از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
شماره صفحه : 6 حزب : 1 جزء : اول سوره : بقرة
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
34) و ( به یاد آر ) هنگامی که به فرشتگان گفتیم: به آدم سجده کنید و خضوع نمایید. همه سجده کردند جز ابلیس که سرباز زد و تکبّر ورزید و او از کافران بود ( که کفر خود را پنهان می داشت ) . [ نظرات / امتیازها ]
35) و گفتیم: ای آدم ، تو و همسرت در این باغ ساکن شوید و از ( میوه و نعمت های ) آن به فراوانی از هر جای آن که خواهید بخورید ، و به این درخت ( درخت گندم یا انگور یا انجیر ) نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید بود. [ نظرات / امتیازها ]
36) پس شیطان آن دو را از ( جهت ) آن درخت لغزانید ، و آنها را از آنچه در آن بودند ( از کرامت و نعمت ) بیرون کرد و ما گفتیم: ( از این مکان و منزلت ، همراه شیطان ) فرود آیید در حالی که برای همیشه دشمن یکدیگرید و برای شما در روی زمین قرارگاه و برخورداریی ( معین ) تا زمانی محدود خواهد بود. ( زمان آن بر هر فرد بشر مدت عمر او ، و برای مجموع نسل بشر تا انقراض جهان است. ) [ نظرات / امتیازها ]
37) پس ( از مدتی استقرار در زمین ) آدم از جانب پروردگارش کلماتی را دریافت کرد ( به او القاء توبه شد و یا در ضمن اسماء تعلیم شده توبه به او الهام گردید و توبه نمود ) پس خدا هم بر او عطف توجه نمود و توبه او را پذیرفت که او بسیار عطوف و توبه پذیر و مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
38) گفتیم که همگی از آن ( ملأ اعلی ) فرود آیید ، پس اگر شما را از جانب من هدایتی ( به وسیله پیامبران و کتاب های آسمانی ) بیامد ، کسانی که از رهنمایی من پیروی کنند نه آنها را ترسی باشد و نه اندوهی خواهند داشت. [ نظرات / امتیازها ]
39) و کسانی که کفر ورزند و نشانه های ( عقلی و نقلی توحید ) ما را تکذیب کنند آنها اهل دوزخند که در آن جاودان خواهند بود. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
34) و ( یاد کن ) هنگامی را که به فرشتگان گفتیم: «برای آدم سجده و خضوع کنید!» همگی سجده کردند جز ابلیس که سر باز زد ، و تکبر ورزید ، ( و به خاطر نافرمانی و تکبرش ) از کافران شد. [ نظرات / امتیازها ]
35) و گفتیم: «ای آدم! تو با همسرت در بهشت سکونت کن و از ( نعمتهای ) آن ، از هر جا می خواهید ، گوارا بخورید ( اما ) نزدیک این درخت نشوید که از ستمگران خواهید شد. [ نظرات / امتیازها ]
36) پس شیطان موجب لغزش آنها از بهشت شد و آنان را از آنچه در آن بودند ، بیرون کرد. و ( در این هنگام ) به آنها گفتیم: «همگی ( به زمین ) فرود آیید! در حالی که بعضی دشمن دیگری خواهید بود. و برای شما در زمین ، تا مدت معینی قرارگاه و وسیله بهره برداری خواهد بود.» [ نظرات / امتیازها ]
37) سپس آدم از پروردگارش کلماتی دریافت داشت ( و با آنها توبه کرد. ) و خداوند توبه او را پذیرفت چرا که خداوند توبه پذیر و مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
38) گفتیم: «همگی از آن ، فرود آیید! هر گاه هدایتی از طرف من برای شما آمد ، کسانی که از آن پیروی کنند ، نه ترسی بر آنهاست ، و نه غمگین شوند.» [ نظرات / امتیازها ]
39) و کسانی که کافر شدند ، و آیات ما را دروغ پنداشتند اهل دوزخند و همیشه در آن خواهند بود. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
34) و چون بملائکه گفتیم برای آدم سجده کنید پس همه سجده کردند بجز ابلیس که از اینکار امتناع کرد و کبر ورزید و او از کافران بود . [ نظرات / امتیازها ]
35) و گفتیم: ای آدم تو و همسرت در بهشت آرام گیرید و از آن بفراوانی از هر جا که خواستید بخورید و نزدیک این درخت مشوید که از ستمگران خواهید شد . [ نظرات / امتیازها ]
