از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » الجدول فی 1 القرآن، ج‏2، ص: 408
(الحجّ) مبتدأ مرفوع «1»،
 توضيح : (1) و ذلک على حذف مضاف أی أشهر الحجّ أشهر معلومات. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(أشهر) خبر مرفوع «2»،
 توضيح : (2) یجوز أن یکون خبرا لمبتدأ محذوف تقدیره وقته أشهر، و الجملة خبر الحجّ من غیر تأویل حذف مضاف. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(معلومات) نعت لأشهر مرفوع مثله [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(الفاء) عاطفة [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(من) اسم شرط جازم فی محلّ رفع مبتدأ [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(فرض) فعل ماض، و الفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو أی فرض على نفسه [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(فی) حرف جرّ و (هنّ) ضمیر متّصل فی محلّ جرّ متعلّق ب (فرض) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(الحجّ) مفعول به منصوب [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(الفاء) رابطة لجواب الشرط [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(لا) نافیة للجنس [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(رفث) اسم لا مبنیّ على الفتح فی محلّ نصب [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(الواو) عاطفة [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(لا فسوق) مثل لا رفث، و کذلک (لا جدال) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(فی الحجّ) جارّ و مجرور متعلّق بمحذوف خبر لا جدال «3»
 توضيح : (3) و خبر (لا) الأولى و الثانیة محذوف أی فلا رفث فی الحج و لا فسوق فی الحجّ، و استغنی عن ذلک بخبر الأخیرة. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(الواو) عاطفة [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(ما) اسم شرط جازم مبنیّ فی محلّ نصب مفعول به عامله (تفعلوا) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(تفعلوا) مضارع مجزوم فعل الشرط و علامة الجزم حذف النون .. و الواو فاعل [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(من خیر) جارّ و مجرور متعلّق بمحذوف حال من ما [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(من) هنا بیانیّة «4»
 توضيح : (4) ثمّة أوجه أخرى للتعلیق ذکرت بالتفصیل فی 1 الآیة (106) من هذه السورة. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(یعلم) مضارع مجزوم جواب الشرط [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(الهاء) ضمیر مفعول به [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(اللّه) لفظ الجلالة فاعل مرفوع [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(الواو) استئنافیّة [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(تزوّدوا) فعل أمر مبنیّ على حذف النون .. و الواو فاعل، و المفعول به محذوف تقدیره: ما یبلّغکم لسفرکم [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(الفاء) تعلیلیّة [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(إنّ) حرف مشبّه بالفعل [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(خیر) اسم إنّ منصوب [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(الزاد) مضاف إلیه مجرور [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(التقوى) خبر إنّ مرفوع و علامة الرفع الضمّة المقدّرة على الألف [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(الواو) عاطفة [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(اتّقوا) مثل تزوّدوا و (النون) للوقایة [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(الیاء) المحذوفة للتخفیف ضمیر مفعول به، أصله اتّقونی [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » الجدول فی 1 القرآن، ج‏2، ص: 409
(یا) أداة نداء [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(أولی) منادى مضاف منصوب و علامة النصب الیاء فهو ملحق بجمع المذکّر السالم [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(الألباب) مضاف إلیه مجرور [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
جملة: «من فرض فیهنّ» لا محلّ لها معطوفة على جملة الاستئناف [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
جملة: «فرض فیهنّ ...» فی محلّ رفع خبر المبتدأ (من) «1».
 توضيح : (1) یجوز أن یکون الخبر جملتی الشرط و الجواب معا. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
جملة: «لا رفث.» هی الحجّ فی محلّ جزم جواب الشرط مقترنة بالفاء «2».
