نیلوفر خ
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های نيلوفر خ (4 مورد)
  سوره حدید آیه 1 -
هرچه در زمین و آسمانهاست همه به تسبیح و ستایش یکتا خدای که مقتدر و حکیم است مشغولند.
  سوره طلاق آیه 3 -
و از آنجایی که گمان نبرد به او روزی عطا کند و هرکه بر خدا توکل کند خدا او را کفایت خواهد کرد که خدا امرش (بر همه عالم) نافذ و روانست و بر هرچیز قدر و اندازه ای مقرر داشته است.
  سوره تحریم آیه 1 -
ای پیغمبر برای چه آنرا که خدا بر تو حلال فرمود تو بر خود حرام کردی تا زنانت را از خود خشنود سازی در صورتیکه خدا آمرزنده و مهربان است.