لیست اﻋﺮاب های محمد رجب زاده
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره عبس آیه 1 - ودم
عَبَسَ
توضیح : فعل ماضی مبنی برفتح فاعل ضمیر مستتر هو محلا مرفوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره قدر آیه 1 - خودم
ان- از حروف مشبهة بالفعل
نا- اسم ان محلا منصوب
جمله انزلناه خبر ان محلا مرفوع
انزلنا - فعل ماضی و فاعل ضمیر بارز (نا) محلا مرفوع
ه- مفعول به محلا منصوب
فی - حرف جر
لیلة - مجرور به حر ف جر - مضاف
ال - حرف تعریف
قدر- مضاف الیه و مجرور
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 133 - اطلاعات خودم
و- عاطفه
سارعوا - فعل امر مجزوم و فاعل ضمیر بارز واو محلا مرفوع
الی مغفره - جار و مجرور متعلق به سارعوا
من رب -جار ومجرور = =
کم- مضاف الیه محلا مجرور
و- عاطفه
جنه - عطف به مغفره
جمله عرضها تا اخر صفت برای جنه ومحلا مجرور
عرض - مبتدا و مرفوع
ها- مضاف الیه محلا مجرور
السماوات - خبر و مرفوع
و- عاطفه
الارض - عطف به السماوات و مرفوع
اعدت - فعل ماضی مجهول ضمیر مستتر هی نایب فاعل محلا مرفوع
للمتقین - جار و مجرور متعلق به اعدت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 109 - اطلاعات خودم
و- عاطفه
لله - جار و مجرور -خبر مقدم (شبه جمله)محلا مرفوع
ما- مبتدای مؤخر و محلا مرفوع
فی السموات - جار و مجرور شبه جمله صله
و- عاطفه
ما فی الارض - عطف به ما فی السموات
و-عاطفه
الی الله -جار و مجرور متعلق به ترجع
ترجع - فعل مضارع مجهول مرفوع
ال- حرف تعریف
امور - نایب فاعل و مرفوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 84 - اطلاعات خودم
قل - فعل و فاعل ضمیر مستتر انت محلا مرفوع
آمنا بالله - جمله مفعول به محلا منصوب
آمنا - فعل و فاعل ضمیر بارز نا محلا مرفوع
بالله - جار و مجرور متعلق به آمنا
و- عاطفه
ما - نایب فاعل و محلا مرفوع
انزل - فعل مجهول
علینا - جار و مجرور متعلق به انزل
وما انزل - تکراری
علی ابراهیم - جارو مجرور - ایراهیم غیر منصرف می باشد و اعراب آن تقدیری است
اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط عطف به ابراهیم
ما - مفعول به مقدم و محلا منصوب ( مفعول دوم اوتی )
اوتی - فعل مجهول
موسی - نایب فاعل و تقدیرا مرفوع ( غیر منصرف )
عیسی - عطف به موسی
والنبیون -عطف به موسی
من ربهم - جار و مجرور متعلق به اوتی
لا نفرق - فعل و فاعل ضمیر مستتر نحن محلا مرفوع
بین - ظرف مکان و منصوب
احد- مضاف الیه و مجرور
منهم - جارو مجرور متعلق به لانفرق
و - استینافیه
نحن - مبتدا
له- جار و جرور
مسلمون - خبر و مرفوع
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 62 - خودم
ان - از حروف مشبهه بالفعل
هذا - اسم ان ومحلا منصوب
ل- حرف تاکید
هو القصص الحق - جمله خبر ان محلا مرفوع
هو- مبتدا محلا مرفوع
القصص - خبر و مرفوع
الحق - صفت و مرفوع
و- حر ف استیناف
ما - حرف نافیه
من اله - جار و مجرور
الا- حرف استثناء
الله - مستثنی مرفوع
و- حرف عاطفه
ان - حرف مشبهه بالفعل
