لیست نکته های زهرا فضلعلي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 14 - منافقان
اشاره به رفتار دیگری از منافقین:
در رویایی با افراد با ایمان می گویند که ما ایمان آوردیم و هنگامی که در خلوت با رهبرانشان باشند به آنان می گویند ما با شماییم و ایمان به خدا نیاورده ایم و ما اهل ایمان را مسخره می کنیم.
قالب : تفسیری گوینده : زهرا فضلعلی
منبع : موضوع اصلی : منافق- منافقین- منافقان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : نوع مطلب شما، پیام و قالب آن اعتقادی می باشد. لطفا مطلب خود را در قسمت پیامها وارد نمایید تا قابلیت نمایش پیدا کند.قسمت راهنمای سایت را مطالعه نمایید تا تعریف نکته و پیام روشن شود.
  سوره بقرة آیه 13 - منافقان بی خرد اند
در این آیه به این امر اشاره شده است که اگر به آنان گفته شود ایمان بیاورید به خدا و رسولش همانطور که دیگر مردم ایمان آورده اند،‌در جواب می گویند که آیا مانند بی خردان که ایمان آورده اند ایمان بیاوریم؟
خداوند در جوابشان می فرمانید که شما بیخردید و نمی فهمید نه آنان و درادامه دوباره به این موضوع اشاره می شود که اینان نمی دانند و نمی توانند این موضوع را درک کنند.
قالب : تفسیری گوینده : زهرا فضلعلی
منبع : موضوع اصلی : منافق- منافقین- منافقان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : نوع مطلب شما، پیام و قالب آن اعتقادی می باشد. لطفا مطلب خود را در قسمت پیامها وارد نمایید تا قابلیت نمایش پیدا کند.قسمت راهنمای سایت را مطالعه نمایید تا تعریف نکته و پیام روشن شود.
  سوره بقرة آیه 12 - هشدار خداوند برای مفسد بودن منافقین
خداوند در این آیه هشدار می دهد که بدانید اینان نه تنها اصلاح کننده نیستند بلکه مفسد نیز مس باشند و عامل ترویج فساد در جامعه اند ئلی خودشان نمی دانند و نمی فهمند.
قالب : تفسیری گوینده : زهرا فضلعلی
منبع : موضوع اصلی : منافق- منافقین- منافقان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : نوع مطلب شما، پیام و قالب آن اعتقادی می باشد. لطفا مطلب خود را در قسمت پیامها وارد نمایید تا قابلیت نمایش پیدا کند.قسمت راهنمای سایت را مطالعه نمایید تا تعریف نکته و پیام روشن شود.
  سوره بقرة آیه 11 - منافقین
وقتی مومنان به آنان می گویند که در زمین فساد نکنید،‌در جواب می گویند که ما اصلاح کننده ایم.
به دو خصوصیت دیگر اشاره شده است: 1-کارهایی انجام می دهند که منجر به فساد در جامعه می شود یعنی آثار اعمالشان جنبه اجتماعی دارد و فقط خودشان را به هلاکت نمی کشاند و جامعه را فاسد می کند.
2-خودشان فکر می کنند که در حال اصلاح کردن هستند
قالب : تفسیری گوینده : زهرا فضلعلی
منبع : موضوع اصلی : منافق- منافقین- منافقان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : نوع مطلب شما، پیام و قالب آن اعتقادی می باشد. لطفا مطلب خود را در قسمت پیامها وارد نمایید تا قابلیت نمایش پیدا کند.قسمت راهنمای سایت را مطالعه نمایید تا تعریف نکته و پیام روشن شود.
  سوره بقرة آیه 10 - ریشه و عاقبت نفاق
در این آیه به ریشه ی نفاق آنان اشاره شده و می فرمایند که دلیل نفاق آنان مرضی است که در دلهایشان است و چون هدایت ناپذیرند خداوند به کیفر نفاقشان بر بیماری شان بیفزاید. در ادامه به عاقبت نفاق و نتیجه آن که دروغگو بودن است اشاره شده و می فرمایند که برای منافقین عذاب دردناکی خواهد بود.
