از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
17) آیا آنان به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده! [ نظرات / امتیازها ]
18) و به آسمان که چگونه برافراشته شده! [ نظرات / امتیازها ]
19) و به کوه ها که چگونه ( بر سطح زمین ) کوبیده شده و قامتشان بالا رفته! [ نظرات / امتیازها ]
20) و به این زمین که چگونه گسترده و هموار گردیده! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
17) آیا آنان به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده است؟! [ نظرات / امتیازها ]
18) و به آسمان نگاه نمی کنند که چگونه برافراشته شده؟! [ نظرات / امتیازها ]
19) و به کوه ها که چگونه در جای خود نصب گردیده! [ نظرات / امتیازها ]
20) و به زمین که چگونه گسترده و هموار گشته است؟! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
17) راستی این منکرین خدا و قیامت چرا در باره شتر زیر پای خود نظر نمی کنند که چسان خلق شده؟ . [ نظرات / امتیازها ]
18) و به آسمان که چسان برافراشته شده؟ . [ نظرات / امتیازها ]
19) و به کوه ها که چسان پای بر جا و استوار شده؟ . [ نظرات / امتیازها ]
20) و به زمین که چسان گسترده گشته؟ . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
17) آیا مردم در خلقت شتر نمی نگرند که چگونه ( به انواع حکمت و منفعت برای بشر ) خلق شده است؟ [ نظرات / امتیازها ]
18) و در خلقت کاخ بلند آسمان فکر نمی کنند که چگونه آن را بر افراشته اند؟ [ نظرات / امتیازها ]
19) و کوه ها را نمی بینند که چگونه بر زمین کوبیده اند؟ [ نظرات / امتیازها ]
20) و به زمین نظر نمی کنند که چگونه گسترده اند؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
17) آیا به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده؟ [ نظرات / امتیازها ]
18) و به آسمان که چگونه برافراشته شده؟ [ نظرات / امتیازها ]
19) و به کوه ها که چگونه برپا داشته شده؟ [ نظرات / امتیازها ]
20) و به زمین که چگونه گسترده شده است؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
17) آیا برای این که به تدبیر خدا پی ببرند ، به شتران نمی نگرند که چگونه آفریده شده اند ؟ [ نظرات / امتیازها ]
18) و به آسمان نمی نگرند که چگونه برافراشته شده است ؟ [ نظرات / امتیازها ]
19) و به کوه ها نمی نگرند که چگونه روی زمین قرار داده شده اند ؟ [ نظرات / امتیازها ]
20) و به زمین نمی نگرند که چگونه گسترده و هموار شده است ؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
17) آیا با تأمل به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده؟ [ نظرات / امتیازها ]
18) و به آسمان که چگونه بر افراشته شده؟ [ نظرات / امتیازها ]
19) و به کوه ها که چگونه در جای خود نصب شده؟ [ نظرات / امتیازها ]
20) و به زمین که چگونه گسترده شده؟ [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - ترجمه محمد صادق تهرانی
17) آیا پس به شتر نمی‌نگرند، (که) چگونه آفریده شده‌؟ [ نظرات / امتیازها ]
