امید بارانی
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های اميد باراني (4 مورد)
  سوره توبة آیه 32 - قرآن کریم
می خواهند نو خدا را که در آیین او جلوه کرده است با دهان خود خاموش کنند و خدا نخواهد گذاشت جز این شود که نور خود را به کمال رساند و سراسر گیتی را فراگیردهر چند کافران از آن ناخوشنود باشند.
  سوره قیامة آیه 34 - قرآن کریم
ای منکر حق این موقعیتی که در آن قرار داری برای تو سزاوارتر و سزاوارتر.
  سوره مائدة آیه 10 - قرآن کریم
وکسانی که کفر ورزیده و آیات مارا دروغ شمرده اند همدم دروغ خواهند بود.