از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) سوگند به آسمان دارای برج ها. [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به روزی که وعده داده شده ( روز قیامت ) . [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به مشاهده کننده ( حادثه اخدود ) و هر مورد مشاهده آنها ( که در اخدود سوزانده شدند ) و به هر پیامبری گواه امت خود و هر مشهودی صالح از امتش ، و به پیامبر اسلام گواه پیامبران گذشته در آخرت و آنان که مورد گواهی اویند ، و به هر فرشته گواه اعمال مردم در آخرت و مردم نیکوکار مورد گواهیشان ، و به حجر الاسود شاهد زائران خانه خدا و مشهودان او [ نظرات / امتیازها ]
4) کشته باد صاحبان آن خندق ( شاه کافر و ستمگر و یارانش که مؤمنان مخالف خود را در خندقی از آتش می افکندند ) . [ نظرات / امتیازها ]
5) آن آتش پرهیمه و شعله ور. [ نظرات / امتیازها ]
6) هنگامی که آنها بر کنار آتش ( به تماشا ) نشسته بودند. [ نظرات / امتیازها ]
7) و آنها به آنچه بر سر مؤمنان می آوردند خود ناظر بودند. [ نظرات / امتیازها ]
8) و آنها بر آن مؤمنان هیچ عیب و ایرادی نگرفتند جز آنکه به خدای مقتدر ستوده ( صفات و افعال ) ایمان آورده بودند. [ نظرات / امتیازها ]
9) آن خدایی که ملکیت حقیقی و مالکیت تمام آسمان ها و زمین از آن اوست ( چرا که آفرینش و حفظ و تدبیر همه به دست اوست ) ، و خداوند بر هر چیز ناظر و حاضر و گواه است. [ نظرات / امتیازها ]
10) بی تردید کسانی که مردان و زنان مؤمن را عذاب و شکنجه کردند سپس توبه نکردند ، آنها راست عذاب ( های گوناگون ) جهنم و آنها راست عذاب آتش سوزان. ( این آیه جواب سه سوگند اول است و از آیه چهار تا آیه نه ، شرح حال مورد قسم است. ) [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) سوگند به آسمان که دارای برجهای بسیار است ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به آن روز موعود ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به «شاهد» و «مشهود»! [ «شاهد»: پیامبر و گواهان اعمال ، و «مشهود»: اعمال امّت است ] [ نظرات / امتیازها ]
4) مرگ بر شکنجه گران صاحب گودال ( آتش ) ، [ نظرات / امتیازها ]
5) آتشی عظیم و شعله ور! [ نظرات / امتیازها ]
6) هنگامی که در کنار آن نشسته بودند ، [ نظرات / امتیازها ]
7) و آنچه را با مؤمنان انجام می دادند ( با خونسردی و قساوت ) تماشا می کردند! [ نظرات / امتیازها ]
8) آنها هیچ ایرادی بر مؤمنان نداشتند جز اینکه به خداوند عزیز و حمید ایمان آورده بودند [ نظرات / امتیازها ]
9) همان کسی که حکومت آسمانها و زمین از آن اوست و خداوند بر همه چیز گواه است! [ نظرات / امتیازها ]
10) کسانی که مردان و زنان باایمان را شکنجه دادند سپس توبه نکردند ، برای آنها عذاب دوزخ و عذاب آتش سوزان است! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) سوگند به آسمان دارای برجهای بسیار . [ نظرات / امتیازها ]
2) و به روز موعود . [ نظرات / امتیازها ]