 توضيح : (2) و الجملتان: لا فسوق فی الحجّ، و لا جدال فی الحجّ معطوفتان على جملة الجواب. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
جملة: «تفعلوا» لا محلّ لها معطوفة على جملة من فرض فیهنّ [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
جملة: «یعلمه اللّه» لا محلّ لها جواب شرط جازم غیر مقترنة بالفاء [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
جملة: «تزوّدوا» لا محلّ لها استئنافیّة. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
جملة: «إنّ خیر الزاد التقوى» محلّ لها تعلیلیّة [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
جملة: اتّقون لا محلّ لها معطوفة على جملة تزوّدوا [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
جملة النداء: «یا أولی الألباب» لا محلّ لها استئنافیّة [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه پورمحمدي - اعراب القرآن و بیانه
(الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ) مبتدأ و خبر، و معلومات صفة لأشهر، و الأشهر المعلومات: شوّال و ذو القعدة و عشر ذی الحجة عند أبی حنیفة، و عند الشافعی: تسع ذی الحجة و لیلة یوم النحر، و عند مالک: ذو الحجة کله فی أحد أقواله، نزّل بعض الشهر منزلة الشهر کله، تقول: رأیتک سنة کذا و إنما وقعت الرؤیة فی ساعة من السنة لا کلها، و الجملة مستأنفة لا محل لها (فَمَنْ) الفاء الفصیحة لأنها جاءت بمثابة إجابة بالتفصیل لمن استوضح عن المجمل، و من اسم
شرط جازم مبتدأ (فَرَضَ) فعل الشرط، و فاعله هو (فِیهِنَّ) الجار و المجرور متعلقان بفرض (الْحَجُّ) مفعول به، أی على نفسه (فَلا رَفَثَ) الفاء رابطة لجواب، و لا نافیة للجنس، و رفث اسمها، و قد تقدم معنى الرفث (وَ لا فُسُوقَ) عطف على قوله فلا رفث (وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِّ) عطف أیضا، و الجار و المجرور متعلقان بمحذوف خبر لا، و الجملة الاسمیة فی محل جزم جواب الشرط، و فعل الشرط و جوابه خبر من (وَ ما) الواو استئنافیة، و ما اسم شرط جازم فی محل نصب مفعول به مقدم لتفعلوا (تَفْعَلُوا) فعل الشرط مجزوم و علامة جزمه حذف النون (مِنْ خَیْرٍ) الجار و المجرور متعلقان بمحذوف حال (یَعْلَمْهُ اللَّهُ) جواب الشرط، و الهاء مفعول به، و اللّه فاعل (وَ تَزَوَّدُوا) الواو استئنافیة، و تزودوا فعل أمر مبنی على حذف النون و الواو فاعل (فَإِنَّ) الفاء تعلیلیة، و إن حرف مشبه بالفعل (خَیْرَ الزَّادِ) اسم ان و مضاف إلیه (التَّقْوى‏) خبرها، و الجملة لا محل لها (وَ اتَّقُونِ) الواو عاطفة، و اتقون فعل أمر مبنی على حذف النون و الواو فاعل و النون للوقایة، و یاء المتکلم المحذوفة و المدلول علیها بالکسرة مفعول به (یا أُولِی الْأَلْبابِ) یا أداة نداء، و أولی الألباب منادى مضاف و علامة نصبه الیاء لأنه ملحق بجمع المذکر السالم، و الألباب مضاف إلیه، و الجملة معطوفة على جملة تزودوا.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حامد يوسفي - التبیان فی اعراب القرآن
الْحَجُ‏
: مبتدأ، و «أَشْهُرٌ»:
الخبر، و التقدیر: الحجّ حجّ أشهر.
و قیل: جعل الأشهر الحج على السعة.
و یجوز أن یکون التقدیر: أشهر الحجّ أشهر.
و على کلا الوجهین لا بدّ من حذف مضاف.
فَمَنْ فَرَضَ: من مبتدأ و یجوز أن تکون شرطا، و أن تکون بمعنى الذی. و الخبر: فلا رفث و ما بعده، و العائد محذوف تقدیره: فلا رفث منه.
و یقرأ: فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ- بالفتح فیهنّ على أنّ الجمیع اسم «لا» الأولى، و «لا» مکررة للتوکید فی المعنى، و الخبر فِی الْحَجِّ. و یجوز أن تکون لا المکررة مستأنفة، فیکون فی الحج خبر لا جدال و خبر «لا» الأولى و الثانیة محذوف أی فلا رفث فی الحج، و لا فسوق فی الحج، و استغنی عن ذلک بخبر الأخیرة.
و نظیر ذلک قولهم: زید و عمرو و بشر قائم، فقائم خبر بشر و خبر الأولین محذوف، و هذا فی الظرف أحسن.
و تقرأ بالرفع فیهنّ على أن تکون «لا» غیر عاملة، و یکون ما بعدها مبتدأ و خبرا.
و یجوز أن تکون «لا» عاملة عمل لیس فیکون فی الحج فی موضع نصب.
و قرئ برفع الأولین و تنوینهما و فتح الأخیر و إنما فرّق بینهما لأنّ معنى فلا رفث و لا فسوق: لا ترفثوا و لا تفسقوا، و معنى و لا جدال أی لا شکّ فی فرض الحجّ.
و قیل: لا جدال أی لا تجادلوا و أنتم محرمون.
