فاطمه ربانی
[ همه پیام ها ] پیام های فاطمه رباني (3 مورد)
  سوره یوسف آیه 67 - چاره اندیشی
برای دفع چشم زخم و رفع بلایا باید تدبیر و چاره اندیشی کرد , البته نباید انتظار داشت با تدبیر خودمان , خدا تدبیر , قضا و قدرش را به انجام نرساند.
  سوره یوسف آیه 65 - علت رجوع مردم به بعضی افراد
بخشش بسیار باعث رجوع مجدد افراد به بخشنده می شود.
  سوره یوسف آیه 65 - نمک گیر کردن
برا ینمک گیر کردن , باید بیش از انتظار متقاضی به او بخشش کرد.
[ همه نکته ها ] نکته های فاطمه رباني (1 مورد)
  سوره یوسف آیه 64 - انتظار بی جای خائن
کسی که یکبار در امانت , خیانت کرده است نباید انتظار داشته باشد که در دفعات بعد به او اعتماد کنند.راه حل آن جبران کردن در عمل است.