الله - اسم ان و مرفوع
ل- حر تاکید
هو العزیز الحکیم - جمله خبر ان محلا مرفوع
هو- مبتدا محلا مرفوع
العزیز - خبر و مرفوع
الحکیم عطف به عزیز
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 38 - اطلاعات خودم
هنالک- ظرف مکانمحلا منصوب
دعا- فعل
زکریا- فاعل تقدیر مرفوع
رب-مفعول ومنصوب
ـه - مضاف الیه ومحلامجرور
قال -فعل ضمیرمستتر هو فاعل ومحلا مرفوع
رب هب لی -مقول قال ومحلا منصوب
رب -منادای مضاف به(ی) متکلم محذوف - تقدیرا منصوب
هب- فعل امر فاعل ضمیر مستترانت محلا مرفوع
لی-جار و مجرور متعلق به هب
من لدن - جار ومجرور
ک- مضاف الیه محلا مجرور
ذریه- مفعول به ومنصوب
طیبه - صفت و منصوب
ان -حرف مشبهه بالفعل
ک- اسم انمحلا منصوب
سمیع - خبر ان ومرفوع
الدعاء -مضاف الیه ومجرور
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره آل عمران آیه 16 - اطلاعات خودم
الذین موصول وصفت برای وصف متقینیکه در آیه قبل آمده است محلا مجرور
جمله بعدیتا آخر جمله صلهمی باشد
یقولون - فعل مضارع مرفوع وفاعل ضمیر بارز واو محلا مرفوع
جمله ربنا .... مقول قال مفعول به و منصوب
رب - منای مضاف و منصوب
نا- مضاف الیه و محلامجرور
ان- از حروف مشبهه بالفعل
نا- اسم ان مجلامنصوب
آمنا - خبر ان (جمله) محلا مرفوع
آمنا -فعل ماضیوفاعل ضمیربارز واو محلا مرفوع
ف- حرف
اغفر- فعل امر ضمیر مستتر انت فاعل محلا مرفوع
لنا - جار و مجرور متعلق به اغفر
ذنوب - مفعول و منصوب
نا - مضاف الیه محلامجرور
و- حرفعطف
ق-فعل امرفاعلضمیر مستتر انتمحل مرفوع
نا - مفغول به محلا منصوب
عذاب -مفعول دوم ومنصوب
النار- مضاف الیه و مجرور
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 283 - اطلاعات خودم
جمله ( َإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ )
انازحروف مشبههبالفعل
ضمیر ( ـه) اسم ان محلا مرفوع
جمله اسمیه (آثِمٌ قَلْبُهُ ) خبر ان محلا مرفوع
آثم - خبر مقدم ومرفوع
قلب - مبتدای مؤخر ومرفوع
(ـه) مضاف الیه ومحلامجرور
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 257 - اطلاعات خودم
الله :مبتدا ومرفوع - ولی:خبر ومرفوع -الذین:مضاف الیه ومجرور - آمنوافعل وفاعلضمیربارزواومحلا مرفوع ( جمله صله) - یخرج :فعلمضارع مرفوعفاعل ضمیرمستترهو محلا مرفوع -هم: مفعول به ومحلا منصوب - من الظلمات جارومجرور متعلق به یخرج-الی النور جار ومجرور - و:عاطفه -الذین: معوطف به الذین قبل و مجرور -کفروا :فعل وفاعل ضمیر بارز واو محلا مرفوع ( جمله صله) - اولیاء :مبتدا ومرفوع - هم : مضافالیه ومجرور محلا - الطاغوت : خبر ومرفوع -یخرجون:فعل مضارع مرفوع علمت رفع ن و فاعل ضمیر بارز واو محلا مرفوع - هم مفعول به و محلا منصوب - من النور و الی الظلمات جار ومجرور متعلق به یخرجون -اولئک : مبتدا محلا مرفوع - اصحاب : خبر ومرفوع - النار: مضافالیه ومجرور - هم : مبتدامحلامرفوع - فیها جار و مجرور متعلق به خالدون- خالدون : خبر ومرفوع علامت رفع ن
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>