3) و به همه بینندگان آن روز و به خود آن روز که مشهود همه می شود . [ نظرات / امتیازها ]
4) که هلاک شدند ستمگرانی که برای سوزاندن مؤمنین چاله هایی پر از آتش می ساختند . [ نظرات / امتیازها ]
5) آتشی که برای گیراندنش وسیله ای درست کرده بودند . [ نظرات / امتیازها ]
6) در حالی که خودشان برای تماشای ناله و جان دادن و سوختن مؤمنین بر لبه آن آتش می نشستند . [ نظرات / امتیازها ]
7) و خود نظاره گر جنایتی بودند که بر مؤمنین روا می داشتند . [ نظرات / امتیازها ]
8) در حالی که هیچ نقطه ضعفی و تقصیری از مؤمنین سراغ نداشتند بجز اینکه به خدا ایمان آورده بودند . [ نظرات / امتیازها ]
9) خدای مقتدر حمیدی که ملک آسمانها و زمین از آن اوست و خدا بر همه چیز شاهد و نظاره گر است . [ نظرات / امتیازها ]
10) محققا این ستمگران و همه ستمگران روزگار که مؤمنین و مؤمنات را گرفتار می کنند و بعدا از کرده خود پشیمان هم نمی شوند عذاب جهنم در پیش دارند و عذابی سوزاننده . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) قسم به آسمان بلند که دارای کاخهای با عظمت است. [ نظرات / امتیازها ]
2) و قسم به روز موعود ( قیامت که وعده گاه خلایق است ) . [ نظرات / امتیازها ]
3) و قسم به شاهد ( عالم ، پیغمبر خاتم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم ) و به مشهود ( او قیامت و امت ) . [ نظرات / امتیازها ]
4) قسم به اینان که اصحاب اخدود ( یعنی آن قوم کافری که بر مؤمنان به مکر مسلط شدند و آنها را به خندقهای آتش در افکندند ) همه کشته ( یعنی ملعون و مطرود ) شدند. [ نظرات / امتیازها ]
5) همان آتش سختی که ( آن مردم ظالم به جان خلق ) بر افروختند. [ نظرات / امتیازها ]
6) که بر کنار آن خندقهای آتش بنشستند. [ نظرات / امتیازها ]
7) و سوختن مؤمنانی که به آتش افکندند مشاهده می کردند. [ نظرات / امتیازها ]
8) و با آن مؤمنان که بسوختند هیچ عداوتی نداشتند جز آنکه آنان به خدای مقتدر ستوده صفات ایمان آورده بودند. [ نظرات / امتیازها ]
9) آن خدایی که فرمانروایی آسمانها و زمین از آن اوست ، و خدا بر هر چه در عالم است گواه است. [ نظرات / امتیازها ]
10) آنان که مردان و زنان با ایمان را به آتش فتنه سوختند و توبه نکردند ، بر آنها عذاب جهنم و آتش سوزان دوزخ مهیاست. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) سوگند به آسمانِ آکنده ز برج ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و به روزِ موعود ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و به گواه و مورد گواهی ، [ نظرات / امتیازها ]
4) مرگ بر آدم سوزانِ خندق. [ نظرات / امتیازها ]
5) همان آتش مایه دار [ و انبوه ] . [ نظرات / امتیازها ]
6) آن گاه که آنان بالای آن [ خندق به تماشا ] نشسته بودند. [ نظرات / امتیازها ]
7) و خود بر آنچه بر [ سرِ ] مؤمنان می آوردند ، گواه بودند. [ نظرات / امتیازها ]
