از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
11) ملّت ثمود ( قوم صالح ) به سبب طغیانشان ( او را ) تکذیب نمودند. [ نظرات / امتیازها ]
12) آن گاه که شقی ترین آنها به پا خاست ( و برای کشتن شتر صالح داوطلب شد ) . [ نظرات / امتیازها ]
13) پس پیامبر خدا به آنها گفت: از آسیب به شتر خدا و منع وی از سیراب شدن در نوبت خودش بر حذر باشید. [ نظرات / امتیازها ]
14) اما آنها او را تکذیب کردند و شتر خدا را کشتند ، پس پروردگارشان آنها را به کیفر گناهشان به کلی هلاک کرد و همه را با خاک یکسان نمود. [ نظرات / امتیازها ]
15) و از عاقبت آن کار ( هم از کسی ) بیم ندارد. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
11) قوم «ثمود» بر اثر طغیان ، ( پیامبرشان را ) تکذیب کردند ، [ نظرات / امتیازها ]
12) آن گاه که شقی ترین آنها بپاخاست ، [ نظرات / امتیازها ]
13) و فرستاده الهی [ صالح ] به آنان گفت: «ناقه خدا [ همان شتری که معجزه الهی بود ] را با آبشخورش واگذارید ( و مزاحم آن نشوید ) !» [ نظرات / امتیازها ]
14) ولی آنها او را تکذیب و ناقه را پی کردند ( و به هلاکت رساندند ) از این رو پروردگارشان آنها ( و سرزمینشان ) را بخاطر گناهانشان در هم کوبید و با خاک یکسان و صاف کرد! [ نظرات / امتیازها ]
15) و او هرگز از فرجام این کار [ مجازات ستمگران ] بیم ندارد! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
11) طایفه ثمود از غرور و سرکشی دعوت پیامبر خود صالح را تکذیب کردند . [ نظرات / امتیازها ]
12) هنگامی که شقی ترین آنها برانگیخته شد . [ نظرات / امتیازها ]
13) و رسول خدا ( صالح ) گفت: این ناقه آیت خداست از خدا بترسید و آن را سیراب کنید . [ نظرات / امتیازها ]
14) آن قوم رسول را تکذیب و ناقه را پی کردند. [ نظرات / امتیازها ]
15) و از عاقبت هلاکتشان پروایی نکرد . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
11) طایفه ثمود از غرور و سرکشی ( پیغمبر خود صالح را ) تکذیب کردند. [ نظرات / امتیازها ]
12) هنگامی که شقی ترینشان ( قدار بن سالف ) بر انگیخته شد ( تا ناقه صالح را پی کند ) . [ نظرات / امتیازها ]
13) و رسول خدا ( صالح ) به آنها گفت: این ناقه آیت خداست ، از خدا بترسید و آن را سیراب گردانید. [ نظرات / امتیازها ]
14) آن قوم رسول را تکذیب و ناقه او را پی کردند ، خدا هم آنان را به کیفر ( ظلم و ) گناهشان هلاک ساخت و شهرشان را با خاک یکسان نمود. [ نظرات / امتیازها ]
15) و هیچ باک از هلاک آنها نمی داشت ( یا آنها هیچ از عاقبت بدگناه خود نمی ترسیدند ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
11) [ قوم ] ثمود به سبب طغیان خود به تکذیب پرداختند. [ نظرات / امتیازها ]
