امید رسا
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های اميد رسا (1817 مورد)
  سوره روم آیه 5 - مترجم: امید رسا
" به [نُصرَت و] یاریِ خداوند ؛ [که] یاری می نمایَد هرکه را می خواهَد ؛ و او [شِکَست ناپَذیر و] عَزیز [و] مهربان است! . ".
  سوره روم آیه 4 - مترجم: امید رسا
" در چند سال [بَعد از این شِکَست]! ؛ [و بِدانید که:] برایِ خداوند است اَمر [و فَرمان] از قَبل ، و از بَعد! ؛ و [در] آن روز ، شاد [و مَسرور] می شَوَند مُؤمِنان! . ".
  سوره روم آیه 3 - مترجم: امید رسا
" در پایین تَرین [و نَزدیکتَرین] زمین [به حِجاز]! ؛ و آنها از بَعد از غَلَبهِ آنها ، غالِب [و پیروز] خواهَند شد! . ".