فرشاد ساسانی
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های فرشاد ساساني (2 مورد)
  سوره بلد آیه 3 - جامع تفاسیر روشن
و به پدر بزرگ و فرزندان او اولاد ادم
  سوره بلد آیه 1 - جامع تفاسیر روشن
نه هرگز قسم نمیخورم به این شهر با عظمت مکه
[ همه اﻋﺮاب ها ] اﻋﺮاب های فرشاد ساساني (4 مورد)
  سوره ملک آیه 1 - جامع التفاسیر
«تَبارَکَ الَّذِی» ماض و فاعله و الجملة ابتدائیة لا محل لها «بِیَدِهِ» خبر مقدم «الْمُلْکُ» مبتدأ مؤخر و الجملة صلة الموصول «وَ هُوَ» مبتدأ «عَلى‏ کُلِّ» متعلقان بقدیر «شَیْ‏ءٍ» مضاف إلیه «قَدِیرٌ» خبر و الجملة معطوفة على ما قبلها
  سوره بلد آیه 3 - الجدول فی الاعراب القران
و: عاطفه والد: معطوف علی (هذا) الاول مجرور (ما) موصول در محل جر معطوف علی الوالد
ولد: صله فعل ماضی عاید صله ضمیر مستتر( هو) فاعل ولد
  سوره بلد آیه 2 - جامع التفاسیر
و: اعتراضیه
انت:مبتدا
حلّ:خبر
بهذا:جار مجرور متعلق به ما قبلهما
البلد: بدل
محلی ندارد جمله و انت...
[ همه صرف ها ] صرف های فرشاد ساساني (2 مورد)
  سوره بلد آیه 2 - جامع تفاسیر
انت:ضمیر فصل اسم مبنی
حل:اسم مصدر از احلّ
هذا:اسم اشاره مبنی بر کسر
بلد : اسم معرفه به ال ، مشتق صرفی اسم مکان ،
  سوره بلد آیه 1 - جامع تفاسیر
اقسم:فعل مضارع صیغه 13 ثلاثی مزید باب افعال متصرف ریشه : قاف ، سین، میم ،معرب
هذا:اسم اشاره ،مبنی بر کسر
البلد:اسم معرفه به ال ، مشتق صرفی اسم مکان