آتنا رمضانی
[ همه پیام ها ] پیام های آتنا رمضاني (3 مورد)
  سوره تین آیه 4 - دسته بندی انسانها براساس احسن تقویم
افراد انسان با این صلاحیت که خلقت آن در احسن تقویم است به دو دسته تقسیم می شوند:
1.کافر و طالح که از احسن تقویم خارج شده اند و خداوند درباره آنان می فرماید:
"ثم رردنه اسفل سافلین"
2.مؤمن و صالح که در فطرت اولی و تقویم احسن خود باقی مانده اند، چنانکه می فرماید:
"الا الذین امنوا و عملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون"

توضیح : برگرفته از آیات 6_4

  سوره تین آیه 5 - سعادت و شقاوت
این عالم، عالم انسان سازی است، عده ای تکمیل می شوند و از این عالم بیرون می آیند و بعضی در این عالم می مانند و جهنمی می گردند.

توضیح : این پیام مربوط به آیات 6_5 می باشد.

  سوره تین آیه 4 - سیر انسان
برای اینکه احسن تقویم انسان به سمت ایمان و عمل صالح سوق پیدا کند باید به محکمات در دین که توسط رسول بیان شده است جامه عمل بپوشاند.

توضیح : برداشتی است از آیات 4 تا 8.

[ همه نکته ها ] نکته های آتنا رمضاني (1 مورد)
  سوره تین آیه 4 - سیر انسان
این آیات تنها آیات مخصوص به انسان هستند که روشن می کنند انسان از چه مقام به چه مقامی آمده و به چه مقامی می رسد و عود می کند.

توضیح : برگرفته از آیات 6_4