آرشیو مقالات
[ درج مقاله جدید ] عبارت :
 نويسنده : سیده منصوره خادم
 کلید واژه :
 وادی دراصطلاح ادبیات به « صحرا و بیابان » معنی شده و در عرفان
عبارت از « سیروسلوک » سالک ؛ بخاطر وصول معرفت الهی است .
 نويسنده : سیده منصوره خادم
 کلید واژه :
 مگر از زندگی چه میخواهید
که در خدایی خدا یافت نمیشود؟
که به شیطان پناه میبرید؟
که در عشق یافت نمیشود
که به نفرت پناه میبرید؟
 نويسنده : سیده منصوره خادم
 کلید واژه :
 زندگی اینگونه است. همیشه سردترین و تاریک‌ترین لحظه‌ها درست قبل از سپیده است. اما اگر خود را از سقوط و نومیدی حفظ کنیم، پاداش‌ها به‌زودی سرازیر می‌‌شوند.
 نويسنده : سیدابراهیم غیاث الحسینی
 کلید واژه :
 سعی کنید همیشه حالت تعادل را حفظ کنید و تا لحظه مرگ لحظه ای از هم جدا نشوید...
 نويسنده : سیدابراهیم غیاث الحسینی
 کلید واژه :
 قرائت روزانه قرآن
 نويسنده : سیدابراهیم غیاث الحسینی
 کلید واژه :
 خداوند، تکیه گاهی مطمئن برای غلبه بر مشکلات
 نويسنده : سیدابراهیم غیاث الحسینی
 کلید واژه :
 اینترنت در دینداری
 نويسنده : سیدابراهیم غیاث الحسینی
 کلید واژه :
 امام حسین از دیدگاه سایر ادیان
 نويسنده : مرتضی هادیزاده
 کلید واژه : در بیان حقیقت شب قدر و کیفیت اختلاف آن به حسب اختلاف آفاق عارف به الله علامه رفیعی
 بدان که هر حقیقتی از حقایق ممکنات دارای مراتب مختلفه ی وجود است ، به حسب نشأت و عوالم هستی . و مجمل آن سه مرتبه وجود است :

اول وجود عقلی مجرّد از مادّه و لواحق آن در عالم ابداع است .
 نويسنده : مرتضی هادیزاده
 کلید واژه : سخن دروحدت وجود استادعارف به الله علامه رفیعی
 بدان که این کلمه در بین اهل عرفان و حکمت الهی بسیار شایع و متداول است و در اکثر کتب اهل معقول در مواردی مسطور می باشد . و در تفسیر آن چهار معنی متصور است به ترتیبی که خواهیم بیان نمود .
  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 175
  • >
  • >>