آرشیو مقالات
[ درج مقاله جدید ] عبارت :
 نويسنده : محمد هادی حاذقی
 کلید واژه : خانواده، فردگرائی ، محبت، مسئولیت
 یکی از موضوعات بنیادی در مسائل مربوط به مدیریت، عنوان جامعه شناسی است. در نظریات جهانی عمدتا دو نظریه جامعه شناسی از سایر نظریات بیشتر مطرح میباشند . نظریه لیبرال دمکرات یا همان فردگرائی افراطی و نظریه سوسیالیستی که همان جامعه گرائی افراطی است .اما اسلام دارای دیدگاه ویژه خود میباشد که هم نقاط مثبت هر دو نظریه را در بر میگیرد و هم نقاط ضعف آنها را تصحیح و هدایت می نماید و اساسا منطبق بر طبیعت مادیت و معنویت انسان تدوین گردیده است.
اولین ، کوچکترین و مهمترین واحد اجتماعی، خانواده می باشد و به عبارت دیگر حلقه مابین مولفه جامعه گرائی و فردگرائی را نمایان می سازد . از مهمترین تفاوتها و اختلافات نظریه های جامعه شناسی غربی و اسلامی نیز نهاد خانواد و رویکردی است که این مکاتب در این موضوع ارائه می نمایند .
در این قسمت به موضوع خانواده و مولفه فردگرائی جامعه شناختی اسلام می پردازیم .
 نويسنده : محمد هادی حاذقی
 کلید واژه : جامعه ، سرمایه اجتماعی ، انسجام ، اعتماد ، مشارکت
 یکی از موضوعات بنیادی در مسائل مربوط به مدیریت، عنوان جامعه شناسی است. در نظریات جهانی عمدتا دو نظریه جامعه شناسی از سایر نظریات بیشتر مطرح میباشند . نظریه لیبرال دمکرات یا همان فردگرائی افراطی و نظریه سوسیالیستی که همان جامعه گرائی افراطی است .اما اسلام دارای دیدگاه ویژه خود میباشد که هم نقاط مثبت هر دو نظریه را در بر میگیرد و هم نقاط ضعف آنها را تصحیح و هدایت می نماید و اساسا منطبق بر طبیعت مادیت و معنویت انسان تدوین گردیده است
در این قسمت یکی از مهمترین مفاهیم جامعه شناسی(سرمایه اجتماعی) را که در واقع ارزشهای مهم اجتماعی را از دیدگاه مکاتب مطرح می نماید بررسی نموده ایم
این مفهوم به نوبه خود شامل سه مولفه انسجام اجتماعی ، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی است که در زیر مجموعه هر یک از این مفاهیم، مثالها و شاهدهای نظری و عملی مربوطه ارائه شده است .
 نويسنده : محمد هادی حاذقی
 کلید واژه : جامعه، اجتماع، فرد گرائی، سرمایه اجتماعی
 یکی از موضوعات بنیادی در مسائل مربوط به مدیریت، عنوان جامعه شناسی است. در نظریات جهانی عمدتا دو نظریه جامعه شناسی از سایر نظریات بیشتر مطرح میباشند . نظریه لیبرال دمکرات یا همان فردگرائی افراطی و نظریه سوسیالیستی که همان جامعه گرائی افراطی است .اما اسلام دارای دیدگاه ویژه خود میباشد که هم نقاط مثبت هر دو نظریه را در بر میگیرد و هم نقاط ضعف آنها را تصحیح و هدایت می نماید و اساسا منطبق بر طبیعت مادیت و معنویت انسان تدوین گردیده است .
در این قسمت مولفه جامعه گرائی در ذیل عنوان جامعه شناسی اسلام با تکیه بر شواهد قرآنی و تفسیر تسنیم در قالب یک مقاله مروری ترویجی تالیف گردیده است .
 نويسنده : محمد هادی حاذقی
 کلید واژه : جامعه، اجتماع، فرد گرائی، سرمایه اجتماعی
 یکی از موضوعات بنیادی در مسائل مربوط به مدیریت، عنوان جامعه شناسی است. در نظریات جهانی عمدتا دو نظریه جامعه شناسی از سایر نظریات بیشتر مطرح میباشند . نظریه لیبرال دمکرات یا همان فردگرائی افراطی و نظریه سوسیالیستی که همان جامعه گرائی افراطی است .اما اسلام دارای دیدگاه ویژه خود میباشد که هم نقاط مثبت هر دو نظریه را در بر میگیرد و هم نقاط ضعف آنها را تصحیح و هدایت می نماید و اساسا منطبق بر طبیعت مادیت و معنویت انسان تدوین گردیده است .
