ریحانه حسن پور
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های ريحانه حسن پور (1 مورد)
  سوره ممتحنة آیه 1 - تفسیر نور
‏ای مؤمنان ! دشمنان من و دشمنان خویش را به دوستی نگیرید . شما نسبت بدیشان محبت می‌کنید و مودت می‌ورزید ، در حالی که آنان به حق و حقیقتی ایمان ندارند که برای شما آمده است . پیغمبر و شما را به خاطر ایمان آوردن به خدا که پروردگارتان است ( از شهر و دیارتان ) بیرون می‌رانند . اگر شما برای جهاد در راه من و طلب خوشنودیم ( هجرت کرده‌اید و از زادگاه خویشتن ) بیرون آمده‌اید ( با ایشان پیوند دوستی برقرار نسازید ) . در نهان با آنان دوستی می‌کنید ، در حالی که من نسبت به هرچه پنهان می‌دارید یا آشکار می‌سازید ( از همگان ) مطلع‌تر و آگاه‌تر هستم . هر کس از شما چنین کاری را بکند ، از راستای راه منحرف گشته است
[ همه اﻋﺮاب ها ] اﻋﺮاب های ريحانه حسن پور (1 مورد)
  سوره ناس آیه 1 - اعراب قرآن
قُلْ «فعل امر مبنی بر سکون ظاهری» «فاعل[أنت]»
اعوذ:مضارع مرفوع و علامت رفع آن ضمه است و ضمیر مستتر "انا" فاعل و محلا مرفوع
بِرَبِّ «حرف جر و اسم مجرور»
الناس:مضاف الیه