36) و شیطان ایشان را از نعمت بهشت بینداخت و از آن زندگی آسوده که داشتند بیرونشان کرد ، گفتیم: با همین وضع که دشمن یکدیگرید پائین روید که تا مدتی در زمین قرارگاه و بهره دارید . [ نظرات / امتیازها ]
37) و آدم از پروردگار خود سخنانی فرا گرفت و خدا او را به بخشید که وی بخشنده و رحیم است . [ نظرات / امتیازها ]
38) گفتیم همگی از بهشت پائین روید اگر هدایتی از من بسوی شما آمد و البته هم خواهد آمد آنها که هدایت مرا پیروی کنند نه بیمی دارند و نه اندوهگین شوند . [ نظرات / امتیازها ]
39) و کسانی که کافر شوند و آیه های ما را دروغ شمارند اهل جهنمند و خود در آن جاودانند [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
34) و چون فرشتگان را فرمان دادیم که بر آدم سجده کنید ، همه سجده کردند مگر شیطان که ابا و تکبّر ورزید و از فرقه کافران گردید. [ نظرات / امتیازها ]
35) و گفتیم: ای آدم تو با جفت خود در بهشت جای گزین و در آنجا از هر نعمت که بخواهید فراوان برخوردار شوید ، ولی به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید بود. [ نظرات / امتیازها ]
36) پس شیطان آنها را به لغزش افکند ( تا از آن درخت خوردند ) و ( بدین عصیان ) آنان را از آن مقام بیرون آورد ، و گفتیم که ( از بهشت ) فرود آیید که برخی از شما برخی را دشمنید ، و شما را در زمین تا روز مرگ قرارگاه و بهره خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
37) پس آدم از خدای خود کلماتی آموخت و خداوند توبه او را پذیرفت ، زیرا خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
38) گفتیم: همه از بهشت فرود آیید ، تا آن گاه که از جانب من راهنمایی برای شما آید ، آنان که پیروی او کنند هرگز بیمناک و اندوهگین نخواهند شد. [ نظرات / امتیازها ]
39) و آنان که کافر شدند و تکذیب آیات ما کردند اهل دوزخند و در آتش آن همیشه معذب خواهند بود. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
34) و چون فرشتگان را فرمودیم: «برای آدم سجده کنید» ، پس بجز ابلیس- که سر باز زد و کبر ورزید و از کافران شد- [ همه ] به سجده درافتادند. [ نظرات / امتیازها ]
35) و گفتیم: «ای آدم ، خود و همسرت در این باغ سکونت گیر [ ید ] و از هر کجای آن خواهید فراوان بخورید و [ لی ] به این درخت نزدیک نشوید ، که از ستمکاران خواهید بود.» [ نظرات / امتیازها ]
36) پس شیطان هر دو را از آن بلغزانید و از آنچه در آن بودند ایشان را به درآورد و فرمودیم: «فرود آیید ، شما دشمن همدیگرید و برای شما در زمین قرارگاه ، و تا چندی برخورداری خواهد بود.» [ نظرات / امتیازها ]
37) سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت نمود و [ خدا ] بر او ببخشود آری ، او [ ست که ] توبه پذیرِ مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
38) فرمودیم: «جملگی از آن فرود آیید. پس اگر از جانب من شما را هدایتی رسد ، آنان که هدایتم را پیروی کنند بر ایشان بیمی نیست و غمگین نخواهند شد. [ نظرات / امتیازها ]
39) و [ لی ] کسانی که کفر ورزیدند و نشانه های ما را دروغ انگاشتند ، آنانند که اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود.» [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
34) و نیز آن گاه بر آدمیان نعمت ارزانی شد که به فرشتگان گفتیم : برای آدم سجده کنید . پس همگان سجده کردند ، مگر ابلیس که خود داری کرد و تکبّر ورزید و از کافران بود . [ نظرات / امتیازها ]
