صدرالدین آفاقی دارابی
[ همه پیام ها ] پیام های صدرالدين آفاقي دارابي (2 مورد)
  سوره ناس آیه 6 - خودفراموشی نتیجه خدافراموشی
انسانی که خدایش را فراموش نماید به ورطه خود فراموشی افتاده و از دایره انسان بودن خارج شده و از لحاظ کردار مثل طایفه ای ازجنیان میشود که همنوع خود را از خداوند دور میکنند.
  سوره ناس آیه 2 - نتیجه تفکر درباره مربی اصلی انسانها
اگر انسان به این باور برسد که مربی و پرورش دهنده او خداست آنگاه فرمانروایی خدا بر تمام شوون زندگی اش را راحتتر می پذیرد و تنها به او تمسک می جوید نه به پادشاهان دنیایی
[ همه نکته ها ] نکته های صدرالدين آفاقي دارابي (3 مورد)
  سوره ناس آیه 5 - توکل دایمی به خداوند
ایجاد وسوسه توسط خناسان در قلب شامل حال همه انسانها و در همه زمانها میشود حتی برای نیکان روزگار و حتی در حین انجام کار نیک.بنابراین انسان در همه احوال باید خود را به خداوندی بسپارد که او را تربیت کرده و فرمانروا و اله او می باشد.
  سوره ناس آیه 3 - زمینه های تاثیرگذاری بیشتر امر به معروف و نهی از منکر
در زمینه امر به معروف و نهی از منکر باید به جنبه های مختلف موضوع اشاره نمود تا تاثیر گذاری آن برای شنونده بیشتر گردد..مثلا در اینجا خداوند باذکر سه خصوصیت (رب و ملک و اله )به انسانها دوری از شر وسوسه های جن و انس را یادآور میشود.
  سوره ناس آیه 2 - کسی فرمانرواست که پرورش دهنده باشد
بیان ملک الناس بعد از رب الناس میتواند مبین این نکته باشد که خداوند چون مربی و پرورش دهنده انسان است سزاوار فرمانروایی را بر او دارد.انسان هر کسیب را نمیتواند بعنوان حاکم بر نفس خود بپذیرد مگر کسی که او را پرورانده است .
[ همه سوال ها ] سوال های صدرالدين آفاقي دارابي (1 مورد)
  سوره ناس آیه 1 - علت بیان انسان از میان همه مخلوقات
چرا خداوند در سه آیه نخست از میان همه مخلوقات به انسان یاد میکند مثلا چرا رب العالمین نیامده است؟آیا تنها بخاطر قرابت لغوی با آیه چهارم به بعد است یا دلیل دیگری میتواند باشد؟
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های صدرالدين آفاقي دارابي (2 مورد)
  سوره فلق آیه 1 -
بگو پناه میبرم به پروراننده نور از تاریکی
  سوره ناس آیه 1 -
بگو پناه میبرم به پرورش دهنده انسانها