مرتضی قاطعی
[ همه پیام ها ] پیام های مرتضي قاطعي (1 مورد)
  سوره حج آیه 1 - تقوا
تنها راه رستگاری در روز رستاخیز انجام واجبات وترک محرمات ودر یک کلمه تقوای الهی است.
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های مرتضي قاطعي (3 مورد)
  سوره حج آیه 1 -
ای مردم! از پروردگارتان پروا کنید زیرا قطعا زلزله رستاخیز چیزی بسیار بزرگ وعجیب است
  سوره حج آیه 16 -
و این گونه آن [ قرآن ] را به صورت دلائلی روشنگر نازل کردیم ، و خداوند هر که را بخواهد هدایت می کند.
  سوره فتح آیه 1 -
قطعا ما تورا پیروزی دادیم و چه پیروزی آشکاری
[ همه لغت ها ] لغت های مرتضي قاطعي (1 مورد)
  سوره حج آیه 1 -
اتقوا :پروا کنید،بترسید : اتقوا :پروا کنید،بترسید
[ همه اﻋﺮاب ها ] اﻋﺮاب های مرتضي قاطعي (3 مورد)
  سوره حج آیه 1 -
1.یا ایها
2.الناس
3.اتقوا
4.ربکم
5.زلزلة
6.الساعة
7.شی
7.عظیم

 توضيح : 1.یا حرف ندا و ای منادای نکره مقصوده مبنی علی الضم
2.عطف بیان مرفوع به تبعیت
3.جمله فعلیه وفاعله ضمیر بارز و
4. رب مفعول به /کم مضاف الیه
5.اسم انّ منصوب
6.مضاف الیه مجرور
7.خبر انّ مرفوع
8.صفت مرفوع بالتبعیة
  سوره اسراء آیه 1 -
سبحان :مفعول مطلق منصوب
الذی: مضاف الیه محلا مجرور
لیلا:مفعول فیه منصوب
  سوره فتح آیه 1 -
فتحاً مفعول مطلق نوعی است -چون بعد از ان صفت آمده است ومننصوب است.
مبیناً صفت مشبه ومنصوب به تبعیت.
[ همه صرف ها ] صرف های مرتضي قاطعي (1 مورد)
  سوره فتح آیه 1 -
فتحنا
 توضيح : فعل ماضی-متکلم مع الغیر