لیست صرف های صفدر فولادي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 7 - http://baghri-abrahim
صِرَاطَ : اسم مفرد ، مذکر ، جامد ، معرب ، منصرف ، صحیح الآخر ، معرفه به اضافه
الَّذِینَ : اسم موصول خاص، جمع مذکر ، مبنی علی الفتح ، معرفه
أَنْعَمْتَ : فعل ماضی ، للمخاطب ، مبنی علی السکون ، ثلاثی مزید باب افعال ، صحیح سالم ،متعدی ، مبنی للمعلوم
عَلَی: حرف جر مبنی علی السکون ، عامل
هُم : اسم ، ضمیر متصل ( مجروری ، منصوبی )جمع مذکر غایب ، مبنی علی السکون ، معرفه
غَیْرِ : اسم ، جامد غیرمصدری ، معرب ، از اسماء لازم الإضافه ، معرفه به اضافه
الْمَغْضُوبِ : اسم مفرد ، مذکر ، مشتق اسم مفعول ، معرب ، منصرف ، صحیح الآخر ، معرفه به ال
عَلَی: حرف جر مبنی علی السکون ، عامل
هُم : اسم ، ضمیر متصل ( مجروری ، منصوبی )جمع مذکر غایب ، مبنی علی السکون ، معرفه
وَ: حرف عطف مبنی علی الفتح، غیر عامل
الضَّالِّینَ : اسم ، جمع ،مذکر ، معرب ، مشتق اسم فاعل ، منصرف ، صحیح الآخر
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 6 - http://baghri-abrahim
إِهدِ:فعل امر ، للمخاطب ، متعدی ، مبنی بر حذف حرف عله ، معتل ناقص از «هدی» ثلاثی مجرد
نا: ضمیر متصل « منصوبی و مجروری » ، متکلم مع الغیر ، مبنی علی السکون ، معرفه
الصراط : اسم مفرد ، مذکر ، جامد ، معرب ، منصرف ، صحیح الآخر ، معرفه به ال
الْمُسْتَقِیمَ : اسم مفرد ، مذکر ، مشتق اسم فاعل ، معرب ، منصرف ، صحیح الآخر ، معرفه به ال
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 5 - http://baghri-abrahim
إیَّاکَ : اسم،ضمیر منفصل للنصب ، للمخاطب ،مبنی علی الفتح، معرفه
نَعبُدُ : فعل مضارع ،متکلم مع الغیر، معرب ، متعدی ، مبنی للمعلوم ، ثلاثی مجرد ، صحیح سالم
وَ: حرف عطف مبنی علی الفتح، غیر عامل
إیَّاکَ : اسم،ضمیر منفصل للنصب ، للمخاطب ،مبنی علی الفتح، معرفه
نَستَعِینُ: فعل مضارع ،متکلم مع الغیر، معرب ، متعدی ، مبنی للمعلوم ، ثلاثی مزید باب استفعال ، معتل اجوف از عَون
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 4 - http://baghri-abrahim
مَالِکِ : اسم، مفرد ،مذکر ، مشتق اسم فاعل ،معرفه به اضافه معرب ،منصرف ،صحیح الآخر
یومِ : اسم، مفرد ،مذکر ، جامد ،معرفه به اضافه ،معرب ،منصرف ،صحیح الآخر
الدِّینِ : اسم مفرد ، مذکر ، جامد ، معرب ، منصرف ، صحیح الآخر ، معرفه به ال
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 3 - http://baghri-abrahim
الرّحمنِ:اسم، مفرد ،مذکر ،مشتق صفت مشبهة ،معرفه به ال،معرب ،منصرف ،صحیح الآخر
الرّحیم:اسم، مفرد ،مذکر ،مشتق اسم مبالغة ،معرفه به ال،معرب، منصرف ،صحیح الآخر
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.