از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  فاطمه پورمحمدي - الجدول فی إعراب القرآن، ج‏1
(المغضوب)، اسم مفعول من غضب باب فرح، وزنه مفعول.
(الضالّین)، جمع الضال و هو اسم فاعل من ضلّ یضلّ باب ضرب وزنه فاعل، و أدغمت عین الکلمة فی لامه لأنهما الحرف ذاته.
(غیر) اسم مفرد مذکّر دائما، قد یکون نعتا و قد یکون أداة استثناء ..
فاذا أرید به مؤنث جاز تأنیث فعله المسند إلیه. تقول: قامت غیر هندو تعنی بذلک امرأة .. و هو ملازم للإضافة لفظا و تقدیرا. فإدخال الألف و اللام علیه خطأ. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مجيد رعيتي - کتب صرف و نحو
أنعمت
 توضيح : فعل ثلاثی مزید باب افعال ماضی مذکر مخاطب
ریشه: نعم : نعمت داد
معنی: نعمت دادی [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - آیت الله محمد رضا قبادی آدینه وند
«صِراطَ» قبلا گفته شد«اَلّذِینَ» جمع است برای«اَلَّذِی» ، «اَنعَمتَ» فعل مفرد مذکر خطاب است از باب اِفعَال«عَلی» حرف جرّ«هم» ضمیر جمع مذکّر غائب متصل است.
● لفظ«غیرِ» اسمی ثلاثی مجرد است، ال در اَلمَغضُوب» موصول اسمی است«مَغضُوب» اسم مفعول است«عَلی» حرف جر است و ضمیر متصل به آن ، ضمیر جمع مذکر غائب است.
لفظ «واو » حرف است، کلمۀ«لا» حرف نفی است، ال در «الضالّینَ» موصول اسمی است«ضالِّینَ» اسم فاعل است.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  صفدر فولادي - http://baghri-abrahim
صِرَاطَ : اسم مفرد ، مذکر ، جامد ، معرب ، منصرف ، صحیح الآخر ، معرفه به اضافه
الَّذِینَ : اسم موصول خاص، جمع مذکر ، مبنی علی الفتح ، معرفه
أَنْعَمْتَ : فعل ماضی ، للمخاطب ، مبنی علی السکون ، ثلاثی مزید باب افعال ، صحیح سالم ،متعدی ، مبنی للمعلوم
عَلَی: حرف جر مبنی علی السکون ، عامل
هُم : اسم ، ضمیر متصل ( مجروری ، منصوبی )جمع مذکر غایب ، مبنی علی السکون ، معرفه
غَیْرِ : اسم ، جامد غیرمصدری ، معرب ، از اسماء لازم الإضافه ، معرفه به اضافه
الْمَغْضُوبِ : اسم مفرد ، مذکر ، مشتق اسم مفعول ، معرب ، منصرف ، صحیح الآخر ، معرفه به ال
عَلَی: حرف جر مبنی علی السکون ، عامل
هُم : اسم ، ضمیر متصل ( مجروری ، منصوبی )جمع مذکر غایب ، مبنی علی السکون ، معرفه
وَ: حرف عطف مبنی علی الفتح، غیر عامل
الضَّالِّینَ : اسم ، جمع ،مذکر ، معرب ، مشتق اسم فاعل ، منصرف ، صحیح الآخر
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.