18) و سوی آسمان که چگونه برافراشته شده‌؟ [ نظرات / امتیازها ]
19) و سوی کوه‌ها که چگونه (بر زمین) نصب شده‌اند؟ [ نظرات / امتیازها ]
20) و به زمین که چگونه گسترده شده‌؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » حسین شاه عبدالعظیمی،
17) 17‌-‌ آیا ‌به‌ شتر نظر نمی‌کنند ‌که‌ چگونه‌ آفریده‌ ‌شده‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
18) -‌ و آیا ‌به‌ آسمان‌ نگاه‌ نمیکنند ‌که‌ چگونه‌ ‌بر‌ افراشته‌ ‌شده‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
19) -‌ و آیا ‌به‌ کوه‌ها نظر نمیکنند ‌که‌ چگونه‌ نصب‌ شده‌اند [ نظرات / امتیازها ]
20) 20‌-‌ و آیا ‌به‌ زمین‌ نگاه‌ نمی‌کنند ‌که‌ چگونه‌ گسترده‌ ‌شده‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » خسروانی
17) آیا بشتر نمینگرند ‌که‌ چگونه‌ خلق‌ ‌شده‌ ‌است‌ (اینها ‌که‌ ‌از‌ کیفیّات‌ آخرت‌ ‌در‌ عجب‌اند و انکار بعث‌ میکنند) آیا بشتر نمینگرند ‌که‌ چگونه‌ خلق‌ ‌شده‌ ‌است‌ (و ‌در‌ ‌آن‌ تفکّر نمیکنند ‌که‌ چگونه‌ خداوند ‌از‌ ‌بین‌ فرث‌ و دم‌، شیر خالص‌ گوارائی‌ ‌برای‌ نوشندگان‌ ‌از‌ پستانهای‌ ‌او‌ خارج‌ میکند و ‌با‌ عظمت‌ و قوتی‌ ‌که‌ دارد طفل‌ کوچکی‌ ‌او‌ ‌را‌ رام‌ میکند و مهار ‌او‌ ‌را‌ گرفته‌ بهر جا می‌برد و بسا خواص‌ دیگر‌-‌ و خداوند شتر ‌را‌ مثل‌ زده‌ ‌است‌ ‌برای‌ اینکه‌ قوم‌ عرب‌ باو آشناتر بوده‌اند). [ نظرات / امتیازها ]
18) ‌-‌ و بجانب‌ آسمان‌ (نظر نمیکنند) ‌که‌ چگونه‌ برافراشته‌ ‌شده‌ ‌است‌! [ نظرات / امتیازها ]
19) ‌-‌ و تفکّری‌ بجانب‌ کوه‌ها نمی‌نمایند ‌که‌ چگونه‌ نصب‌ و برقرار ‌شده‌ ‌است‌ (و ‌برای‌ زمین‌ بسان‌ میخها اسباب‌ سکونت‌ و استواری‌ ‌آنها‌ گشته‌ ‌است‌) [ نظرات / امتیازها ]
20) و نظری‌ بسوی‌ زمین‌ نمیکنند ‌که‌ چگونه‌ پهن‌ گردیده‌ و وسیع‌ گشته‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
17) 17‌-‌ آیا نمی‌نگرند ‌به‌ شتر چگونه‌ آفریده‌ ‌شده‌ ‌است‌! [ نظرات / امتیازها ]
18) 18‌-‌ آیا نمی‌نگرند ‌به‌ آسمان‌ چگونه‌ برافراشته‌ ‌شده‌ ‌است‌! [ نظرات / امتیازها ]
19) 19‌-‌ و ‌به‌ کوه‌ها ‌که‌ چگونه‌ ایستاده‌ شده‌اند! [ نظرات / امتیازها ]
20) 20‌-‌ و ‌به‌ زمین‌ ‌که‌ چگونه‌ گسترده‌ ‌شده‌ ‌است‌! [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدجواد نجفی
17) 17‌-‌ آیا ‌به‌ شتر نظر نمی‌کنند ‌که‌ چگونه‌ آفریده‌ ‌شده‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
18) 18‌-‌ و آیا ‌به‌ آسمان‌ نگاه‌ نمیکنند ‌که‌ چگونه‌ ‌بر‌ افراشته‌ ‌شده‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
19) 19‌-‌ و آیا ‌به‌ کوه‌ها نظر نمیکنند ‌که‌ چگونه‌ نصب‌ شده‌اند [ نظرات / امتیازها ]
20) 20‌-‌ و آیا ‌به‌ زمین‌ نگاه‌ نمی‌کنند ‌که‌ چگونه‌ گسترده‌ ‌شده‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
17) (گروه نخست ) آیا به کیفیت خلقت شتر نمی نگرند؟! [ نظرات / امتیازها ]
18) و به خلقت آسمان که چگونه (بدون ستونی که دیده شود ) بر افراشته شده است . [ نظرات / امتیازها ]
