مجید رضوی
قرآن سرلوحه زندگی من است!
[ همه پیام ها ] پیام های مجيد رضوي (4 مورد)
  سوره فجر آیه 16 - آشنایی با روش های امتحان خداوند
نه فقر نشانه اهانت است و نه دارایی نشانه کرامت، بلکه هر دو وسیله آزمایش است. {ابتلاه... فاکرمه، ابتلاه فقدر علیه رزقه}
  سوره انسان آیه 2 - قدرتنمایی خداوند
خداوند با صورتگری روی آب قدرتنمایی می کند. {نطفه امشاج}
  سوره شمس آیه 13 - قبل از هر کار باید خود را ساخت
اگر انسان به فکر تزکیه نباشد، در ابتدا پیروی از نفس را مخفیانه انجام می‌ دهد {دساها} و سپس علنی {اذ انبعث اشقاها}