حسن رنجبر
[ همه پیام ها ] پیام های حسن رنجبر (2 مورد)
  سوره نساء آیه 45 - در برابر دشمن
با سلام
در برابر دشمن ابتدا ولی و سپس یاور لازم است که خدا بهترین ولی و بهترین یاور است
  سوره آل عمران آیه 109 - او یکی است
حسنت به اتفاق ملاحت جهان گرفت آری به اتفاق جهان می توان گرفت
افشای راز خلوتیان خواست کرد شمع شکر خدا که سر دلش در دهان گرفت
[ همه نکته ها ] نکته های حسن رنجبر (13 مورد)
  سوره مائدة آیه 10 - کفر
توجه به این نکته مهم است که تکذیب آیات قران کریم موجب کفر می شود
  سوره نساء آیه 102 - اقامه نماز
ضرروت اقامه نماز حتی در شرایط سخت جنگ
  سوره نساء آیه 95 - شهدا
این آیه لزوم توجه به خانواده شهدا،جانبازان و آزادگان را برای ما بیان می کند.
[ همه لغت ها ] لغت های حسن رنجبر (1 مورد)
  سوره آل عمران آیه 109 -
سماوات : آسمانها
 توضيح : با توجه به جمع بودن این کلمه 7 آسمان اثبات می شود