35) و گفتیم : ای آدم ، تو و همسرت در این بهشت سکونت کنید و از نعمت های آن ، از هر کجا خواستید ، به خوشی بخورید ، ولی به این درخت نزدیک نشوید و از آن نخورید که از کسانی خواهید بود که بر خویشتن ستم کرده و رنج و سختی را بر خود روا دانسته اند . [ نظرات / امتیازها ]
36) اما شیطان آن دو را با ترغیبشان به آن درخت به لغزش انداخت و از نعمت هایی که در آن بودند بیرونشان کرد ، و ما به آنان ( آدم و حوّا و ابلیس ) گفتیم : فرود آیید در حالی که دشمن یکدیگر خواهید بود ، و در زمین تا چندی قرارگاه و بهره ای خواهید داشت . [ نظرات / امتیازها ]
37) سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت کرد و به وسیله آنها توبه نمود . خدا نیز به سوی او بازگشت و توبه اش را پذیرفت ; چرا که او بسیار توبه پذیر و مهربان است . [ نظرات / امتیازها ]
38) به آنان گفتیم : همگی از بهشت فرود آیید ; پس اگر از جانب من رهنمودی برای شما آمد ـ که خواهد آمد ـ کسانی که رهنمود مرا پیروی کنند ، نه ترسی آنان را فرامی گیرد و نه اندوهگین می شوند . [ نظرات / امتیازها ]
39) و کسانی که کفر ورزند و آیات ما را دروغ انگارند ، همدم آتش دوزخند و در آن جاودانه خواهند بود . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
34) و [ یاد کن ] هنگامی که به فرشتگان گفتیم: به آدم سجده کنید ، [ پس ] سجده کردند مگر ابلیس که سر پیچید و تکبّر ورزید و از کافران شد. [ نظرات / امتیازها ]
35) و گفتیم: ای آدم! تو و همسرت در این بهشت سکونت گیرید و از هر جای آنکه خواستید فراوان و گوارا بخورید ، و به این درخت نزدیک نشوید که [ اگر نزدیک شوید ] از ستمکاران خواهید شد. [ نظرات / امتیازها ]
36) پس شیطان ، هر دو را از [ طریق ] آن درخت لغزانید و آنان را از آنچه در آن بودند [ چه مقام و مرتبه معنوی ، و چه منزلت و جایگاه ظاهری ] بیرون کرد. و ما گفتیم: [ ای آدم و حوا و ای ابلیس! ] در حالی که دشمن یکدیگرید [ و تا ابد ، بین شما آدمیان و ابلیسیان صلح و صفایی نخواهد بود ، از این جایگاه ] فرود آیید و برای شما در زمین ، قرارگاهی [ برای زندگی ] و تا مدتی معین ، وسیله بهره وری اندکی خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
37) پس آدم کلماتی را [ مانند کلمه استغفار و توسّل به اهل بیت علیهم السلام که مایه توبه و بازگشت بود ] از سوی پروردگارش دریافت کرد و [ پروردگار ] توبه اش را پذیرفت زیرا او بسیار توبه پذیر و مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
38) گفتیم: همگی از آن [ مرتبه و مقام ] فرود آیید چنانچه از سوی من هدایتی برای شما آمد ، پس کسانی که از هدایتم پیروی کنند نه ترسی بر آنان است و نه اندوهگین شوند. [ نظرات / امتیازها ]
39) و کسانی که کافر شدند و آیات ما را تکذیب کردند ، اهل آتشند و در آن جاودانه اند. [ نظرات / امتیازها ]
  اسمعيل شيخ محمد
34) و چون به فرشتگان گفتیم : برای آدم سجده کنید همه جز ابلیس که سر باز زد و تکبر ورزید سجده کردند. و او از کافران بود. [ نظرات / امتیازها ]
35) و گفتیم : ای آدم تو و همسرت در این باغ جای گیرید و و از ( نعمتهای ) آن به فراوانی از هر کجا که خواستید بخورید و به این درخت نزدیک نشوید که از ستمگران خواهید شد. [ نظرات / امتیازها ]
36) پس شیطان موجب لغزش آنان گردیده و آنان را از آن چه ( مقام ) در آن بودند بیرون کرد. م ما گفتیم : همگی به زمین فرود آیید که برخی از شما دشمن برخی دیگر خواهید بود و زمین قرارگاه و محل برخورداری شما تا زمانی محدود خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
37) آدم از پروردگارش سخنانی (در باره توبه ) فرا گرفت و خدا توبه او را پذیرفت . به درستی که او توبه پذیر و مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
