مجید گچ کار طهرانی
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های مجيد گچ کار طهراني (1 مورد)
  سوره حمد آیه 7 - برداشتی از شریف لاهیجی
باتوجه به تفاسیر روایی: مطلق نعمت ولایت علی واله ع است ودراینجا نعمتی که خاص است تقاضا شده در حالیکه نعمتهای عامه بدون نیاز به دعا نصیب هر کس میشود(حتی غیر مسلمان وغیر انسان و...) واگر چهارده معصوم نعمت خاصه حساب شوند کلمه «انعمت علیهم » به غیر ایشان برمیگردد مانند انبیاء(که میثاق با ولایت بسته اند)واوصیائشان وجمیع پیروان را ستین انهایند نه خودچهارده معصوم.وادامه ایه مربوط به مخالفین ایشان است اعم از انهایی که دانستند ویقین کرده وسپس مرتدشدندمانند ابوبکر وعمر و...(مغضوب علیهم)وچه انان که دانستند ویقین نکردند وگمراه شدند(ضالین).