اکرام السا دات صدرایی
[ همه نکته ها ] نکته های اکرام السا دات صدرايي (1 مورد)
  سوره حمد آیه 2 - شنا خت خدا وند
خدا یا اگر ذکر خو دت را بر من واجب نکرده بو دی هرگز تو را یاد نمی کردم چرا که ذکر من به قدر من است نه در حد تو

توضیح : پیا مبر اکرم (ص)عر ض میکند:"ما عر فنا ک حق معر فتک"خدا یا ما تو را آنگو نه که هستی نشنا ختیم

[ همه ترجمه ها ] ترجمه های اکرام السا دات صدرايي (9 مورد)
  سوره نساء آیه 21 - نسیم حیا ت
و چگو نه آنرا باز می ستا نیدبا اینکه ا ز یکد یگر کام گر فته ایدوآنان از شما پیما نی محکم گر فته اند
  سوره شوری آیه 1 - نسیم حیات سو ره آل عمر ان
الف لام میم1خدا ست که هیج معبودی جزاو نیست زنده پا ینده است2این کتابرابه حق بر او نازل کرده که مصدق کتا ب ها ی یپیشین است و تو رات و انجیل را (پیش تر ) نازل کرد3
  سوره بقرة آیه 253 - نسیم حیات
این پیامبران بعضی از ایشان را بر بعض دیگر برتری داده ایم بعضی از آنان کسی بوده که خدا با وی سخن گفت و بعضی از آنان را مرتبه ها بالا برد و عیسی بن مریم را محبت دادیم و او را به روح پاک قوی کردیم ، اگر خدا می خواست کسانی که پس از پیامبران بودند با وجود حجت ها که سویشان آمده بود با هم جنگ نمی کردند ولی مختلف شدند ، از آنان کسانی بودند که ایمان داشتند و کسانی بودند که کافر بودند ، اگر خدا می خواست با هم کارزار نمی کردند ولی خدا هر چه بخواهد می کند . [ نظرات / امتیازها ]
[ همه لغت ها ] لغت های اکرام السا دات صدرايي (1 مورد)
  سوره حمد آیه 6 - نسیم حیا ت
اهد نا الصر اط المستقیم : را هنما یی به راه راست
 توضيح : هد ایت بر دو گو نه است یکی ارایه طر یق یعنی نما یا ند ن راه و دیگر ی ایصا ل الی المطلو ب یعنی رسا ند ن به مقصود ومراد از اهد نا هد ایت ایصا لی است و نما ز گزار در اینجا از خد ای متعال هد ایتی از نو ع اعطا یی می طلبد و می خو اهد که او را بر صر اط استو ا ر سا زد
[ همه اﻋﺮاب ها ] اﻋﺮاب های اکرام السا دات صدرايي (1 مورد)
  سوره حمد آیه 5 - نسم حیات
تقد م ایا ک بر نعبد
 توضيح : ایا ک ضمیر مفعو لی بر کلمه نعبد مقد م شد ه است و این افا ده حصر میکند یعنی فقط تو را بند گی می کنیم