12) آن گاه که شقی ترینشان بر [ پا ] خاست. [ نظرات / امتیازها ]
13) پس فرستاده خدا به آنان گفت: «زنهار! ماده شتر خدا و [ نوبت ] آب خوردنش را [ حرمت نهید ] ». [ نظرات / امتیازها ]
14) و [ لی ] دروغزنش خواندند و آن [ ماده شتر ] را پی کردند ، و پروردگارشان به [ سزای ] گناهشان بر سرشان عذاب آورد و آنان را با خاک یکسان کرد. [ نظرات / امتیازها ]
15) و از پیامدِ کار خویش ، بیمی به خود راه نداد. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
11) به فرجام ثمودیان بنگرید تا عاقبت گناه را دریابید . قوم ثمود در اثر طغیانشان پیام الهی را دروغ انگاشتند . [ نظرات / امتیازها ]
12) آن گاه که تیره بخت ترینشان برانگیخته شد تا ناقه الهی را پی کند . [ نظرات / امتیازها ]
13) پس صالح فرستاده خدا به آنان ابلاغ کرد که ناقه خدا و آب خوردنش را واگذارید و مانع آن نشوید . [ نظرات / امتیازها ]
14) ولی قومش او را تکذیب کردند و ناقه را کشتند; پس پروردگارشان آنان را به سزای گناهشان به عذابی فرو گرفت و با خاک یکسانشان ساخت . [ نظرات / امتیازها ]
15) و از فرجام کاری که کرد باکی ندارد . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
11) قوم ثمود به سبب سرکشی و طغیانش [ پیامبرشان را ] تکذیب کرد ، [ نظرات / امتیازها ]
12) زمانی که بدبخت ترینشان به پا خاست. [ نظرات / امتیازها ]
13) پس فرستاده خدا به آنان گفت: ناقه خدا و آبشخورش را [ واگذارید ] [ نظرات / امتیازها ]
14) ولی به تکذیب او برخاستند و ناقه را پی کردند ، و در نتیجه پروردگارشان به خاطر گناهشان عذاب سختی بر آنان فرو ریخت و همه قوم را با خاک یکسان و برابر ساخت [ نظرات / امتیازها ]
15) و خدا از سرانجام آن کار [ که نابودی ستمکاران است ] پروایی ندارد. [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - ترجمه اثناعشری
11) تکذیب‌ کردند قبیله ثمود،به‌ سبب‌ سرکشی‌ و دشمنی‌ مر پیغمبر ‌خود‌ حضرت‌ صالح‌ ‌علیه‌ السّلام‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
12) زمانی‌ ‌که‌ برخاست‌ شقی‌ترین‌ و بدبخت‌ترین‌ قبیله ‌ایشان‌ ‌که‌ ‌آن‌ قدّار ‌بن‌ سالف‌ ‌بود‌ [ نظرات / امتیازها ]
13) ‌پس‌ ‌گفت‌ مر ‌آن‌ قبیله‌ ‌را‌ ‌با‌ جماعتی‌ ‌از‌ ‌ایشان‌ ‌که‌ قصد پی‌ کردن‌ ناقه‌ ‌را‌ داشتنددست‌ بدارید ناقة اللّه‌ ‌را‌و واگذارید شرب‌ ‌او‌ ‌را‌. [ نظرات / امتیازها ]
15) و حال‌ آنکه‌ نمی‌ترسد عاقبت‌ و تبعه دمدمه‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
11) ثمودیان با طغیانشان به تکذیب پرداختند، [ نظرات / امتیازها ]
12) چون شقی‌ترینشان برانگیخته شد. [ نظرات / امتیازها ]
