محمد خرمی
[ همه نکته ها ] نکته های محمد خرمي (2 مورد)
  سوره جمعة آیه 3 - پیامبر
پیامبر فقط برای قوم عرب نبوده است و متعلق به تمامی انسانهاست پس پیوستن به راه او ضروری و لازمه ی بهرمندی از حکمت و عزت خداوند است.
  سوره جمعة آیه 2 - کسب علم و دانش
در این آیه راهی برای هدایت از تاریکی ها به سوی نور می یابیم. طبق این آیه لازمه هدایت خواندن آیات خدا و تدبر در آنها، پاکسازی و یادگیری علم و دانش است و چون در ابتدا از امت بی سواد سخن به میان آمده است و همچنین با توجه به آخر آیه، یکی از مهم ترین راه های هدایت به سوی نور و فرار از گمراهی آشکار، کسب علم و دانش است.