در قسمت اول این عنوان از مقاله ، ابعاد و گستره جامعه شناسی اسلام در قرآن را تبیین می نمائیم .
بدیهی است این موضوع دارای وسعت و گستردگی بسیاری است اما انعکاس آن از نقطه نظر و رویکرد مدیریت راهبردی تا حدودی در این نوشتار مورد توجه قرار گرفته است.
چنانکه قبلا به استحضار رسیده است این مقالات با تکیه بر تفسیر پر بار تسنیم حضرت آیت الله جوادی آملی ارجاعاتی (از پایاننامه) از گستره و ابعاد جامعه شناسی اسلام ارائه میگردد و در قسمتهای بعدی این مقاله دو بعد جامعه گرائی و فردگرائی و خانواده اسلام تالیف خواهد شد.
مفهوم سرمایه اجتماعی نیز از دیدگاه دین مبین اسلام که متکی بر انسجام اجتماعی ،اعتماد اجتماعی ، مشارکت اجتماعی است در قسمت های بعدی جمع بندی و ارائه میگردد .
 نويسنده : محمد هادی حاذقی
 کلید واژه : انسان، کرامت ، نقش، هدف، سیاست، ابتلا، سبیل ، صراط
 چنانکه در مقالات قبل خدمت خوانندگان گرامی عرض شد این سلسله مقالات شامل شواهدی است از قرآن کریم که در پایاننامه مربوط به اینجانب از آنها استفاده گردیده است و اکنون تحت عناوین مربوط به فصول آن پایاننامه تدوین و ارائه میگردد.
در مرحله اول تحت عنوان موضوعات بنیادی به مباحث مفهوم شناسی و معرفت شناسی در قرآن با رویکرد مدیریت راهبردی پرداخته شد و اکنون به مبحث انسان شناسی می پردازیم.
عنصر انسان یکی از ارکان موضوعی و عناصر اساسی مدیریت راهبردی به شمار میرود که در بخش معرفت شناسی از دیدگاه درون نگر به آن پرداخته شد و زمینه های شناخت و تصمیم گیری انسان در آن تدوین گردید. اکنون در این مقوله در بخش انسان شناسی از دیدگاه برون نگر انسان شناختی، به مفاهیم بنیادی هدف گرائی و راه گزینی انسان می نگریم.( چنانچه دو عنصر اساسی هدف و سیاست که همان مقصد و انتخاب راه برای رسیدن به هدف است را در این نوع مدیریت تبیین می نمایند .)
در این مقاله پس از معرفی انسان و ابعاد و هویت قرآنی وی ، تبیین ارکان هدف و سیاست بعنوان عوامل و عناصر تاثیر گذار در انتخاب این دو عنصر از دیدگاه قرآن (عمدتا با عنایت به تفسیر تسنیم آیت الله جوادی آملی) صورت میگیرد .سپس در قالب نظام ارزشی نقش عوامل مختلف در صیرورت انسان ذکر می شود.
 نويسنده : محمد هادی حاذقی
 کلید واژه : عقل، وحی، حکمت، فطری،قلب،نفس،محبت،روح
 یکی از موضوعاتی که بعنوان یک بحث بنیادی در مقوله مدیریت راهبردی لازم به بررسی است موضوع معرفت شناسی است زیرا که این موضوع در محوریت اصلی "تصمیم گیری" که از ارکان مبحث مدیریت و تدبیر و تدبر در مسائل کلان، بلند مدت ، عمده و تعیین کننده جامعه به شمار میرود نقش بسزائی دارد .
چنانکه قبلا به استحضار رسیده است این سلسله مقالات به دنبال مقالاتی که مستقیما از متن پایاننامه اینجانب تحت عنوان "الگوی مدیریت راهبردی مبتنی بر ارزشهای اسلامی " تقدیم گردیده است ، صرفا به منظور ذکر آیات و منابع قرآنی که در مباحث پایاننامه با همین عناوین به آنها تکیه شده و مورد ارجاع قرار گرفته است ایفاد میگردد که در قالب مقالات "ترویجی مروری" می باشند و لذا دارای نکات نوآورانه و تحلیلی از طرف نویسنده نیست و تنها به ذکر عین تفاسیر در مورد آیات میپردازد و فقط تالیفی از موضوعات زیر مجموعه ی موضوع اصلی را به همراه ارائه می نماید .
مفاهیم مختلفی که در این مقاله بدانها اشاره شده است شامل کلیه مفاهیمی است که در یک فرایند تصمیم گیری مطرح می باشد که الگوی آن قبلا در پایاننامه برای اولین بار توسط اینجانب ارائه گردیده است و اکنون استنادات قرآنی آنها به ترتیب از ساده به پیچیده تر آورده شده است .
