از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
1) وَ «واو قسم»
السَّماءِ «اسم مجرور یا در محل جر»
ذاتِ «نعت، تابع»
الْبُرُوجِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
2) وَ «واو عطف»
الْیَوْمِ «معطوف، تابع»
الْمَوْعُودِ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
3) وَ «واو عطف»
شاهِدٍ «معطوف، تابع»
وَ «واو عطف»
مَشْهُودٍ «معطوف، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
4) قُتِلَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»
أَصْحابُ «نائب فاعل مرفوع یا در محل رفع»
الْأُخْدُودِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
5) النَّارِ «بدل، تابع»
ذاتِ «نعت، تابع»
الْوَقُودِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
6) إِذْ «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
هُمْ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
عَلَیْها «حرف جر و اسم مجرور»
قُعُودٌ «خبر مرفوع یا در محل رفع» [ نظرات / امتیازها ]
7) وَ «واو حالیه»
هُمْ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
عَلى «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
ما «اسم مجرور یا در محل جر»
یَفْعَلُونَ «فعل مضارع مرفوع به ثبوت نون» «(و)فاعل»
بِالْمُؤْمِنِینَ «(ب)جر» «اسم مجرور یا در محل جر»
شُهُودٌ «خبر مرفوع یا در محل رفع» [ نظرات / امتیازها ]
8) وَ «واو عطف» ما «حرف نفی غیر عامل»
نَقَمُوا «فعل ماضی مبنی بر ضمه ظاهری» «(و)فاعل»
مِنْهُمْ «حرف جر و اسم مجرور»
إِلاَّ «حرف استثناء»
أَنْ «حرف نصب یا نصب فرعی به أن مضمره»
یُؤْمِنُوا «فعل مضارع منصوب به حذف نون» «(و)فاعل»
بِاللَّهِ «حرف جر و اسم مجرور»
الْعَزِیزِ «نعت، تابع»
الْحَمِیدِ «نعت، تابع» [ نظرات / امتیازها ]
9) الَّذِی «نعت، تابع»
لَهُ «حرف جر و اسم مجرور» «خبر مقدم محذوف»
مُلْکُ «مبتدای مؤخر»
السَّماواتِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
وَ «واو عطف»
الْأَرْضِ «معطوف، تابع»
وَ «(و)استثناف»
اللَّهُ «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
عَلى «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
کُلِّ «اسم مجرور یا در محل جر»
شَیْ‏ءٍ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
شَهِیدٌ «خبر مرفوع یا در محل رفع» [ نظرات / امتیازها ]
10) إِنَّ «حرف مشبه الفعل یا حرف نفی ناسخ»
الَّذِینَ «اسم إنَّ منصوب یا در محل نصب»
فَتَنُوا «فعل ماضی مبنی بر ضمه ظاهری» «(و)فاعل»
الْمُؤْمِنِینَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
وَ «واو عطف»
الْمُؤْمِناتِ «معطوف، تابع»
ثُمَّ «حرف عطف»
لَمْ «حرف جزم»
یَتُوبُوا «فعل مضارع مجزوم به حذف نون» «(و)فاعل»
فَلَهُمْ «(ف)زائد» «حرف جر و اسم مجرور» «خبر مقدم محذوف»
عَذابُ «مبتدای مؤخر»
جَهَنَّمَ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» «خبر إنَّ محذوف»
وَ «واو عطف»
لَهُمْ «حرف جر و اسم مجرور» «خبر مقدم محذوف»
عَذابُ «مبتدای مؤخر»
الْحَرِیقِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد خرمدل
5) «النَّارِ»: بدل اشتمال (الأُخْدُود) است. [ نظرات / امتیازها ]