حامد مهاجرشیخی
[ همه نکته ها ] نکته های حامد مهاجرشيخي (1 مورد)
  سوره حمد آیه 2 - ربّ العالمین
"عالمین" جمع مذکّر سالم از "عالَم" هست و مَجاز کل به جزء مکانیه هم می توان در نظر گرفت و به جای "جهانها" ، آنرا "جهانیان" ترجمه کرد
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های حامد مهاجرشيخي (13 مورد)
  سوره بقرة آیه 7 -
خداوند(بسیار پرستیده شده) بر دلهایشان و بر شنواییشان(گوششان) مُهر زد؛ و بر چشمانشان روکشیست(مانند پرده) و برایشان عذابی(ناگواری) بسیار بزرگ (موجود) است.
  سوره بقرة آیه 6 -
براستی کسانی که کفر ورزیدند، برایشان یکسان است که انذارشان کنی(انذار ،اخطار دادن درامری مهم است) یا انذارشان نکنی؛ ایمان نمی آورند.
  سوره بقرة آیه 5 -
آنان بر هدایتی از صاحب اختیارشانند؛ و آنان همان رستگارانند.
[ همه لغت ها ] لغت های حامد مهاجرشيخي (1 مورد)
  سوره حمد آیه 1 -
الله : بسیار پرستیده شده
 توضيح : از ریشه "ألَه= پرستیدن" بر وزن "فَعّال" صفت مبالغه است که دلالت بر کثرت دارد