از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  محمد رجب زاده - خودم
ان- از حروف مشبهة بالفعل
نا- اسم ان محلا منصوب
جمله انزلناه خبر ان محلا مرفوع
انزلنا - فعل ماضی و فاعل ضمیر بارز (نا) محلا مرفوع
ه- مفعول به محلا منصوب
فی - حرف جر
لیلة - مجرور به حر ف جر - مضاف
ال - حرف تعریف
قدر- مضاف الیه و مجرور [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رعنا سليمان عباسي - معجم اعراب اللفظ القران الکریم /الدکتر محمد سید طنطاوی
بسم الله الرحمن الرحیم بسم:جار ومجرور/ الله :مضاف الیه/فعل و فاعل محذوف(ابتدء) – الرحمن:نعت/ الرحیم:نعت

إِنَّا: إِنَّ ،حروف مشبه بالفعل ومنصوب-نا:ضمیرمتصل، /در محل نصب، اسم "إِنَّ " –جمله "أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ"خبر برای"إِنَّ "
أَنْزَلْنَاهُ: أَنْزَلْ، فعل ماضی ،نَا،ضمیر متصل،در محل رفع ،فاعل /هُ، مفعول به،در محل نصب
فِی:حرف جر/ لَیْلَةِ:جار و مجرور ومتعلق ،محذوف/ لَیْلَةِ:مضاف،مجرور / الْقَدْرِ:مضاف الیه ومجرور ﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حسن حميدي سولا - نرم افزار ترنم وحی
إِنَّا «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
«(نا)اسم إن»
أَنْزَلْناهُ «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری»
«(نا)فاعل»
«هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «خبر إنَّ محذوف»
فِی «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
لَیْلَةِ «اسم مجرور یا در محل جر»
الْقَدْرِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.