مهدیه تک فلاح
[ همه پیام ها ] پیام های مهديه تک فلاح (5 مورد)
  سوره مریم آیه 42 - تک فلاح
هر کس چیزی را بپرستد که اینگونه باشد یعنی چیزی که نمی شنود ونمی بیند از نظر ایشان مطرود است.حتی اینکه ما خدایی را میپرستیم وهر کار دلمان میخواهد میکنیم هم لزوما مطرود است زیرا ما خدایی را می پرستیم در حالیکه او را کر وکور می پنداریم واین سلک ابراهیمی که پیامبرمان خود را رهرو او می داند نیست.
  سوره مریم آیه 6 - mohajeri
این ایه به نیکوترین صفتی که فرزندان انسان میتوانند داشته باشند اشاره می کند .رضی از طرف خدا باشند.
  سوره مریم آیه 3 - mohajeri
با رب باید خفی سخن گفت .نه به این معنا که بلند دعا نکنیم بلکه باید این ویژگی را داشته باشد که در درون گفتگو صدق کند حال دیگران متوجه باشند یا خیر.این ایه چه بسا در مقام بیان شیوه درست گفتگو با خداست.
[ همه صرف ها ] صرف های مهديه تک فلاح (2 مورد)
  سوره نبا آیه 2 - فروغی از قران/افراسیابی
نبا:اسم ثلاثی مجرد العظیم:صفت مشبهه
  سوره نبا آیه 1 - فروغی از قران/افراسیابی
عن :مرکب ار عن از حروف جاره وما اسم استفهام /یتساءلون: مضارع تفاعل ولازم