امیرعباس زلفى گل
گشتیم و گشتیم ذکری بالاتر از صلوات نیافتیم.
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های اميرعباس زلفى گل (1 مورد)
  سوره نبا آیه 6 -
آیا زمین را مهد آرامش [شما] قرار ندادیم؟
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های اميرعباس زلفى گل (3 مورد)
  سوره نبا آیه 5 - تفسیر عاملی ج‏8 ص 456
«ثُمَّ کَلَّا- الخ» 5 فخر: جهت تکرار این جمله ممکن است تأکید باشد و کلمه‏ى «ثُمَّ» براى تشدید و سختى دوّم است نسبت باوّل و ممکن است براى
تأکید نباشد و هر کدام براى مطلبى باشد: 1- اوّلى براى کافران است که به زودى عاقبت دروغ شمردن حقّ بدانند. و دوّم براى مؤمنین است که به زودى سود ایمان خود بدانند 2- اوّل یعنى بزودى بدانند رستاخیز و شمار آن روز را و دوّم یعنى بزودى بدانند گرفتاریهاى آن روز که بچشم خود بینند 3- اوّل یعنى زود بدانند که خدا با آنها چه رفتارى کند، دوّم یعنى خواهند دانست که اختلاف و گمان آنها بیهوده بوده است 4- بزودى بدانند که در دنیا چه بر- سرشان آید چنانکه در جنگ بدر دیدند و بزودى بدانند که در عالم دیگر چه سرنوشتى دارند. و جمله‏ى «سَیَعْلَمُونَ» با تاء بصورت خطاب نیز خوانده شده است
  سوره نبا آیه 3 - تفسیر عاملی ج‏8 ص 455
«فِیهِ مُخْتَلِفُونَ»
3 طبرى: یعنى در آن دو دسته شده‏اند: یکى آن را درست و راست مى‏داند و دیگرى دروغ مى‏پندارد.
  سوره نبا آیه 2 - تفسیر عاملی ج‏8 ص 455
پیغمبرى محمد و آنچه از جانب خدا مى‏گوید و درستى رستاخیز این بود که به پیغمبر وحى شد که این چه گفتگوئى است از آنها؟
مجمع: «عما» با الف نیز خوانده‏اند.
«عَنِ النَّبَإِ الْعَظِیمِ» 2 مجمع: 1- مقصود قرآن است که خبرى بس ارزنده دارد چون از توحید و رسالت و دگر چیزها خبر مى‏دهد 2- بقرینه‏ى آیت هفدهم «إِنَّ یَوْمَ الْفَصْلِ- الخ» مقصود از این جمله خبر از رستاخیز است که مهمّ است 3- مقصود از نبأ عظیم تمام آن چیزها است که در آن اختلاف و جدال مى‏کنند مثل توحید و نبوّت و ملائکه و رستاخیز و مانند این مطالب.
کشف: 1- بیشتر مفسّران گفته‏اند: مقصود قرآن است که در آن گفتگو مى‏کردند که آیا سخن خداوندى است یا ز آدمى آیا جادو است یا غیبگوئى؟
2- گفتگو در درستى پیغمبرى محمّد مى‏کردند که او را بپذیرند یا نپذیرند.
فخر: این دو آیه به سه جور معنى شده است: 1- علماى بصره گفته‏اند: یعنى آیا از چه چیز مى‏پرسند؟ از پیش آمد بزرگ مى‏پرسند که اوّل استفهام است و دوّم جواب 2- آیا چیست مورد گفتگوى آنها مگر از حادثه‏ى عظیم پرسشى دارند که خود در آن اختلاف کرده‏اند؟ که جمله‏ى دوّم هم جزء استفهام است و فعل یتساءلون در دوّم بقرینه‏ى اوّل از جمله افتاده است.
3- مردم کوفه چنین معنى کرده‏اند: براى چه از پیش آمد بزرگ پرسش و گفتگو دارند و از چه چیز آن؟ که جمله‏ى دوّم وابسته باوّل باشد.
طنطاوى: بزرگتر مصیبت براى آدمى مرگ است پس بزرگترین خبر و نبأ عظیم اطلاع از پیدایش رستاخیز است و اخبار بزندگى پس از مرگ.
[ همه لغت ها ] لغت های اميرعباس زلفى گل (5 مورد)
  سوره نبا آیه 6 - تفسیر علیین
مِهاداً : جایگاه آماده
 توضيح : مِهاداً: به دو معنا آمده است: 1- مهیا و آماده براى بهره‏بردارى. 2- گسترده.
  سوره نبا آیه 2 - مفردات الفاظ قرآن ج‏2 ص 618
الْعَظیمِ : بزرگ بودن / کثیر و فراوان
 توضيح : واژه- عظیم- هر گاه در اجسام بکار رود اصلش این است که بزرگ بودن در اجزاء بهم پیوسته آن است و در بزرگى اجزاء جدا شده از جدائى از هم است نیز عظیم مى‏گویند مثل عبارات:
جیش عظیم و مال عظیم: که در همان معنى کثیر و فراوان است‏
  سوره نبا آیه 2 -
عظیم : بزرگ
 توضيح : الْعَظِیمِ : تاکید «النباء» است.
[ همه اﻋﺮاب ها ] اﻋﺮاب های اميرعباس زلفى گل (3 مورد)
  سوره نبا آیه 4 - الجدول فی إعراب القرآن ج‏30 ص 214
(کلّا) حرف ردع و زجر فی الموضعین عن التساؤل (السین) للاستقبال (ثمّ) للعطف جملة: «سیعلمون (الأولى)» لا محلّ لها استئنافیّة.
  سوره نبا آیه 3 - الجدول فی إعراب القرآن ج‏30 ص 213
«هم فیه مختلفون ...» لا محلّ لها صلة الموصول (الذی).
  سوره نبا آیه 1 -
عمّ متعلّق به یتساءلون
 توضيح : جملة: «یتساءلون ...» "لا"ی محل ابتدایی است.
و جملة: « (یتساءلون) عن النبأ ...» "لا" محل استئناف بیانی گفته می شود.