عاطفه فلاح
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های عاطفه فلاح (124 مورد)
  سوره نساء آیه 78 - تدبرشخصی
هرکجا باشید مرگ شمارا در برمی گیرد،هرچند در بین برج های برافراشته ، کافران اگر حسنه ای به آنها برسد می گویند این از جانب خداست واگر شری به آنها برسد می گویند از جانب توست ،بگوهمه از جانب خداست ،چرا این قوم حاضر نیستندسخنی را درک کنند؟
  سوره احزاب آیه 23 - تدبرشخصی
در بین مومنان مردانی هستند که برعهد خود صادقانه ایستادند ،برخی به آن وفا کردند وبرخی در انتظارند و تغییری در عهد خود ندادند.
  سوره انعام آیه 148 - تدبرشخصی
کسانی که مشرک شدند خواهند گفت:اگر خدا می خواست ما وپدرانمان مشرک نمی شدیم وچیزی را حرام نمی کردیم ،کسانی که قبل از آنها بودند نیز همین را می گفتند تا اینکه عذاب ما راچشیدند،بگو آیا برای این سخن مدرکی دارید؟شما جزاز خیالات پیروی نمی کنید وبه گزافه سخن می گویید .