38) گفتیم : همگی از آن (باغ) فرود آیید. پس اگر از سوی من راهنمایی آمد. و کسانی که از راهنماییهای من پیروی کنند نه ترس و نه اندوهی آنان راست. [ نظرات / امتیازها ]
39) و آنان که کفر ورزیده و آیات و نشانه های ما را دروغ پندارند آنان اهل آتش هستند ودر آن همیشه خواهند بود. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه فيض اصفهاني - تفسیر اثنی عشری
39) و آنان که کافر شدند و تکذیب نمودند آیات ما را ( از پیغمبر و قرآن و شواهد قدرت ما ) ، آن جماعت ملازم آتش جهنم اند و در آن آتش دائم و باقی هستند که بیرون آمدن برای آنها ممکن نیست و همیشه معذب خواهند بود . [ نظرات / امتیازها ]
  نصرت عزتي ساميان
39) وکسانیکه کفر ورزیدند و آیات ما را تکذیب نمودند،اهل آتشند و و برای همیشه در آن خواهند ماند. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه السادات قاسمپور - اطیب البیان
38) گفتیم همگی از بهشت نزول کنید اگر هدایتی ازمن بسوی شما آمد، آنهاکه هدایت مرا پیروی کنند ،هرگز نه بیمی دارند و نه اندوهگین شوند. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه مجتبوی
39) و کسانى که کافر شوند و آیات ما را دروغ شمرند دوزخیانند و در آن جاودانه‏اند. [ نظرات / امتیازها ]
  عرفان والهي - قرآن فارسی
38) گفتیم همه از بهشت فرود آیید تا آنگاه که از جانب من راهنمایی برای شما آید پس هرکس پیروی او کند هرگز(در دنیا وآخرت)بیمناک و اندوهگین نخواهد گشت. [ نظرات / امتیازها ]
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
34) et Lorsque nous demandâmes aux Anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut Parmi les infidèles [ نظرات / امتیازها ]
34) et Lorsque nous demandâmes aux Anges de se prosterner devant Adam, ils se prosternèrent à l'exception d'Iblis qui refusa, s'enfla d'orgueil et fut Parmi les infidèles [ نظرات / امتیازها ]
35) et nous dîmes: ‹ Adam, habite le Paradis Toi et Ton épouse, et nourrissez-vous-en de partout à votre guise; mais n'approchez pas de l'arbre que voici: sinon vous seriez du nombre des injustes› [ نظرات / امتیازها ]
36) Peu de temps après, Satan les fit glisser de là et les fit sortir du lieu où ils étaient. et nous dîmes: ‹Descendez (du Paradis); ennemis les uns des autres. et pour vous il y aura une demeure sur la terre, et un usufruit pour un temps [ نظرات / امتیازها ]
37) puis Adam reçut de son Seigneur des paroles, et Allah agréa son repentir car C'est Lui Certes, le Repentant, le Miséricordieux [ نظرات / امتیازها ]
38) nous dîmes: ‹Descendez d'ici, vous tous! toutes les fois que Je vous enverrai un guide, ceux qui [le] suivront n'auront rien à craindre et ne seront point affligés› [ نظرات / امتیازها ]
39) et ceux qui ne croient pas (à nos messagers) et traitent de mensonge nos révélations, Ceux-là sont les gens du feu où ils demeureront éternellement [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
34) پس آنگه خداوند دستور داد
به جمع ملائک چنین حکم راند
همه سجده سازید بر آدمی
تامل نورزید حتی دمی
ملائک نهادند سر بر سجود
جز ابلیس آن خیره چشم عنود
تکبر بورزید شیطان پست
بگردید با کافران هم نشست [ نظرات / امتیازها ]
35) به آدم بگفتیم ای خوش سرشت
تو با جفت خود باش اندر بهشت
ز هر نعمتی چون بخواهید خواست
در آنجا مهیا ست بی کم و کاست
نگردید نزدیک بر این درخت
که گردید چون ظالمان تیره بخت [ نظرات / امتیازها ]
