معین شرافتی
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های معين شرافتي (12 مورد)
  سوره بقرة آیه 5 -
آنها بر هدایتی از جانب پروردگارشان هستند و آنها همان نیکبختان هستند.
  سوره بقرة آیه 4 -
و کسانی که به آنچه به سوی تو فرستاده شده و نیز به آنچه قبل از تو فرستاده شده ایمان دارند و آنها به سرای واپسین باور دارند.
  سوره بقرة آیه 3 -
کسانی که به نادیده ها ایمان می آورند و نماز را برپا می کنند و از آنچه روزیشان دادیم می بخشند.