از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي
1) اعراب
 توضيح : تَبَّتْ-فعل ماضی-یدا فاعل
یدا-مضاف-أَبِی-مضاف الیه
ی-مضاف-لَهَبٍ-مضاف الیه
وَتَبَّ-فعل ماضی-معطوف-هو-فاعل ﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
2) اعراب
 توضيح : مَا-نفی- أَغْنَىٰ-فعل ماضی
عَنْهُ-جارومجرور-اغنی متعلق عنه
مَالُهُ-مال" فاعل- مَالُهُ مضاف ومضاف الیه
وَمَا –معطوف –موصول
کَسَبَ-فعل ماضی-هو-فاعل-صله "ما" ﴿٢﴾
[ نظرات / امتیازها ]
3) اعراب
 توضيح : سَیَصْلَىٰ-س-حرف استقبال-یصلی-فعل مضارع-هو-فاعل
نَارًا-اسم منصوب-مفعول به-سیصلی
ذَاتَ-صفت "نارا"
لَهَبٍ-مضاف الیه ذات ﴿٣﴾
[ نظرات / امتیازها ]
4) اعراب
 توضيح : وَامْرَأَتُهُ- اسم مرفوع والهاء ضمیر متصل فی محل جر بالاضافة مضاف الیه امراه
حَمَّالَةَ-اسم منصوب-حال برای امراه
الْحَطَبِ-مضاف الیه ﴿٤﴾
[ نظرات / امتیازها ]
5) اعراب
 توضيح : فی جِیدِ-جار ومجرور-هَا-مضاف الیه-( اسم مجرور و«ها» ضمیر متصل فی محل جر بالاضافة)
حَبْلٌ-خبر-اسم مرفوع
مِنْ مَسَدٍ-جارو مجرور –متعلق آن (حبل) ﴿٥﴾
فِی جِیدِهَا حَبْلٌ مِنْ مَسَدٍ ﴿٥﴾(حال برای امراه)
[ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
2) ما «حرف نفی غیر عامل»
أَغْنى «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر»
عَنْهُ «حرف جر و اسم مجرور»
مالُهُ «فاعل مرفوع یا در محل رفع» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است»
وَ «واو عطف»
ما «ح.مصدری»
کَسَبَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
 » ترنم وحی
3) سَیَصْلى «(س)استقبال» «فعل مضارع مرفوع به ضمه مقدر» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
ناراً «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
ذاتَ «نعت، تابع»
لَهَبٍ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
4) وَ «واو عطف»
امْرَأَتُهُ «عطف[هو]» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» «فعل مقدر یا محذوف» «فاعل محذوف»
حَمَّالَةَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
الْحَطَبِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
5) فِی «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
جِیدِها «اسم مجرور یا در محل جر» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» «خبر مقدم محذوف»
حَبْلٌ «مبتدای مؤخر»
مِنْ «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
مَسَدٍ «اسم مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
 » نرم افزار ترنم وحی
1) تَبَّتْ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «(ت)تأنیث»
یَدا «فاعل مرفوع یا در محل رفع»
أَبِی «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
لَهَبٍ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
وَ «واو عطف»
تَبَّ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي
1) تبت:فعل .ماضی.مبنی برفتح (ت)تانیث
یدا:فاعل مضاف
ابی:مضاف الیه
لهب :مضاف الیه
و:عطف
تب:فعل ماضی .مبنی بر فتح .فاعل هو مستتر [ نظرات / امتیازها ]
2) ما:نافیه
اغنی:فعل ماضی .مبنی بر فتح
عنه:جارومجرور
ماله:فاعل
ه:مضاف الیه
و:عطف
ما: حرف مصدری
کسب:فعل.ماضی .مبنی بر فتح.فاعل هو مستتر [ نظرات / امتیازها ]
3) س:حرف استقبال
یصلی :فعل مضارع .معرب .فاعل هو مستتر
نارا:مفعول به
ذات:نعت
لهب:مضاف الیه [ نظرات / امتیازها ]
4) و:عطف .
امراة:عطف هو
ه:مضاف الیه -
حمالة"اسم فاعل .مفعول به
الحطب:مضاف الیه [ نظرات / امتیازها ]
5) فی:حرف جر
جیدها مجرور
ها:مضاف الیه .خبر مقدم
حبل:مبتدای موخر
من:حرف جر
مسد:مجرور

[ نظرات / امتیازها ]
  فريبا بهروز - تفسیرالمیزان جلد20
2) انواع"ما"دراین ایه
 توضيح : مای اول نافیه ومای دوم میتواندموصوله باشدکه معنا میشود:انچه بااعمالش بدست اورده واگرمامصدریه باشد معنایش کسب کردن به دست خوداست که همان عمل اوست [ نظرات / امتیازها ]