36) پس آنگاه ابلیس با مکر و شر
به لغزش درافکند آن دو بشر
بخوردند از میوه آن درخت
که ممنوع گردیده بودند سخت
چو عصیان نمودند اندر مرام
از آنها ستاندیم ارج و مقام
بگفتیم آئید اینک فرود
ز فردوس اعلی ز باغ خلود
که برخی شما مردمان بشر
چو خصمید با مردمان دگر
کنون تا زمانی که آید هلاک
سکونت گزینید در روی خاک
[ نظرات / امتیازها ]
37) بیاموخت آدم ز پروردگار
کلام و سخن های بس استوار
که گردید باعث که یکتا خدا
پذیرد از او توبه را از خطا
خدای رحیمست توبه پذیر
بسی مهربان است آن بی نظیر [ نظرات / امتیازها ]
38) بگفتیم حقا یکایک برون
بیایید از باغ جنت کنون
پس آنگه که از لطف یکتا خدا
رسولی فرستد برای شما
هر آنکس کند پیروی از رسول
کند دین و آئین او را قبول
نخواهد شود هیچگه بیمناک
نه اندوه دارد ز چیزی نه باک
[ نظرات / امتیازها ]
39) ولی کافران به یکتا خدا
که کردند تکذیب آیات ما
از اصحاب نارند آنها تمام
بسوزند در آتش آن مدام [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه راهنما
34) و ]یاد کن[ وقتى را که به فرشتگان گفتیم: براى آدم سجده کنید، پس سجده کردند جز ابلیس که سرباز زد و تکبّر کرد و از کافران شد. [ نظرات / امتیازها ]
35) و گفتیم: اى آدم! تو و همسرت در این بوستان ساکن شوید و از آن از هر جا که خواستید به فراوانى بخورید ولى به این درخت نزدیک نشوید که از ظالمان خواهید بود. [ نظرات / امتیازها ]
36) پس شیطان آن دو را از آنجا بلغزاند و از آنچه در آن بودند بیرونشان کرد; و گفتیم: فرود آئید در حالى که بعضى از شما دشمن بعضى دیگرید و تا مدّتى برایتان در زمین قرارگاه و بهره مندى اى خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
37) پس آدم از پرودرگارش کلماتى دریافت کرد، در نتیجه خدا توبه اش را پذیرفت، همانا او بسیار توبه پذیر و رحیم است. [ نظرات / امتیازها ]
38) گفتیم: همگى از آنجا فرود آئید پس اگر از جانب من هدایتى براى شما بیاید کسانى که از هدایتم پیروى کنند نه ترسى بر آنان است و نه آنان غمگین مى شوند. [ نظرات / امتیازها ]
39) و کسانى که کفر بورزند و آیات ما را تکذیب کنند اینان اهل آتش اند و خود در آن جاودان خواهند بود. [ نظرات / امتیازها ]
 » مجتبوی
34) و یاد کن آن گاه که فرشتگان را گفتیم : آدم را سجده کنید ، چس سجده کردند مگر ابلیس ، سرپیچی و گردن کشی کرد، واز کافران گشت. [ نظرات / امتیازها ]
35) و گفتیم: ای آدم، با همسر خویش در بهشت بیارام ، و از آن از هر جا که خواهید به فراوانی بخورید و نزدیک این درخت مشوید که از ستمکاران می شوید. [ نظرات / امتیازها ]
36) پس شیطان آن دو را از آن بهشت بلغزانید و از آن چه در آن بودند (از نعمت ها) بیرونشان کرد، گفتیم: فرو شوید، برخی از شما دشمن برخی دیگر ، وشما را در زمین قرارگاه وبرخورداری باشد تا هنگام مرگ و رستاخیز. [ نظرات / امتیازها ]
37) آن گاه آدم از پروردگار خویش سخنانی فرا گرفت ، پس خدا با رحمت خود بر او بازگشت و توبه او را پذیرفت ، همانا او توبه پذیر و مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
38) گفتیم: همه از آن بهشت فرو شوید ، پس اگر رهنمودی از من به سوی شما بیاید ، آنان که از راهنمایی من پیروی کنند نه بیمی بر آن هاست و نه اندوهگین شوند. [ نظرات / امتیازها ]
39) و کسانی که کافر شوند و آیات ما را دروغ شمرند دوزخیانند و در آن جاودانه اند. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
34) Und als Wir zu den Engeln sagten: "Werft euch vor Adam nieder!" Da warfen sie sich nieder, außer Iblis. Er weigerte sich und verhielt sich hochmütig und gehörte zu den Ungläubigen.
