از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي - معجم اعراب اللفظ القران الکریم /الدکتر محمد سید طنطاوی
11) کَذَّبَتْ:فعل ماضی مبنی بر فتح/ ثَمُودُ:اسم علم مرفوع ،فاعل/ بِطَغْوَا:جار ومجرور و"کَذَّبَتْ"صله/هَا:ضمیر متصل در محل جر به اضافه مضاف الیه ﴿١١﴾ [ نظرات / امتیازها ]
12) إِذِ:مفعول فیه/ انْبَعَثَ:فعل ماضی مبنی بر فتح/ أَشْقَا:فاعل/هَا:ضمیر متصل در محل جر به اضافه ﴿١٢﴾ [ نظرات / امتیازها ]
13) فَ:عطف/قَالَ:فعل ماضی مبنی برمبنی/ لَهُمْ:جار مجرور،و" قَالَ "متعلق/ رَسُولُ:فاعل/ اللَّهِ:مضاف الیه/ نَاقَةَ :مفعول به/ اللَّهِ:مضاف الیه/ وَ:عطف/سُقْیَا:معطوف/هَا:ضمیر متصل در محل جر مضاف الیه ﴿١٣﴾ [ نظرات / امتیازها ]
14) فَ:عطف/کَذَّبُو:فعل ماضی مبنی بر فتح /و"هو"فاعل/هُ:ضمیر متصل در محل نصب مفعول به/ فَ:عطف/عَقَرُو:فعل ماضی مبنی بر ضم/و:فاعل/هَا:در محل نصب مفعول به/ فَ:عطف/دَمْدَمَ :فعل ماضی مبنی بر فتح/عَلَیْهِمْ:جار ومجرور،و" دَمْدَمَ "متعلق/ رَبُّ:فاعل/هُمْ:ضمیر متصل درمحل جر مضاف الیه/ بِذَنْبِ:جارو مجرور ،و" دَمْدَمَ "متعلق/هِمْ ضمیر متصل در محل جر/ فَ:حرف عطف /سَوَّا:فعل ماضی مبنی بر فتح/هَا:ضمیر متصل در محل نصب/و"هو"فاعل ﴿١٤﴾ [ نظرات / امتیازها ]
15) وَ:استیناف/لَا:حرف نفی/ یَخَافُ :فعل مضار مرفوع /و"هو"فاعل/عُقْبَا:مفعول به ثانی/هَا:ضمیر متصل در محل جر به اضافه مضاف الیه ﴿١٥﴾ [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
11) کَذَّبَتْ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «(ت)تأنیث»
ثَمُودُ «فاعل مرفوع یا در محل رفع»
بِطَغْواها «حرف جر و اسم مجرور» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» [ نظرات / امتیازها ]
12) إِذِ «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
انْبَعَثَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»
أَشْقاها «فاعل مرفوع یا در محل رفع» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» [ نظرات / امتیازها ]
13) فَقالَ «(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»
لَهُمْ «حرف جر و اسم مجرور»
رَسُولُ «فاعل مرفوع یا در محل رفع»
اللَّهِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» «فعل مقدر یا محذوف» «فاعل محذوف»
ناقَةَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
اللَّهِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
وَ «واو عطف»
سُقْیاها «معطوف، تابع» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» [ نظرات / امتیازها ]
14) فَکَذَّبُوهُ «(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر ضمه ظاهری»«(و)فاعل» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به»
فَعَقَرُوها «(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر ضمه ظاهری»«(و)فاعل» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به»
فَدَمْدَمَ «(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»
عَلَیْهِمْ «حرف جر و اسم مجرور»
رَبُّهُمْ «فاعل مرفوع یا در محل رفع» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» بِذَنْبِهِمْ «حرف جر و اسم مجرور» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» فَسَوَّاها«(ف)عطف» «فعل ماضی مبنی بر فتحه مقدر» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» [ نظرات / امتیازها ]
15) وَ «(و)استثناف»
لا «حرف نفی غیر عامل»
یَخافُ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است»
عُقْباها «مفعول به منصوب یا در محل نصب» «هاء ضمیر متصلی است در محل جر و مضاف الیه است» [ نظرات / امتیازها ]