13) پس فرستاده‌ی خدا به آنان گفت: «زنهار! ماده شتر خدا را و (نوبت) آب خوردنش را (حرمت نهید).» [ نظرات / امتیازها ]
14) پس دروغزنش خواندند و آن (ماده شتر) را پی کردند. پس پروردگارشان به (سزای) گناهشان بر (سر و سامان)‌شان هلاکتی پراضطراب فرو فرستاد. پس (دوباره شتر را زنده کرد) و سامانش داد. [ نظرات / امتیازها ]
15) و از پی‌آمد کار خویش، بیمی نمی‌دارد. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه مصطفوی
11) تکذیب‌ کرد قوم‌ ثمود بسبب‌ طغیانش‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
12) چون‌ برانگیخت‌ شقیترین‌ فرد ‌خود‌ ‌را‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
13) پس‌ ‌گفت‌ آنانرا ‌رسول‌ ‌خدا‌ ‌که‌ حفظ کنید شتر و سیراب‌ شدن‌ آنرا‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
14) پس‌ تکذیب‌ کردند ‌او‌ ‌را‌ ‌پس‌ گرفت‌ آنانرا بسبب‌ گناهشان‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
15) پس‌ صاف‌ کرد آن‌ها ‌را‌ و ترسی‌ نداشت‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » سیدعباس حسنی کریمی
13) ‌از‌ ناقه خداوند بترسید و ‌آن‌ ‌را‌ پی‌ نکنید. [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
11) 11‌-‌ قوم‌ ثمود ‌در‌ اثر طغیانش‌، پیامبر ‌را‌ تکذیب‌ کرد. [ نظرات / امتیازها ]
12) 12‌-‌ وقتی‌ ‌که‌ شقی‌ترین‌ ‌آنها‌ بپاخاست‌. [ نظرات / امتیازها ]
13) 13‌-‌ ‌رسول‌ ‌خدا‌ ‌به‌ ‌آنها‌ ‌گفت‌ ‌از‌ ناقه ‌خدا‌ و ‌از‌ حصه آب‌ ‌آن‌ حذر کنید. [ نظرات / امتیازها ]
14) 14‌-‌ پیامبر ‌را‌ تکذیب‌ کرده‌ و ناقه‌ ‌را‌ کشتند. [ نظرات / امتیازها ]
15) 15‌-‌ ‌خدا‌ عذاب‌ ‌را‌ ‌در‌ اثر گناهشان‌ ‌بر‌ ‌آنها‌ آورد و همگانی‌ کرد ‌خدا‌ ‌از‌ عاقبت‌ عذاب‌ نمی‌ترسد. [ نظرات / امتیازها ]
 » فتح الله کاشانی
11) تکذیب‌ کردند قبیله ثمود بسبب‌ طغیان‌ و عدوان‌ ‌خود‌ مر صالح‌ ‌علیه‌ السّلام‌ ‌را‌ ‌یعنی‌ طغیان‌ ‌ایشان‌ ‌را‌ ‌بر‌ تکذیب‌ داشت‌ ‌ [ نظرات / امتیازها ]
12) تکذیب‌ ‌ایشان‌ ‌در‌ وقتی‌ ‌بود‌ ‌که‌ ‌بر‌ خاست‌ أَشقاها بدبخت‌ترین‌ قبیله‌ ‌ایشان‌ [ نظرات / امتیازها ]
13) ‌پس‌ ‌گفت‌ مر ‌آن‌ قبیله‌ ‌را‌ ‌ یا ‌ جماعتی‌ ‌را‌ ‌که‌ ‌ایشان‌ قصد عقر داشتند رَسُول‌ُ اللّه‌ِ فرستاده خدای‌ ‌یعنی‌ صالح‌ ‌علیه‌ السّلام‌ ناقَةَ اللّه‌ِ دست‌ بدارید ناقه خدای‌ ‌را‌ و گرد مگردید شرب‌ ‌او‌ ‌را‌ ‌ [ نظرات / امتیازها ]
14) پس‌ تکذیب‌ کردند صالح‌ ‌علیه‌ السّلام‌ ‌را‌ ‌در‌ آنچه‌ تحذیر ‌ایشان‌ کرده‌ ‌بود‌ ‌از‌ حلول‌ عذاب‌ ‌پس‌ پی‌ کردند و مجروح‌ ساختند و بشمشیر قوایم‌ ‌او‌ ‌را‌ قطع‌ کردند و بکشتند. [ نظرات / امتیازها ]
15) و حال‌ آنکه‌ نمیترسد عاقبت‌ و تبعه‌ دمدمه‌ ‌را‌ ‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدتقی مدرسی