8) و بر آنان عیبی نگرفته بودند جز اینکه به خدای ارجمند ستوده ایمان آورده بودند. [ نظرات / امتیازها ]
9) همان [ خدایی ] که فرمانروایی آسمانها و زمین از آنِ اوست و خدا [ ست که ] بر هر چیزی گواه است. [ نظرات / امتیازها ]
10) کسانی که مردان و زنان مؤمن را آزار کرده و بعد توبه نکرده اند ، ایشان راست عذاب جهنّم ، و ایشان راست عذاب سوزان. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) سوگند به آسمانِ دارای برج ها ، جایگاه ستارگان که سنگر دفع شیاطین است ، [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به روز رستاخیز ، روزی که وعده داوری در آن داده شده است ، [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به پیامبر آن که ناظر و شاهد اعمال امّت است و سوگند به پاداش مؤمنانِ ستمدیده و کیفر ستمکاران ، پاداش و کیفری که به عیان مشاهده خواهد شد; به همه اینها سوگند که خدا مؤمنان را از نیرنگ کافران نگاه خواهد داشت و آنان را در ایمان ، شکیبا و استوار خواهد ساخت . [ نظرات / امتیازها ]
4) لعنت و نفرین بر کسانی که آن خندق را برای سوزاندن مؤمنان حفر کردند; [ نظرات / امتیازها ]
5) همانان که آتشی شعلهور با هیزم فراوان برافروختند; [ نظرات / امتیازها ]
6) آن گاه که بر کنار خندقِ آتش نشستند ، [ نظرات / امتیازها ]
7) و آنچه را که بر سر مؤمنان می آوردند تماشا می کردند ، [ نظرات / امتیازها ]
8) و چیزی را از آنان ناخوشایند نمی دانستند جز این که به خدا ، آن مقتدر شکست ناپذیر و ستوده ایمان آورده بودند . [ نظرات / امتیازها ]
9) همان خدایی که فرمانروایی آسمان ها و زمین از آنِ اوست; و خداوند بر هر چیزی ناظر است و هیچ کاری بر او پنهان نمی ماند . [ نظرات / امتیازها ]
10) به یقین ، کسانی که مردان و زنان با ایمان را شکنجه کرده و آزار داده و سپس توبه نکرده اند ، آنان را انواع عذاب دوزخ هست و عذاب آتش خواهند داشت . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) سوگند به آسمان که دارای برج هاست [ نظرات / امتیازها ]
2) و سوگند به روزی که [ برپا شدنش را برای داوری میان مردم ] وعده داده اند [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند به شاهد [ که پیامبر هر امت است ] و مورد مشاهده [ که اعمال هر امت است ] [ نظرات / امتیازها ]
4) مرده باد صاحبان آن خندق [ که مؤمنان را در آن سوزاندند. ] [ نظرات / امتیازها ]
5) آن آتشی که آتش گیرانه اش فراوان و بسیار بود ، [ نظرات / امتیازها ]
6) هنگامی که آنان پیرامونش [ به تماشا ] نشسته بودند [ نظرات / امتیازها ]
7) و آنچه را از شکنجه و آسیب درباره مؤمنان انجام می دادند تماشاگر و ناظر بودند [ نظرات / امتیازها ]
8) و از مؤمنان چیزی را منفور و ناپسند نمی داشتند مگر ایمانشان را به خدای توانای شکست ناپذیر و ستوده [ نظرات / امتیازها ]
9) خدایی که مالکیّت و فرمانروایی آسمان ها و زمین در سیطره اوست و خدا بر همه چیز گواه است. [ نظرات / امتیازها ]