قالب : تفسیری گوینده : زهرا فضلعلی
منبع : موضوع اصلی : منافق- منافقین- منافقان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : نوع مطلب شما، پیام و قالب آن اعتقادی می باشد. لطفا مطلب خود را در قسمت پیامها وارد نمایید تا قابلیت نمایش پیدا کند.قسمت راهنمای سایت را مطالعه نمایید تا تعریف نکته و پیام روشن شود.
  سوره بقرة آیه 9 - منافقین
در این آیه به دلیل دروغ منافقین (در آیه قبل اشاره شده) و عاقبت آن اشاره می شود. دلیل آنان از این دروغ این است که گمان می کنند می توانند با این دروغ مومنان و خدا را فریب دهند اما خداوند در جوابشان می فرمایند که نه تنها نمی توانند خدا و مومنان را فریب دهند بلکه خود رافریب می دهند ولیکن قادر به درک این موضوع نیستند.
قالب : تفسیری گوینده : زهرا فضلعلی
منبع : موضوع اصلی : منافق- منافقین- منافقان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : نوع مطلب شما، پیام و قالب آن اعتقادی می باشد. لطفا مطلب خود را در قسمت پیامها وارد نمایید تا قابلیت نمایش پیدا کند.قسمت راهنمای سایت را مطالعه نمایید تا تعریف نکته و پیام روشن شود.
  سوره بقرة آیه 8 - منافقین
پس از معرفی کافران و در ادامه معرفی افرادی که هدایت نمی شوند، به گروهی از مردم که منافق اند اشاره شده است و می فرمایند که گروهی از مردم می گویندکه به خدا و روز قیامت ایمان آورده اند اما دروغ می گویند و قلبا ایمان نیاورده اند. به یکی از صفات منافقین که دروغگویی است اشاره شده است.
قالب : تفسیری گوینده : زهرا فضلعلی
منبع : موضوع اصلی : بدون موضوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : نوع مطلب شما، پیام و قالب آن اعتقادی می باشد. لطفا مطلب خود را در قسمت پیامها وارد نمایید تا قابلیت نمایش پیدا کند.
  سوره بقرة آیه 7 - دلیل هدایت ناپذیر بودن
در این آیه به دلیل هدایت ناپذیر بودن کفار و اینکه فرقی نمی کند پیامبر صلی الله علیه و آله آنان را انذار دهید یا خیر و عاقبت آنان اشاره شده است. چون به واسطه اعمالشان خداوند بر چشم ها و گوش هایشان که راه های درک هدایت الهی می باشند، مهر زده و آنان قادر به درک هدایت نیستند. در نتیجه به واسطه جهل و کفرشان برای آنان عذاب بزرگی خواهد بود.
قالب : لغوی گوینده : زهرا فضلعلی
منبع : موضوع اصلی : کافر و کافران
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : نوع مطلب شما، پیام و قالب آن اعتقادی می باشد. لطفا مطلب خود را در قسمت پیامها وارد نمایید تا قابلیت نمایش پیدا کند.قسمت راهنمای سایت را مطالعه نمایید تا تعریف نکته و پیام روشن شود.
  سوره بقرة آیه 6 - خصوصیت کافران
در آیه 2 به این امر اشاره شده است که قرآن راهنمایی برای متقین بوده و در آیات 3-5 خصوصیات این افراد زکر شده است. در ادامه به گروه مقابل این افراد یعنی کافران پرداخته و خصوصیات ایشان را بازگو می کند که برایشان فرقی نمی کند که هشدارشان دهی یا هشدارشان ندهی،‌آنان ایمان نمی آورند و هدایت نمی شوند؛ پس قرآن و آیات آن نیز نمی تواند آنان را هدایت کند و اینکه هدایت ناپذیر بودن آنها جبری نیست بلکه خود آن ها قابلیت پذیرش آن را ندارند.
قالب : تفسیری گوینده : زهرا فضلعلی
منبع : موضوع اصلی : کافر و کافران
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : نوع مطلب شما، پیام و قالب آن اعتقادی می باشد. لطفا مطلب خود را در قسمت پیامها وارد نمایید تا قابلیت نمایش پیدا کند.قسمت راهنمای سایت را مطالعه نمایید تا تعریف نکته و پیام روشن شود.
2) بافرانی : اگر موضوع اصلی را کافر و کافران در نظر نگیریم و از کلمات دیگری استفاده شود بهتر است