از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي
3) فَلْیَعْبُدُوا - فَ:عاطفه ،لْ:لام امر ،یَعْبُدُوا:فعل مضارع مجزوم و "واو"،ضمیر متصل در محل رفع، فاعل
رَبَّ: اسم منصوب، مفعول به و مضاف
هَٰذَا :اسم اشاره ومضاف الیه
الْبَیْتِ: اسم مجرورر،بدل برای" هَٰذَا" ﴿٣﴾ [ نظرات / امتیازها ]
4) الَّذِی :اسم موصول و صفت برای "رب"—" أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ"صله برای "الذین"
أَطْعَمَهُمْ : فعل ماضی و"هم"ضمیر متصل در محل نصب مفعول به و فاعل، "هو"ی مستتر
مِنْ جُوعٍ: جار و مجرور—"أَطْعَمَ "متعلق "من جوع"
وَآمَنَهُمْ : وَ:عاطفه –آمَنَ:فعل ماضی -هُمْ : ضمیر متصل در محل نصب ، مفعول به ،"هو"ی مستتر ، فاعل
مِنْ خَوْفٍ: جار و مجرور-"آمن" متعلق "من خوف" ﴿٤﴾ [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
3) فَلْیَعْبُدُوا «فاء رابط برای جواب شرط» «(ل)أمر» «فعل مضارع مجزوم به حذف نون»«(و)فاعل»
رَبَّ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
هذَا «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
الْبَیْتِ «بدل، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
4) الَّذِی «نعت، تابع»
أَطْعَمَهُمْ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
مِنْ «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
جُوعٍ «اسم مجرور یا در محل جر»
وَ «واو عطف»
آمَنَهُمْ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
مِنْ «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
خَوْفٍ «اسم مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]