و الفتح فی الجمیع أقوى لما فیه من نفى العموم.
وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ: من خیر فیه أوجه، قد ذکرنا ذلک فی قوله: «ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ».
و نزید هاهنا وجها آخر و هو أن یکون «من خیر» فی موضع نصب نعتا لمصدر محذوف، تقدیره، و ما تفعلوا فعلا من خیر [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » الجدول فی إعراب القرآن، ج‏2، ص: 408
الإعراب:
(الحجّ) مبتدأ مرفوع «1»، (أشهر) خبر مرفوع «2»، (معلومات) نعت لأشهر مرفوع مثله (الفاء) عاطفة (من) اسم شرط جازم فی محلّ رفع مبتدأ (فرض) فعل ماض، و الفاعل ضمیر مستتر تقدیره هو أی فرض على نفسه (فی) حرف جرّ و (هنّ) ضمیر متّصل فی محلّ جرّ متعلّق ب (فرض)، (الحجّ) مفعول به منصوب (الفاء) رابطة لجواب الشرط (لا) نافیة للجنس (رفث) اسم لا مبنیّ على الفتح فی محلّ نصب (الواو) عاطفة (لا فسوق) مثل لا رفث، و کذلک (لا جدال)، (فی الحجّ) جارّ و مجرور متعلّق بمحذوف خبر لا جدال «3»، (الواو) عاطفة (ما) اسم شرط جازم مبنیّ فی محلّ نصب مفعول به عامله (تفعلوا) و هو مضارع مجزوم فعل الشرط و علامة الجزم حذف النون .. و الواو فاعل (من خیر) جارّ و مجرور متعلّق بمحذوف حال من ما و (من) هنا بیانیّة «4»، (یعلم) مضارع مجزوم جواب الشرط و (الهاء) ضمیر مفعول به (اللّه) لفظ الجلالة فاعل مرفوع. (الواو) استئنافیّة (تزوّدوا) فعل أمر مبنیّ على حذف النون .. و الواو فاعل، و المفعول به محذوف تقدیره: ما یبلّغکم لسفرکم (الفاء) تعلیلیّة (إنّ) حرف مشبّه بالفعل (خیر) اسم إنّ منصوب (الزاد) مضاف إلیه مجرور (التقوى) خبر إنّ مرفوع و علامة الرفع الضمّة المقدّرة على الألف [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محمد رجب زاده - اطلاعات خودم
الجچ ( مبتدا و مرفوع ) اشهر ( خبر مفرد و مرفوع ) معلومات ( صفت و مرفوع ) ف ( حرف مبنی برفتح ) من ( اسم شرط مبتدا و محلا مرفوع ) فرض ( فعل ماضی مبنی برفتح فاعل هو مستتر محلا مرفوع ) فی (حر جر مبنی برسکون )هن (ضمیر مبنی بر فتح محلا مجرور) فیهن (جار و مجرور متعلق به فرض ) الحج ( مفعول و منصوب ) ف (حرف مبنی برفتح ) لا (حرف نفی جنس مبنی برسکون ) رفث ( اسم لای نفی جنس محلا منصوب ) و ( حرف عطف مبنی برفتح ) لا فسوق ( معطوف به لارفث ) و (حرف عطف ) لا جدال ( معطوف به لا رفث ) فی الحج ( جار و مجرو خبرشبه جنله لای نفی جنس محلا مرفوع ) و حرف عطف ما( اسم شرط مبتدا محلا مرفوع ) تفعلوا ( فعل مضارع مجزوم به حذف نون – جمله فعلیه خبر مبتدا محلا مرفوع ) من خیر ( جار و مجرور متعلق به تفعلوا ) یعلمه الله ( جمله جزای شرط) یعلم (فعل مضارع مرفوع ) ضمیر ـه ( مفعول محلا منصوب ) الله ( فاعل و مرفوع ) ف (حرف عطف مبنی برفتح) ان ( از حروف مشبهة بالفعل مبنی برفتح ) خیر ( اسم ان و منصوب ) ال ( حرف تعریف مبنی بر سکون ) الزاد ( مضاف الیه و مجرور) التقوی ( خبر ان و تقدیرا مرفوع ) و ( حرف عطف مبنی برفتح ) اتقو ( فعل امر مبنی بر سکون فاعل ضمیر بارز واو محلا مرفوع ) ن ( حرف وقایه مبنی بر کسر ) یا ( حرف ندا مبنی برسکون ) اولی ( منادای مضاف و منصوب علامت نصی ی) الباب ( مضاف الیه و مجرور )

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.