لیست سوال های زهرا فضلعلي
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 10 - عذاب کافر و منافق
چرا برای ذکر عذاب کافران از واژه "عذاب عظیم" و برا ی منافقین از واژه "عذاب الیم" استفاده شده است؟
قالب : لغوی گوینده : زهرا فضلعلی
منبع : موضوع اصلی : عذاب
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ماجدی (داور) : ماجدی (داور)
مجازات گاهى" دردناک" است (عذاب الیم) مانند شلاق زدن و آزار بدنى و گاهى" توهین آمیز" است (عذاب مهین) مانند پاشیدن لجن بر لباس کسى و مانند آن و گاهى پر سر و صدا است (عذاب عظیم) مانند مجازات در حضور جمعیت، و نیز گاهى اثر آن در وجود انسان عمیق است و تا مدتى باقى مى‏ماند (عذاب شدید)، مانند زندانهاى طویل المدة با اعمال شاقه ... و امثال آن.
روشن است که توصیف عذاب به یکى از صفات تناسبى با نوع" گناه" دارد و لذا در بسیارى از آیات قرآن، مجازات ظالمان به عنوان عذاب الیم آمده است، زیرا متناسب با دردناک بودن ظلم نسبت به بندگان خدا است، و آنها که گناهشان توهین آمیز است و همچنین آنها که دست به گناهان شدید و یا پر سر و صدا مى‏زنند کیفرى همانند آن دارند ولى منظور از ذکر مثالهاى فوق نزدیک ساختن مطلب بذهن است و گرنه مجازاتهاى آن جهان قابل مقایسه با مجازاتهاى این عالم نیست.

2) بافرانی : پاشیدن اسید چه ؟>
شاه آبادی (داور) : همان طور که ذکر شد مثال ها برای تقریب به ذهن است و گرنه عذاب های آن جهان با دنیا قال قیاس نیست.
  سوره بقرة آیه 7 - عذاب عظیم
آبا کافران در این دنیا نیز به این عذاب دچار هستند یا چون اشاره به عذاب عظیم شده،‌ در آخرت به این عذاب عظیم دچار خواهند شد؟
قالب : اعتقادی گوینده : زهرا فضلعلی
منبع : موضوع اصلی : کافر و کافران
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ماجدی (داور) : ماجدی (داور)
با توجه به آیه ختم ومهر بر اعضاء و جوارحشان عذاب دنیوی آنهاست و عذاب عظیم عذاب اخروی است چرا که موصوف به عظیم است