سمیه حدادی
[ همه پیام ها ] پیام های سميه حدادي (3 مورد)
  سوره نساء آیه 8 - توجه به محرومان
به نگاه‏ها، حضورها وتوقّعات طبیعى محرومان توجّه کنید. «واذا حضر القسمة
  سوره نساء آیه 7 - ارث
5 - سهم ارث، تغییر ناپذیر است. «نصیباً مفروضا»
  سوره نساء آیه 2 - مال یتیم
ممانعت و تبدیل و کاستن از مال یتیم گناه بزرگ است.
[ همه نکته ها ] نکته های سميه حدادي (4 مورد)
  سوره نساء آیه 5 - سفها
امام باقر درباره معنای (سفها) فرمودند: مقصود کسی است که به او اطمینان نداری.
  سوره نساء آیه 4 - مهریه
در حدیث است: بهترین اموال خویش رابرای سه مصرف قرار دهید: 1.مهریه 2.حج 3. کفن. اگر بهترین اموال را صرف مهریه کنید فرزندان شما صالح می شوند.
  سوره نساء آیه 1 - صله ارحام
امیر المؤمنین علی (ع) فرمودند: صله رحم کنید گرچه با سلام کردن باشد.خداوند فرمود:( واتقو الله...والارحام...)
[ همه سوال ها ] سوال های سميه حدادي (1 مورد)
  سوره نساء آیه 12 - وصیت
چرا در این آیه می فرماید پس از انجام وصیت میت؛دین او را ادا کنید؟
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های سميه حدادي (17 مورد)
  سوره نساء آیه 84 - تفسیر المیزان

پس به تثاقل ( بد دلی ) این سست ایمانان اعتنا مکن و در راه خدا کارزار کن که جز به تکلیف خودت مکلف نیستی و مؤمنین را بر قتال با کفار تشویق کن ، شاید خدا از صلابت و سرسختی آنان جلوگیری کند که صلابت خدا شدیدتر و عذابش سخت‏تر است ( 84) .
  سوره نساء آیه 83 - تفسیر المیزان

و چون از ناحیه کفار خبری از امن و یا خوف به این سست ایمانها برسد آن را منتشر سازند ، در حالی که اگر قبل از انتشار ، آن را به اطلاع رسول و کارداران خویش رسانده ، درستی و نادرستی آن را از آنان
بخواهند ، ایشان که قدرت استباط دارند ، حقیقت مطلب را فهمیده ، به ایشان می‏گویند و اگر فضل و رحمت خدا بر شما نبود جز مواردی انگشت شمار هر لحظه شیطان را پیروی می‏کردید ( 83 ) .
  سوره نساء آیه 82 - تفسیر المیزان
چرا در یکایک آیه‏های این قرآن دقت نمی‏کنند با اینکه اگر از ناحیه غیر خدا بود ، اختلاف فراوان در آن می‏یافتند ( 82).