امید رسا
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های اميد رسا (1477 مورد)
  سوره شعراء آیه 190 - مترجم: امید رسا
" حَقیقتاً در آن ، حَتماً آیه ای [و نشانه ای] است! ؛ و بیشتَرِ آنها ، مُؤمِن [و اَهلِ باوَر و اِطمینان] نَبودند! . ".
  سوره شعراء آیه 189 - مترجم: امید رسا
" پس ، تَکذیب نمودَند [و دروغگو خواندَند] او را! ؛ [و] پس ، عَذاب روزِ ذلَّت [و خواری] آنها را گِرِفت! ؛ [و] حَقیقتاً آن ، عَذابِ روزی بُزُرگ بود! . ".
  سوره شعراء آیه 188 - مترجم: امید رسا
" [«شُعیب»] گُفت: «پَروَردگارِ من ، داناتَر است به آنچه انجام می دهید!» . ".