از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي - معجم اعراب اللفظ القران الکریم /الدکتر محمد سید طنطاوی
2) وَ:عطف /طُورِ:مجرور ومضاف/ سِینِینَ:مجرور ومضاف الیه،اسم علم ومجرور به فتحه،بدل از کسره وممنوع التصرف ﴿٢﴾ [ نظرات / امتیازها ]
3) وَ:عطف /هَٰذَا:معطوف/ الْبَلَدِ :بدل/الْأَمِینِ:نعت ﴿٣﴾ [ نظرات / امتیازها ]
4) لَ:قسم /قَدْ:تحقیق/ خَلَقْ:فعل ماضی مبنی بر فتح /نَا:فاعل در محل رفع/ الْإِنْسَانَ:منصوب ومفعول به/ فِی:حرف جر/ أَحْسَنِ :مجرور ومضاف ومتعلق آن،محذوف/تَقْوِیمٍ:مضاف الیه ﴿٤﴾ [ نظرات / امتیازها ]
5) ثُمَّ:حرف عطف/ رَدَدْنَاهُ :فعل ماضی مبنی/نَا:ضمیر متصل در محل رفع ،فاعل/ هُ:ضمیر متصل در محل نصب ،مفعول به/ أَسْفَلَ:حال ومضاف ،ظرف مکان منصوب/ سَافِلِینَ:مضاف الیه ومجرور ﴿٥﴾ [ نظرات / امتیازها ]
6) إِلَّا:حرف استثنا/ الَّذِینَ :مستثنی وموصول ،جمله" آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ"صله برای الذین /آمَنُوا:فعل ماضی مبنی بر ضم و واوضمیر متصل در محل رفع، فاعل/ وَ:عطف /عَمِلُوا :فعل ماضی مبنی بر ضم و واوضمیر متصل در محل رفع، فاعل /الصَّالِحَاتِ:مفعول به/ فَ:حرف رابطه /لَهُمْ:جار مجرور/ أَجْرٌ:مبتدای موخر ،وخبر محذوف/ غَیْرُ:نعت ومرفوع/ مَمْنُونٍ:مضاف الیه ومجرور ﴿٦﴾ [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
1) وَ «واو قسم»
التِّینِ «اسم مجرور یا در محل جر»
وَ «واو عطف»
الزَّیْتُونِ «معطوف، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
2) وَ «واو عطف»
طُورِ «معطوف، تابع»
سِینِینَ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
3) وَ «واو عطف»
هذَا «معطوف، تابع»
الْبَلَدِ «بدل، تابع»
الْأَمِینِ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
4) لَقَدْ «(ل)قسم» «حرف تحقیق»
خَلَقْنَا «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری» «(نا)فاعل»ا
لْإِنْسانَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
فِی «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
أَحْسَنِ «اسم مجرور یا در محل جر»
تَقْوِیمٍ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
5) ثُمَّ «حرف عطف»
رَدَدْناهُ «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری» «(نا)فاعل» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به»
أَسْفَلَ «حال منصوب»
سافِلِینَ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
6) إِلاَّ «حرف استثناء»
الَّذِینَ «مستثنی منصوب»
آمَنُوا «فعل ماضی مبنی بر ضمه ظاهری» «(و)فاعل»
وَ «واو عطف»
عَمِلُوا «فعل ماضی مبنی بر ضمه ظاهری» «(و)فاعل»
الصَّالِحاتِ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
فَلَهُمْ «فاء رابط برای جواب شرط» «حرف جر و اسم مجرور» «خبر مقدم محذوف»
أَجْرٌ «مبتدای مؤخر»
غَیْرُ «نعت، تابع»
مَمْنُونٍ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]