﴿٣٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
35) Und Wir sagten: "O Adam, bewohne du und deine Gattin den (Paradies)garten, und eßt von ihm reichlich, wo immer ihr wollt! Aber naht euch nicht diesem Baum, sonst gehört ihr zu den Ungerechten!"
﴿٣٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
36) Doch Satan entfernte sie davon, und da vertrieb er sie aus dem, worin sie (an Glückseligkeit) gewesen waren. Wir sagten: "Geht fort! Einige von euch seien der anderen Feind. Und auf der Erde sollt ihr Aufenthalt und Nießbrauch auf Zeit haben."
﴿٣٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
37) Da empfing Adam von seinem Herrn Worte, und darauf nahm Er seine Reue an. Er ist ja der Reue-Annehmende und Barmherzige.
﴿٣٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
38) Wir sagten: Geht alle fort von ihm (, dem Paradiesgarten). Wenn nun von Mir Rechtleitung zu euch kommt, dann soll über diejenigen, die Meiner Rechtleitung folgen, keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein.
﴿٣٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
39) Diejenigen aber, die ungläubig sind und Unsere Zeichen für Lüge erklären, das sind Insassen des (Höllen)feuers. Ewig werden sie darin bleiben.
﴿٣٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Tajik
34) Ва ба фариштагон гуфтем: «Одамро саҷда кунед!» Ҳама саҷда карданд ҷуз Иблис, ки рӯй гардонд ва бартарӣ ҷуст. Ва ӯ аз кофирон буд.
﴿٣٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
35) Ва гуфтем: «Эй Одам, худ ва занат дар биҳишт ҷой гиред. Ва ҳар чӣ хоҳед, ва ҳар ҷо, ки хоҳед, аз самароти он ба хушӣ бихӯред. Ва ба ин дарахт наздик машавед, ки ба гурӯҳи ситамкорон дароед».
﴿٣٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
36) Пас шайтон он дуро ба хато водошт ва аз биҳиште, ки дар он буданд, берун ронд. Гуфтем: «Поин равед, баъзе душмани баъзеи дигар, ва кароргоҳу ҷои бархурдории шумо то рӯзи қиёмат дар замин бошад».
﴿٣٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
37) Одам аз Парвардигораш калимае чанд таълим гирифт. Пас Худо тавбаи ӯро пазируфт, зеро тавбапазир ва меҳрубон аст!
﴿٣٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
38) Гуфтем: «Ҳама аз биҳишт поён шавед: пас агар аз ҷониби Ман роҳнамоӣ бароятон омад, бар онҳо, ки аз роҳнамоии Ман пайравӣ кунанд, биме нахоҳад буд ва худ андӯҳнок намешаванд».
﴿٣٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
39) Касоне, ки кофир шаванд ва оёти Худоро дуруғ бароранд, худ аҳли ҷаҳаннаманд ва ҷовидона дар он ҷо хоҳад буд.
﴿٣٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
34) (34. And (remember) when We said to the angels: "Prostrate yourselves before Adam.'' And they prostrated except Iblis (Shaytan), he refused and was proud and was one of the disbelievers (disobedient to Allah).) [ نظرات / امتیازها ]
35) (35. And We said: "O Adam! Dwell you and your wife in the Paradise and eat both of you freely with pleasure and delight, of things therein wherever you will, but come not near this tree or you both will be of the Zalimin (wrongdoers). [ نظرات / امتیازها ]
36) (36. Then the Shaytan made them slip therefrom (the Paradise), and got them out from that in which they were. We said: "Get you down, all, with enmity between yourselves. On earth will be a dwelling place for you and an enjoyment for a time.'')