در انتهای مقالات نیز نتیجه گیری مختصری بعنوان جمع بندی نکات مذکور و تبیین ارتباط موضوعات جزئی با مبحث اصلی تقدیم شده است .
 نويسنده : سید حسین اخوان بهابادی
 کلید واژه : نشوز_ناسازگاری_ضرب_وعظ_خوابگاه_خانواده_حکم_عدم تبعیت_تمکین_لذت جنسی_آمیزش_ارگاسم_مضاجع_تنبیه بدنی_ضغث
 اگر نشوز زن را هر گونه سرکشی و عصیان در نظر بگیریم مرحله وعظ و دوری از خوابگاه و بحث ضرب یا زدن که این مسایل در آیه 34 سوره نساء مطرح می شود دایره ی وسیعی را در بر می گیرد اما اگر دایره نشوز زن کوچکتر باشد به طوری که محدود به عدم تبعیت از شوهر در خوابگاه باشد راهکار های مطرح شده به این مورد محدود خواهد شد و این حجم مخالفت با قرآن و اسلام پیرو بحث زدن مرد که مطرح شده و می‌شود هم راحتتر دفاع می شود.
امام صادق‏ علیه السلام فرمودند: نشوز زن آن است که در فراش (همبستر شدن) از شوهر تبعیت نکند و مقصود از «اضربوهنّ»، زدن با چوب مسواک و شبیه آن است، زدنى که از روى رفق و دوستى باشد.
که این نوشتار هم قصد دارد به بحث نشوز از زاویه ی عدم تبعیت از شوهر در بستر بپردازد طبق قرآن مردان در مقابل این گونه زنان وظایفى دارند که بایدمرحله به مرحله اجرا گردد، در مـرحـلـه اول مى فرماید: «زنانى را که از طغیان وسرکشى آنها مى ترسید پند و اندرز دهید» از اندرزها می تواند گفتن احادیث پیامبر صلی الله علیه وآله و ائمه اطهار علیهم السلام یا ارجاع دادن همسر به آنها باشد تا اگر جهلی در این زمینه است برطرف شود تا بانوان توجّه کنند و زن، خودرا بر شوهر عرضه کند در مـرحـلـه دوم، قران مـى فـرماید: «در صورتى که اندرزهاى شما سودى نداد، دربستر از آنها دورى کنید» که شاید بتوان این گونه تشریح کرد که منظور از دوری از بستر، عدم ادای حق همبستری از طرف مرد است اما روش سومی که قرآن کریم مطرح می فرماید وقتی که نه اندرزها تاثیر کند و نه جدا شـدن در بـستر، و آن راهى جز شدت عمل باقى نماند تنبیه بدنى است«واضربوهن» که در این نوشتار، زدن را بیشتر جنبه تلنگر و بیداری در نظر می گیرد و در آخر به مقایسه این نوع زدن با نحوه‌ی زدن حضرت ایوب پرداخته می‌شود.
 نويسنده : محمد هادی حاذقی
 کلید واژه : معرفت، شناخت، تصمیم گیری، مدیریت، علم ،شناخت، تصور، تصدیق، فهم، درک، خیال، وهم، فکر،...
 یکی از موضوعاتی که بعنوان یک بحث بنیادی در مقوله مدیریت راهبردی لازم به بررسی است موضوع معرفت شناسی است زیرا که این موضوع در محوریت اصلی "تصمیم گیری" که از ارکان مبحث مدیریت و تدبیر و تدبر در مسائل کلان، بلند مدت ، عمده و تعیین کننده جامعه به شمار میرود نقش بسزائی دارد .
چنانکه قبلا به استحضار رسیده است این سلسله مقالات به دنبال مقالاتی که مستقیما از متن پایاننامه اینجانب تحت عنوان "الگوی مدیریت راهبردی مبتنی بر ارزشهای اسلامی " تقدیم گردیده است ، صرفا به منظور ذکر آیات و منابع قرآنی که در مباحث پایاننامه با همین عناوین به آنها تکیه شده و مورد ارجاع قرار گرفته است ایفاد میگردد که در قالب مقالات "ترویجی مروری" می باشند و لذا دارای نکات نوآورانه و تحلیلی از طرف نویسنده نیست و تنها به ذکر عین تفاسیر در مورد آیات میپردازد و فقط تالیفی از موضوعات زیر مجموعه ی موضوع اصلی را به همراه ارائه می نماید .
