از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
24) فَلْیَنْظُرِ «فاء استیناف» «(ل)أمر» «فعل مضارع مجزوم به سکون ظاهری»
الْإِنْسانُ «فاعل مرفوع یا در محل رفع»
إِلى «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
طَعامِهِ «اسم مجرور یا در محل جر» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» [ نظرات / امتیازها ]
25) أَنَّا «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ» «(نا)اسم أن»
صَبَبْنَا «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری» «(نا)فاعل» «خبر إنَّ محذوف»
الْماءَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
صَبًّا «مفعول مطلق یا جانشین آن که منصوب است» [ نظرات / امتیازها ]
26) ثُمَّ «حرف عطف»
شَقَقْنَا «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری» «(نا)فاعل»
الْأَرْضَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
شَقًّا «مفعول مطلق یا جانشین آن که منصوب است» [ نظرات / امتیازها ]
27) فَأَنْبَتْنا «(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر سکون ظاهری»«(نا)فاعل»
فِیها «حرف جر و اسم مجرور»
حَبًّا «مفعول به منصوب یا در محل نصب» [ نظرات / امتیازها ]
28) وَ «واو عطف»
عِنَباً «معطوف، تابع»
وَ «واو عطف»
قَضْباً «معطوف، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
29) وَ «واو عطف»
زَیْتُوناً «معطوف، تابع»
وَ «واو عطف»
نَخْلاً «معطوف، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
30) وَ «واو عطف»
حَدائِقَ «معطوف، تابع»
غُلْباً «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
31) وَ «واو عطف»
فاکِهَةً «معطوف، تابع»
وَ «واو عطف»
أَبًّا «معطوف، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
32) مَتاعاً
لکُمْ «حرف جر و اسم مجرور»
وَ «واو عطف»
لِأَنْعامِکُمْ «حرف جر و اسم مجرور»«(ک)مضاف إ» [ نظرات / امتیازها ]
  صفدر فولادي
24) فَ: حرف عطف
ل: حرف جزم
یَنْظُرِ: فعل مضارع امر غایب، مجزوم (التزامی)
اْلإِنْسانُ: فاعل
إِلى‏: جار
طَعامِهِ‏: مجرور و ‌مضاف‌الیه
[ نظرات / امتیازها ]
25) أَنّا: حرف مشبه بالفعل و (نا) اسم
صَبَبْنَا: فعل ماضی و فاعل (نا)
الْماءَ: مفعول به (و جمله خبر)
صَبًّا: مفعول مطلق
[ نظرات / امتیازها ]
26) ثُمَّ: حرف عطف
شَقَقْنَا: فعل ماضی و فاعل (نا)
اْلأَرْضَ: مفعول به
شَقًّا: مفعول مطلق
[ نظرات / امتیازها ]
27) فَ: حرف عط
أَنْبَتْنا: فعل ماضی و فاعل (نا)
فیها: جار و مجرور
حَبًّا: مفعول به
[ نظرات / امتیازها ]
28) وَ: حرف عطف
عِنَبًا: معطوف و مفعول به
وَ: حرف عطف
قَضْبًا: معطوف و مفعول به
[ نظرات / امتیازها ]
29) وَ: حرف عطف
زَیْتُونًا: معطوف و مفعول به
وَ: حرف عطف
نَخْلاً: معطوف و مفعول به
[ نظرات / امتیازها ]
30) وَ: حرف عطف
حَدائِقَ: معطوف و مفعول به
غُلْبًا: صفت
[ نظرات / امتیازها ]
31) وَ: حرف عطف
فاکِهَةً: معطوف و مفعول به
وَ: حرف عطف
أَبًّا: معطوف و مفعول به
[ نظرات / امتیازها ]
32) مَتاعًا: مفعول له، مفعول مطلق لفعل محذوف متعکم متاعا
لَکُمْ: جار و مجرور
وَ: حرف عطف
لأنعام: جار و مجرور
کُمْ‏: ‌مضاف‌الیه
[ نظرات / امتیازها ]