  پريسا کوچکعلي - پریسا کوچکعلی
17) آیا به شتر نمی نگرند که چگونه آفریده شده؟ [ نظرات / امتیازها ]
18) و به اینکه آسمان چگونه برافراشته شده؟ [ نظرات / امتیازها ]
19) و به کوه ها که چگونه نصب و برپا شده اند؟ [ نظرات / امتیازها ]
20) و به اینکه زمین چگونه گسترده شده ؟
[ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
17) و آیا به شتر نظر نمی کنند که چگونه آفریده شده؟! [ نظرات / امتیازها ]
18) و به سوى آسمان که چگونه بر افراشته شده؟! [ نظرات / امتیازها ]
19) و به سوى کوه‏ها که چگونه نشانده شده؟! [ نظرات / امتیازها ]
20) و به سوى زمین که چگونه هموار گشته است؟! [ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - جلال الدین فارسی
17) آیا اینک‌ ‌به‌ شتر نمی‌نگرند ‌که‌ چگونه‌ آفریده‌ شد! [ نظرات / امتیازها ]
18) و ‌به‌ آسمان‌ ‌که‌ چگونه‌ برافراشته‌ شد! [ نظرات / امتیازها ]
19) و ‌به‌ کوه‌ها ‌که‌ چگونه‌ برنشانده‌ شد! [ نظرات / امتیازها ]
20) و ‌به‌ زمین‌ ‌که‌ چگونه‌ گسترده‌ شد! [ نظرات / امتیازها ]
 » شاه ولی اله دهلوی
17) آیا نمی‌نگرند بسوی‌ شتران‌ چگونه‌ آفریده‌ ‌شده‌ [ نظرات / امتیازها ]
18) و بسوی‌ آسمان‌ چگونه‌ برداشته‌ شد [ نظرات / امتیازها ]
19) و بسوی‌ کوهها چگونه‌ برافراشته‌ شد [ نظرات / امتیازها ]
20) و بسوی‌ زمین‌ چگونه‌ پهن‌ کرده‌ شد [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اصغر حلبی
17) آیا ‌به‌ شتر نمی‌نگرند ‌که‌ چگونه‌ آفریده‌ شد! [ نظرات / امتیازها ]
18) و ‌به‌ آسمان‌ ‌که‌ چگونه‌ ‌بر‌ افراشته‌ شد! [ نظرات / امتیازها ]
19) و ‌به‌ کوه‌ها ‌که‌ چگونه‌ [‌به‌ زمین‌] نصب‌ شده‌اند! [ نظرات / امتیازها ]
20) و ‌به‌ زمین‌ ‌که‌ چگونه‌ گسترده‌ شد! [ نظرات / امتیازها ]
 » محمد ابراهیم بروجردی
17) آیا بیشتر نمینگرند ‌که‌ چگونه‌ آفریده‌ ‌شده‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
18) و ‌در‌ خلقت‌ آسمان‌ فکر نمیکنند ‌که‌ پدیدار و بلند ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
19) و کوه‌ها ‌را‌ نمیبینند ‌که‌ چگونه‌ ‌بر‌ زمین‌ ‌بر‌ افراشته‌ ‌شده‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
20) و ‌بر‌ زمین‌ نظر نمیکنند چگونه‌ پهن‌ ‌شده‌ [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استاد ایتی
17) آیا به شتر نمى‌نگرند که چگونه آفریده شده؟«17» [ نظرات / امتیازها ]
18) و به آسمان که چسانش برافراشته‌اند؟«18» [ نظرات / امتیازها ]
19) و به کوه‌ها که چگونه برکشیده‌اند؟«19» [ نظرات / امتیازها ]
20) و به زمین که چسان گسترده شده؟«20» [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد راهنما
17) پس آیا به شتر نظر نمى کنند که چگونه خلق شده است؟ ( 17 [ نظرات / امتیازها ]
18) و به آسمان که چگونه برافراشته شده است؟ ( 18 ) [ نظرات / امتیازها ]
19) و به کوه ها که چگونه نصب شده است؟ ( 19 [ نظرات / امتیازها ]
20) و به زمین که چگونه گسترده شده است؟ ( 20 ) [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد قرائتی