مفاهیم مختلفی که در این مقاله بدانها اشاره شده است شامل کلیه مفاهیمی است که در یک فرایند تصمیم گیری مطرح می باشد که الگوی آن قبلا در پایاننامه برای اولین بار توسط اینجانب ارائه گردیده است و اکنون استنادات قرآنی آنها به ترتیب از ساده به پیچیده تر آورده شده است .
این عنوان از مقاله در دو قسمت تهیه شده است .
در انتهای مقالات نیز نتیجه گیری مختصری بعنوان جمع بندی نکات مذکور و تبیین ارتباط موضوعات جزئی با مبحث اصلی تقدیم شده است .
 نويسنده : محمد هادی حاذقی
 کلید واژه : : آفرینش/ خلق/ وجود/خدا/ حق/عدل/ نظم
 یکی از موضوعات بنیادی که در رویکرد مدیریت راهبردی بایستی بدان پرداخت، بحت آفرینش موجودات ، خالق و پروردگار هستی و تدبر بر مبدا و مقصد وجود می باشد . چرا که این مقوله از یک طرف منشا قضاوتهای مختلف در مورد ابعاد مادی و معنوی انسان به عنوان نمونه کامل این موجودات می باشد و از طرفی متاسفانه عمدتا از طرف صاحبنظران در این نوع مدیریت مورد غفلت قرار گرفته است که ضرورت پرداختن به آن را تقویت می کند .
بعضا در مباحث مدیریت راهبردی ، تدبر و تصمیم گیری پرداختن به این سطح از کلام، با یک رویکرد ابتر توسط مادیگرایان ، از مقطع انسان شناسی آن هم تنها با گرایش مادی و ظاهری آن آغاز می شود ، در حالی که بررسی این مبحث مسلما نیاز به پرداختن به ریشه های بنیادین هدف و طریق سیر و صیروریت انسان را دارد .
در این سلسله از مقالات که به منظور تبیین نگرش قرآنی و ذکر و تدبر در آیات مربوط در این زمینه ، با توجه به ارجاعاتی که در پایاننامه اینجانب صورت گرفته است نگارش می گردد تلاش می شود موضوع هستی شناسی در قرآن از رویکرد الگوی مدیریت راهبردی مبتنی بر ارزشهای اسلامی در معرض و نظر گاه خوانندگان گرامی قرار گیرد.
لازم به ذکر است که مطالب زیر چون تنها به منظور تبیین ارجاعات پایاننامه نوشته می شود، عمدتا مستقیما از تفاسیر آیات مربوط به درختواره مفهومی آن متن انتخاب و آورده شده است .
 نويسنده : محمد هادی حاذقی
 کلید واژه : مفهوم- اسم- لفظ- کلمه- شیئ-آیه
 کلمات و واژه‌ها در قرآن معنای دقیق و عمیقی دارد که صرفا ترجمه آن کلمه گنجایش بیان آن را ندارد ، برای نشان دادن بخشی از این موضوع، با انتخاب بعضی از واژه‌هایی که در پایان نامه اینجانب وجود دارد، و با هدف ذکر گستره قرآنی مقالات اقتباس شده از پایاننامه اینجانب که قبلا در قالب سلسله مقالات با عنوان مدیریت راهبردی مبتنی بر ارزشهای اسلامی ایفاد شده است سعی شده است جزئی از معنا شناسی قرآن به معرض خوانندگان گرامی برسد .
بدین معنی که آیاتی که در پایاننامه به آنها ارجاع شده و یا (مستقیم و غیر مستقیم) مورد استفاده قرار گرفته است در بخش مستقلی مورد تدبر ، مداقه و ذکر تفسیر مختصری از منابع تفسیری معتبر قرار گیرد .
در عین حال اذعان میدارد که بررسی این موضوع کلی آن هم در موردکتاب عظیم و اعظمی مانند قرآن مجید آنقدر بزرگ و پیچیده است که نه من بلکه اساتید اساتید اینجانب نیز قطره ای از اقیانوس بی نهایت این کتاب مقدس را بر نمی تابند (یا برنمی یابند)
بنابراین بنده فقط قصد دارم با یک نگرش محدود بخشی ناچیز از موضوع مورد بررسی (مفهوم شناسی) را به منصه مشاهده قرار دهم .
در آینده نیز در عناوین دیگری که از درختواره موضوعی و مفهومی پایاننامه اتخاذ شده است مقالاتی با هدف تدبر و مدافه در این آیات(آیات ارجاعی در پایاننامه) ارائه خواهد شد .
از ارسال نظرات گرامی خوانندگان کمال تشکر را دارم
  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 176
  • >
  • >>