حامد مهاجرشیخی
[ همه نکته ها ] نکته های حامد مهاجرشيخي (1 مورد)
  سوره حمد آیه 2 - ربّ العالمین
"عالمین" جمع مذکّر سالم از "عالَم" هست و مَجاز کل به جزء مکانیه هم می توان در نظر گرفت و به جای "جهانها" ، آنرا "جهانیان" ترجمه کرد
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های حامد مهاجرشيخي (6 مورد)
  سوره حمد آیه 6 -
به مسیر راست هدایتمان فرما
  سوره حمد آیه 5 -
خودت را می پرستیم و از خودت (در تمامی امور) درخواست یاری می کنیم
  سوره حمد آیه 4 -
پادشاهِ روزِ(دوره ی) داوری
[ همه لغت ها ] لغت های حامد مهاجرشيخي (1 مورد)
  سوره حمد آیه 1 -
الله : بسیار پرستیده شده
 توضيح : از ریشه "ألَه= پرستیدن" بر وزن "فَعّال" صفت مبالغه است که دلالت بر کثرت دارد