17) آیا به شتر نمى‏نگرند که چگونه آفریده شده؟ [ نظرات / امتیازها ]
18) و به آسمان، که چگونه برافراشته شده [ نظرات / امتیازها ]
19) و به کوه که چگونه برپا داشته شده [ نظرات / امتیازها ]
20)
و به زمین که چگونه گسترده شده است؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مجتبوی
17)
پس آیا به شتر نمى‏نگرند که چگونه آفریده شده؟ [ نظرات / امتیازها ]
18) و به آسمان که چگونه برافراشته شده؟ [ نظرات / امتیازها ]
19) و به کوه‏ها که چگونه نهاده شده و استوار گشته؟ [ نظرات / امتیازها ]
20)
و به زمین که چگونه گسترانیده شده؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد معزی
17) آیا ننگرند بسوی اشتر چگونه آفریده شد«17» [ نظرات / امتیازها ]
18) و بسوی آسمان چگونه افراشته شد«18» [ نظرات / امتیازها ]
19) و بسوی کوه‌ها چگونه نشانده شد«19» [ نظرات / امتیازها ]
20) و بسوی زمین چگونه گسترده شد«20» [ نظرات / امتیازها ]
 » استادبهرامپور
17) چرا شتر را نمى‏نگرند که چطور آفریده شده [ نظرات / امتیازها ]
18) و به آسمان که چگونه برافراشته شده [ نظرات / امتیازها ]
19)
و به کوه‏ها که چسان میخ کوب شده‏اند [ نظرات / امتیازها ]
20) و به زمین که چگونه گسترده شده [ نظرات / امتیازها ]
 » استادخرمشاهی
17) آیا در شتر نمى‏نگرند که چگونه [بدیع‏] آفریده شده است؟ (۱۷) [ نظرات / امتیازها ]
18) و نیز به آسمان که چگونه برافراشته شده است‏ (۱۸) [ نظرات / امتیازها ]
19) و نیز به کوهها که چگونه بر قرار گردیده است‏ (۱۹) [ نظرات / امتیازها ]
20) و نیز به زمین که چگونه گسترده شده است‏ (۲۰)
[ نظرات / امتیازها ]
 » صادقی تهرانی
17) آیا پس به شتر نمی‌نگرند، (که) چگونه آفریده شده‌؟«17» [ نظرات / امتیازها ]
18) و سوی آسمان که چگونه برافراشته شده‌؟«18» [ نظرات / امتیازها ]
19) و سوی کوه‌ها که چگونه (بر زمین) نصب شده‌اند؟«19» [ نظرات / امتیازها ]
20) و به زمین که چگونه گسترده شده‌؟«20» [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه - مهدی محمودیان
17) آیا (منکرین معاد خلقت ) شتر را نمی نگرند که چگونه آفریده شده ؟ [ نظرات / امتیازها ]
18) و آسمان را نمی بینند که چگونه بدون ستون برافراشته شده ؟ [ نظرات / امتیازها ]
19) و به کوهها نگاه نمی کنند که چگونه (به روی) زمین نصب شده و بر پا گردیده اند ؟ [ نظرات / امتیازها ]
20) و به زمین نمی نگرند که چگونه گسترده شده ؟ [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبر درقران
19) و به کوه ها نمى نگرند که چگونه روى زمین قرار داده شده اند ؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » تدبر درقران
17) آیا براى این که به تدبیر خدا پى ببرند ، به شتران نمى نگرند که چگونه آفریده شده اند ؟آیا با دیده ی عبرت نمی نگرند ؟ [ نظرات / امتیازها ]
18) و به آسمان نمى نگرند که چگونه برافراشته شده است ؟ [ نظرات / امتیازها ]
20) و به زمین نمى نگرند که چگونه گسترده و هموار شده است ؟ [ نظرات / امتیازها ]