[ نظرات / امتیازها ]
37) (37. Then Adam received from his Lord Words. And his Lord pardoned him (accepted his repentance). Verily, He is the One Who forgives (accepts repentance), the Most Merciful.) [ نظرات / امتیازها ]
38) (38. We said: "Get down all of you from this place (the Paradise), then whenever there comes to you Hudan (guidance) from Me, and whoever follows My guidance, there shall be no fear on them, nor shall they grieve.) [ نظرات / امتیازها ]
39) (39. But those who disbelieve and belie Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) ـ such are the dwellers of the Fire. They shall abide therein forever.'') [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
34) و چون به فرشتگان فرمودیم: «به خاطر (شکرانة تعلیم گرفتن از) آدم (برای خدا) سجده کنید»، پس (همه) به سجده در افتادند، مگر ابلیس که سر باز زد و کبر ورزید و (هماره) از کافران بود.
﴿٣٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
35) و گفتیم: «ای آدم! تو و همسرت در (این) باغ، آرام و قرارگیر، و از هر کجای آن هر چه (خوردنی) خواهید پاکیزه و فراوان بخورید و به این درخت نزدیک نشوید، که از ستمکاران خواهید بود.»
﴿٣٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
36) پس شیطان هر دو را از آن بلغزانید، تا از آنچه در آن بودند ایشان را به درآورد. و فرمودیم: «(به این زمین) فرود آیید حال آنکه دشمنان همدیگرید و برای شما در زمین قرارگاهی است، و تا چندی - از نعمت‌ها- برخوردارید.»
﴿٣٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
37) پس آدم از پروردگارش کلماتی را (با کوشش و کاوش) دریافت تا خدا به او برگشت‌؛ بی‌گمان اوست بسیار برگشت‌‌کننده (بر بندگان) و (اوست) پذیرنده‌ی برگشت(شان) و رحمتگر بر ویژگان.
﴿٣٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
38) فرمودیم: «جملگی از آن (باغ آسمانی به این زمین) فرود آیید. پس اگر به‌راستی از (جانب) من شما را رهنمایی در رسد، آنان که هدایتم را پیروی کنند نه بیمی بر آنهاست و نه ایشان غمگین می‌شوند.»
﴿٣٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
39) و کسانی که کفر ورزیدند و با نشانه‌های ما (همان‌ها و ما را) تکذیب کردند، اینانند همراهان آتش، (و هم)ایشان در آن ماندگارانند.
﴿٣٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Japane
34) またわれが天使たちに,「あなたがた,アーダムにサジダしなさい。」と言った時を思い起せ。その時,皆サジダしたが,悪魔〔イブリース〕だけは承知せず,これを拒否したので,高慢で不信の徒となった。
﴿٣٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
35) われは言った。「アーダムよ,あなたとあなたの妻とはこの園に住み,何処でも望む所で,思う存分食べなさい。だが,この木に近付いてはならない。不義を働く者となるであろうから。」
﴿٣٥﴾
[ نظرات / امتیازها ]
36) ところが悪魔〔シャイターン〕は,2人を顕かせ,かれらが置かれていた(幸福な)場所から離れさせた。われは,「あなたがたは落ちて行け。あなたがたは,互いに敵である。地上には,あなたがたのために住まいと,仮初の生活の生計があろう。」と言った。
﴿٣٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
37) その後,アーダムは,主から御言葉を授かり,主はかれの悔悟を許された。本当にかれは,寛大に許される慈悲深い御方であられる。
﴿٣٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
38) われは言った。「あなたがたは皆ここから落ちて行け。やがてあなたがたに必ずわれの導きが恵まれよう。そしてわれの導きに従う者は,恐れもなく憂いもないであろう。
﴿٣٨﴾
[ نظرات / امتیازها ]
39) だが信仰を拒否し,われの印を嘘呼ばわりする者は,業火の住人であって,永遠にその中に住むであろう。」
﴿٣٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]