امید رسا
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های اميد رسا (727 مورد)
  سوره طه آیه 41 - مترجم: امید رسا
" «و [من] تو را [به خوبی] برایِ خودم ساختم [و پَروَرِش نمودم]!» ".
  سوره طه آیه 40 - مترجم: امید رسا
" «هنگامی که خواهَرَت ، [اَطرافِ آنجا] راه می رفت [و] پس [به آنها] می گفت: «آیا شما را بر فَردی راهنمائی نمایم [که] او را کفالت [و سرپرستی] می نماید؟!» ؛ پس تو را به سویِ مادَرَت بازگرداندیم ، تا چشمش روشن شَوَد و غمگین نگردد! ؛ و تو را آزمودیم [در] آزمونی [سخت]! ؛ پس ، سالها در [میانِ] اَهلِ [شهرِ] «مَدیَن» ماندی ؛ [و] سپس ، بر اَندازه ای [معیّن] آمدی ، ای موسی!» ".
  سوره طه آیه 39 - مترجم: امید رسا
" «اینکه: «او را در صندوقی بیَفکن ، [و] پس آن [صندوق] را ، در دریا بیَفکن! ؛ پس دریا آن را به ساحل می اَندازَد ؛ [و] او را می گیرد ، [فَردی که] دُشمنی برایِ من [است] و دُشمنی برایِ او!» ؛ و اِلقاء نمودم بر تو محبّتی از خودم را! ؛ و تا ساخته شَوی بر چشمِ من!» ".