لیست صرف های فاطمه قليچ خاني
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره حمد آیه 6 -
مستقیم
توضیح : اسم مفعول
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 5 -
ایاک
توضیح : ضمیر منقصل مفعولی مقدم شده بر فعل و فاعل=تاکید وحصر
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 127 -
یرفع ابراهیم القواعد من البیت
توضیح : یرفع(فعل مضارع)ابراهیم(فاعل ومرفوع)قواعد(مفعول ومنصوب)من البیت(جارومجرور)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 112 -
عند
توضیح : ظرف ومفعول فیه میباشد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 108 -
من یتبدل
توضیح : (من)شرطیه میباشدکه فعل بعد از ان باید مجزوم شود که به دلیل التقای ساکننین مکسور شده است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 108 -
ان تسئلوا
توضیح : فعل مضارع منصوب میباشد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 107 -
ان الله له ملک السموات والارض
توضیح : (ان)حرف مشبهه /(الله)اسم ان ومنصوب/(ملک)خبر ان ومرفوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 113 -
وهم یتلون الکتاب
توضیح : (واو)حالیه میباشد یعنی در حالی که کتاب را تلاوت میکنند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 113 -
فالله
توضیح : (ف در الله)فا تاکید میباشد
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شاه آبادی (داور) : مگر فاء تأکید وجود دارد؟
  سوره بقرة آیه 111 -
الا من
توضیح : (الا )ادات استثنا میباشد و (من )مستثنی میباشد که ان را از جمله ماقبلش جدا میکند
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>