسیری گوینده : آذر خوشقدم
منبع : تفسیر نمونه موضوع اصلی : قرآن کریم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : بلی. تمامی گناهان تا پیش از فرارسیدن لحظه های مرگ قابل توبه اند. البته باید جبران خسرات آن را به نحو شرعی بنماید.