11) ثمودیان‌ (صالح‌ پیامبر ‌را‌) ‌به‌ سبب‌ طغیان‌ خویش‌ تکذیب‌ کردند. [ نظرات / امتیازها ]
12) ‌که‌ شقیترین‌ ‌ایشان‌ (‌به‌ کشتن‌ شتر صالح‌) ‌بر‌ پا خاست‌. [ نظرات / امتیازها ]
13) پس‌ ‌رسول‌ ‌خدا‌ ‌به‌ ‌ایشان‌ ‌گفت‌ ‌که‌ ‌اینکه‌ ناقه ‌خدا‌ ‌است‌ و بگذارید سهم‌ آب‌ ‌خود‌ ‌را‌ بنوشد.» [ نظرات / امتیازها ]
14) پس‌ (صالح‌) ‌را‌ تکذیب‌ و ناقه‌ ‌را‌ پی‌ کردند و پروردگارشان‌ عذاب‌ ‌بر‌ ‌ایشان‌ نازل‌ کرد.» [ نظرات / امتیازها ]
15) و ‌از‌ عاقبت‌ ‌آن‌ بیم‌ نداشت‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدثقفی تهرانی
11) تکذیب‌ نمودند قوم‌ ثمود ‌برای‌ طغیانشان‌ [ نظرات / امتیازها ]
12) ‌در‌ وقتی‌ ‌که‌ برانگیخته‌ شد بدبخت‌ترین‌ ‌آنها‌ [ نظرات / امتیازها ]
13) ‌پس‌ ‌گفت‌ بآنها پیغمبر ‌خدا‌ واگذارید شتر ‌خدا‌ و آبخورش‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
14) ‌پس‌ تکذیب‌ نمودند ‌او‌ ‌را‌ ‌پس‌ پی‌ نمودند آنرا ‌پس‌ فرو پوشاند ‌بر‌ ‌آنها‌ عذاب‌ ‌را‌ پروردگارشان‌ ‌برای‌ گناهشان‌ ‌پس‌ ‌با‌ خاک‌ یکسان‌ نمود ‌آنها‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
15) و نمیترسد ‌از‌ عاقبت‌ کار ‌خود‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدجواد نجفی
11) 11‌-‌ قوم‌ ثمود ‌به‌ وسیله طغیان‌ ‌خود‌ (حضرت‌ صالح‌ ‌را‌) تکذیب‌ کردند [ نظرات / امتیازها ]
12) 12‌-‌ ‌آن‌ هنگامی‌ ‌که‌ شقی‌ترین‌ نفر خویش‌ ‌را‌ (‌برای‌ پی‌ کردن‌ ناقه‌) برانگیختند [ نظرات / امتیازها ]
13) 13‌-‌ حضرت‌ صالح‌ سخنی‌ ‌به‌ آنان‌ ‌گفت‌ (و ‌ایشان‌ ‌را‌ ‌از‌ پی‌‌-‌ نمودن‌ و قطع‌ آب‌) ناقه‌ برحذر داشت‌ [ نظرات / امتیازها ]
14) 14‌-‌ ولی‌ آنان‌ ‌آن‌ بزرگوار ‌را‌ تکذیب‌ و ناقه‌ ‌را‌ پی‌ کردند‌-‌ بعدا پروردگارشان‌ بعلت‌ گناهشان‌ ‌بر‌ آنان‌ برآشفت‌ و ‌ایشان‌ و شهرشان‌ ‌را‌ ‌با‌ خاک‌ یکسان‌ ساخت‌ [ نظرات / امتیازها ]
15) 15‌-‌ و خوفی‌ ‌از‌ فرجام‌ آنان‌ نخواهد داشت‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدحسن صفی علیشاه
11) تکذیب‌ نمود ثمود بسبب‌ طغیان‌ (11) [ نظرات / امتیازها ]
12) هنگامی‌ ‌که‌ برانگیخت‌ بدبخت‌ترش‌ ‌را‌ (12) [ نظرات / امتیازها ]
13) ‌پس‌ ‌گفت‌ مر ‌ایشان‌ ‌را‌ فرستاده‌ ‌خدا‌ ‌اینکه‌ ناقه‌ ‌خدا‌ و شربش‌ ‌را‌ (13) [ نظرات / امتیازها ]
14) پس‌ تکذیب‌ نمودند ‌او‌ ‌را‌ ‌پس‌ پی‌ کردندش‌ ‌پس‌ غضب‌ کرد ‌بر‌ ‌ایشان‌ پروردگارشان‌ بسبب‌ گناه‌ ‌ایشان‌ ‌پس‌ یکسان‌ کرد ‌آن‌ ‌را‌ (14) [ نظرات / امتیازها ]
15) و بیم‌ نکرد عاقبتش‌ ‌را‌ (15) [ نظرات / امتیازها ]
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
