امید رسا
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های اميد رسا (3019 مورد)
  سوره فصلت آیه 36 - امید رسا
" و هرگاه تو را [وَسوَسه و] فتنه ای از شیطان وارِد شوَد ، پس پناه بخواه به [درگاهِ] خداوند ؛ [که] قطعاً او ، [هَمانا] او بسیار شنوایِ بسیار داناست! . " .
  سوره فصلت آیه 35 - امید رسا
" و [دَرک و] دیدار نمی نماید آن را جُز افرادی که صَبر [و شکیبایی] نمودند! ؛ و [دَرک و] دیدار نمی نماید آن را جُز صاحبِ [سَهمی و] بَهره ای بزرگ! . " .
  سوره فصلت آیه 34 - امید رسا
" و [مساوی و] یکسان نیست نیکویی ، و نَه بَدی! ؛ دَفع کُن [بَدی را] به آنچه آن [بِهتَر و] نیکوتَر است ؛ پس آنگاه فَردی که میانِ تو و میانِ او [اِختلاف و] دشمنی است ، [گویی] مانندِ آن است که حقیقتاً [دوستی صَمیمی و] حامیِ گَرمی است! . " .