10) کسانی که مردان و زنان مؤمن را مورد شکنجه و آزار قرار دادند ، سپس توبه نکردند ، پس عذاب دوزخ و عذاب سوزان برای آنان است. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - ترجمه مصطفوی
1) سوگند ‌به‌ آسمان‌ ‌که‌ صاحب‌ ارتفاعات‌ و کرات‌ ‌است‌‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) و بروز وعده‌ ‌شده‌ قیامت‌‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
3) و بکسیکه‌ شاهد و بآنچه‌ دیده‌ میشود‌ [ نظرات / امتیازها ]
4) کشته‌ شود أصحاب‌ شکافهایی‌ ‌که‌ ‌در‌ زمین‌ کنده‌اند‌ [ نظرات / امتیازها ]
5) ه‌ آتش‌ ‌از‌ آنجا مشتعل‌ ‌است‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
6) زمانی‌ ‌که‌ ‌آنها‌ ‌در‌ اطراف‌ ‌آن‌ نشسته‌اند‌ [ نظرات / امتیازها ]
7) و تماشا میکنند بآنچه‌ ‌به‌ مؤمنین‌ عمل‌ میکنند‌ [ نظرات / امتیازها ]
8) و انکار و بدگویی‌ نکرده‌اند مگر اینکه‌ ایمان‌ آورده‌اند بخداوند عزیز و پسندیده‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
9) خداوندی‌ ‌که‌ مالک‌ آسمانها و زمین‌ ‌است‌، و ‌او‌ بهر چیزی‌ شاهد ‌باشد‌‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
10) و بتحقیق‌ آنانکه‌ بدگویی‌ می‌کنند ‌از‌ مؤمنین‌ و زنهای‌ مؤمنه‌ سپس‌ توبه‌ نمیکنند ‌از‌ عمل‌ خودشان‌، ‌برای‌ ‌آنها‌ ‌باشد‌ عذاب‌ جهنّم‌ و ‌برای‌ ‌آنها‌ ‌است‌ عذاب‌ سوزنده‌‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » حسین شاه عبدالعظیمی،
1) سوگند ‌به‌ آسمان‌ ‌که‌ صاحب‌ برج‌هاست‌. [ نظرات / امتیازها ]
2) و قسم‌ ‌به‌ روز وعده‌ داده‌ ‌شده‌ ‌که‌ روز قیامت‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
3) و سوگند ‌به‌ ‌هر‌ ‌که‌ حاضر شود ‌در‌ ‌اینکه‌ روز ‌از‌ مکلّفان‌ و ‌غیر‌ ‌آن‌ و ‌به‌ آنچه‌ حاضر کرده‌ می‌شود ‌در‌ ‌آن‌ ‌از‌ عجائب‌ و غرایب‌. [ نظرات / امتیازها ]
4) هر‌ آینه‌ هلاک‌ شدند و ملعون‌ گشتند صاحبان‌ شکاف‌های‌ ‌در‌ زمین‌، ‌یعنی‌ جماعتی‌ ‌که‌ حفره‌ها ‌در‌ زمین‌ کندند. [ نظرات / امتیازها ]
5) اصحاب‌ آتشی‌ ‌که‌ صاحب‌ ‌هر‌ چیز ‌بود‌ ‌که‌ ‌به‌ ‌آن‌ افروخته‌ می‌شد. [ نظرات / امتیازها ]
6) ملعون‌ گشتند اصحاب‌ اخدود، زمانی‌ ‌که‌ ‌ایشان‌ ‌بر‌ کنار حفره‌ها نشستگان‌ بودند، [ نظرات / امتیازها ]
7) روز قیامت‌ دست‌ و زبان‌ ‌آنها‌ گواهی‌ دهند ‌بر‌ آنچه‌ ‌به‌ مؤمنان‌ می‌کردند. [ نظرات / امتیازها ]
8) و انکار نکردند اصحاب‌ اخدود ‌از‌ م ؤمنان‌ چیزی‌ ‌را‌، ‌ یا ‌ کراهت‌ نداشتند ‌از‌ ‌ایشان‌ و عیب‌ نکردند ‌از‌ ‌ایشان‌
مگر ‌به‌ آنکه‌ ایمان‌ می‌آوردند،به‌ خدائی‌ ‌که‌ غلبه‌ کننده‌‌-‌ ‌که‌ باید ‌از‌ عقاب‌ ‌او‌ ترسید‌-‌ ستوده‌‌-‌ ‌که‌ ‌به‌ رحمت‌ مثوبت‌ ‌او‌ باید امیدوار شد‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
9) ‌آن‌ خدائی‌ ‌که‌ مر ‌او‌ ‌را‌ ثابت‌ ‌است‌ پادشاهی‌ آسمان‌ها و زمین‌ها،و خدای‌ ‌بر‌ همه‌ چیزها ‌از‌ افعال‌ و اقوال‌ مؤمن‌ و کافر و غیره‌، شَهِیدٌ: گواه‌ و عالم‌ ‌به‌ ‌آن‌ ‌است‌. [ نظرات / امتیازها ]