از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
1) سَبِّحِ «فعل امر مبنی بر سکون ظاهری» «فاعل[أنت]»
اسْمَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
رَبِّکَ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» «(ک)مضاف إ»
الْأَعْلَى «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
2) الَّذِی «نعت، تابع»
خَلَقَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
فَسَوَّى«(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
3) وَ «واو عطف»
الَّذِی «معطوف، تابع»
قَدَّرَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
فَهَدى«(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»‏ [ نظرات / امتیازها ]
4) وَ «واو عطف»
الَّذِی «معطوف، تابع»
أَخْرَجَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
الْمَرْعى «مفعول به منصوب یا در محل نصب»‏ [ نظرات / امتیازها ]
5) فَجَعَلَهُ «(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
غُثاءً «مفعول به ثان»
أَحْوى «نعت، تابع»‏ [ نظرات / امتیازها ]
6) سَنُقْرِئُکَ «(س)استقبال» «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری»«(ک)مفعول به»«فاعل[نحن]»
فَلا «(ف)عطف» «حرف نفی غیر عامل»
تَنْسى «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر»«فاعل[أنت]»‏ [ نظرات / امتیازها ]
7) إِلاَّ «حرف استثناء»
ما «مستثنی منصوب»
شاءَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»
اللَّهُ «فاعل مرفوع یا در محل رفع»
إِنَّهُ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ» «(ه)اسم إن»
یَعْلَمُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» «خبر إنَّ محذوف»
الْجَهْرَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
وَ «واو عطف»
ما «معطوف، تابع»
یَخْفى «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»‏ [ نظرات / امتیازها ]
8) وَ «واو عطف»
نُیَسِّرُکَ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «(ک)مفعول به»«فاعل[نحن]»
لِلْیُسْرى «حرف جر و اسم مجرور»‏ [ نظرات / امتیازها ]
  صديقه حيدري - تدبر شخصی
5) فَ: حرف غیر عامل
جَعَلَ:فعل و فاعله ضمیر مستتر "هو"
هُ: مفعول به اول و محلا منصوب
غُثاءً: مفعول به دوم و منصوب(جعل از فعل هایی است که دو مفعول می پذیرد)
أَحْوى: صفت [ نظرات / امتیازها ]
6) سَ: نشانه آینده(مستقبل)
نُقْرِئُ: فعل و فاعله ضمیر مستتر "نحن"
کَ : مفعول به و محلا منصوب
لا: لای نهی
تَنْسى: فعل مضارع اجوف و فاعله "انتَ "


[ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه هندياني -
1) اعراب
 توضيح :
سبّح: فعل امر مجزوم، جمله ی فعلیه: فاعل: انت مستتر، مفعول: اسم
اسم: اسم منصوب، مفعول به،
ربّ: اسم مجرور : مضاف الیه
ک: اسم مجرور، مضاف الیه
الاعلی: اسم محلا مجرور ، نعت یا صفت برای ربّک [ نظرات / امتیازها ]