11) قوم ثمود با طغیان و سرکشی خود رسالت حضرت صالح را تکذیب نمودند . [ نظرات / امتیازها ]
12) و آن هنگام که (حیله کردند و ) شقاوتمند ترین آنها (برای کشتن شتر حضرت صالح ) قیام کرد. [ نظرات / امتیازها ]
13) سپس فرستاده ی خداوند (حضرت صالح) گفت : این شتر از آن خداست لکن از کشتن و جلوگیری از سیراب شدنش بپرهیزید. [ نظرات / امتیازها ]
14) آنها بی توجهی کرده و بعد از تکذیب پیامبر ، ناقه را کشتند به همین سبب خداوند به خاطر نافرمانی و گناهشان آنان را عذاب نمود . [ نظرات / امتیازها ]
15) (خداوند ستمکاران را به عذابی سخت مبتلا کرد ) و از عاقبت این کار هم بیمناک نگردید . [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - استاد رضایی
11) (قوم) «ثمود» بخاطر طغیانش (پیامبرش را) تکذیب کردند، [ نظرات / امتیازها ]
12) آنگاه که بدبخت‏ ترین‏شان برانگیخته شد؛ [ نظرات / امتیازها ]
13) و فرستاده خدا به آنان گفت: «ماده شتر (معجزه آساى) خدا و آبشخور آن را (واگذارید.)» [ نظرات / امتیازها ]
14) و او را تکذیب کردند و آن را پى کردند؛ پس پروردگارشان به سبب پیامد [گناه] شان آنان را هلاک ساخت و آنها را (با خاک) یکسان کرد! [ نظرات / امتیازها ]
15) در حالى که از فرجام آنها نمی ‏ترسد. [ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - ابوالحسن شعرانی
11) تکذیب‌ نمود قوم‌ ثمود بسبب‌ طغیان‌ ‌خود‌ [ نظرات / امتیازها ]
12) هنگامی‌ ‌که‌ برانگیخت‌ بدبختترش‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
13) ‌پس‌ ‌گفت‌ مر ‌ایشان‌ ‌را‌ فرستاده ‌خدا‌ (صالح‌) دست‌ بدارید ناقه ‌خدا‌ و شربش‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
14) ‌پس‌ تکذیب‌ نمودند ‌او‌ ‌را‌ ‌پس‌ پی‌ کردندش‌ ‌پس‌ غضب‌ کرد ‌بر‌ ‌ایشان‌ پروردگارشان‌ بسبب‌ گناه‌ ‌ایشان‌ [ نظرات / امتیازها ]
15) و بیم‌ نکرد عاقبتش‌ ‌را‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » جلال الدین فارسی
11) قوم‌ ثمود بسبب‌ سرکشیش‌ (دین‌ و پیامبر ‌را‌) دروغ‌ شمرد [ نظرات / امتیازها ]
13) ‌پس‌ پیامبر ‌خدا‌ ‌به‌ آنان‌ ‌گفت‌: ماده‌ شتر ‌خدا‌ ‌را‌ ‌با‌ آب‌ خوردنش‌ واگذارید. [ نظرات / امتیازها ]
14) آنگاه‌ ‌او‌ ‌را‌ دروغگو شمرده‌ ‌بعد‌ ‌آن‌ شتر ‌را‌ کشتند. ‌در‌ ‌اینکه‌ هنگام‌ پروردگارشان‌ بسبب‌ گناهشان‌ ‌علیه‌ آنان‌ (نیرویی‌) فرستاد ‌تا‌ ‌آن‌ مدینه‌ ‌را‌ ‌بر‌ سرشان‌ ‌با‌ خاک‌ یکسان‌ کرد، [ نظرات / امتیازها ]
15) در‌ حالی‌ ‌که‌ خداوند ‌از‌ فرجام‌ ‌آن‌ کیفر دردناک‌ بیم‌ نداشت‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » رضاسراج
11) تکذیب‌ کردند قبیله‌ ثمود ‌به‌ سبب‌ سرکشی‌ ‌خود‌ [ نظرات / امتیازها ]