از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  علي اصغر
.
 توضيح : ما سَمِعْنا:فعل ماضی منفی مبنی برسکون.متکلم مع الغیر.ثلاثی مجردریشه سَمِعَ-یَسمَعُ
صحیح وسالم.متعددی.معلوم.متصرف
فاعله:ضمیرمتصل نا ومحلا"مرفوع
نشنیدیم
أَنْزَلَ:فعل ماضی مبنی برفتح.مفردمذکرغائب.ثلاثی مزیداب اِفعال ریشه نَزَلَ-یَنزِلُ.صحیح وسالم
متعددی.معلوم.متصرف
فاعله:ضمیرجایزالاستتار هو ومحلا"مرفوع
به معنی:نازل کرد
شاءَ :فعل ماضی مبنی برفتح.مفردمذکرغائب.ثلاثی مجردریشه شَیَئَ(شاءَ)-یَشاءُ.معتل واجوف یایی.مهموزالام.متعددی.معلوم.متصرف
فاعله:اللَّهُ
به معنی:می خواست [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
.
 توضيح : أَنْ یَتَفَضَّلَ:فعل مضارع معرب ومنصوب،مفردمذکرغائب،ثلاثی مزیدباب تَفَعُّل ریشه فَضَلَ-یَفضُلُ
صحیح وسالم،لازم ،معلوم،متصرف
فاعله:ضمیرجایزالاستتارهُوَ ومحلا"مرفوع
به معنی:برتری می جوید
یُریدُ :فعل مضارع معرب ومرفوع ،مفردمذکرغائب،ثلاثی مزیدباب اِفعال ریشه رادَ-یَرودُ
معتل واجوف واوی،متعددی،معلوم،متصرف
فاعله:ضمیرجایزالاستتار هو ومحلا"مرفوع
ب معنی:می خواهد
کَفَرُوا :فعل ماضی مبنی برضم،جمع مذکرغائب،ثلاثی مجردریشه کَفَرَ-یَکفُرُ،صحیح وسالم،
لازم ،معلوم،متصرف
فاعله:ضمیرمتصل "و" ومحلا"مرفوع
به معنی:کافرشدند
قالَ:فعل ماضی مبنی برفتح،مفردمذکرغائب ،ثلاثی مجردریشه قَوَلَ-یَقُول،معتل واجوف واوی،
متعددی،معلوم،متصرف
به معنی :گفت
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.