از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي - معجم اعراب اللفظ القران الکریم /الدکتر محمد سید طنطاوی
7) فَ:استینافیه/مَا:مبتدا وخبر محذوف/ یُکَذِّبُ:فعل مضارع مرفوع ،کَ : ضمیر متصل منصوب ومفعول به وهو فاعل /بَعْدُ :مفعول فیه ، ومتعلق آن"یکَذِّبُ" /بِالدِّینِ:جار ومجرور ومتعلق آن"یکَذِّبُ" ﴿٧﴾ [ نظرات / امتیازها ]
8) أَ:حرف استفهام /لَیْسَ:فعل ماضی مبنی بر فتح ،از اخوات کان/ اللَّهُ :اسم لیس ومرفوع/بِ:زائد/أَحْکَمِ:خبر لیس/ الْحَاکِمِینَ:مضاف الیه ﴿٨﴾ [ نظرات / امتیازها ]
  حسن حميدي سولا - ترنم وحی
7) فَما «فاء استیناف» «مبتدای مرفوع یا در محل رفع»
یُکَذِّبُکَ «فعل مضارع مرفوع به ضمه ظاهری» «(ک)مفعول به» «فاعل این فعل ضمیر مستتر (هو) است که در تقدیر است» «خبر مقدر یا محذوف یا در محل خبر»
بَعْدُ «ظرف منصوب یا در محل نصب که مفعول فیه است»
بِالدِّینِ «حرف جر و اسم مجرور» [ نظرات / امتیازها ]
8) أَ «همزة استفهام»
لَیْسَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»
اللَّهُ «اسم لیس»
بِأَحْکَمِ «(ب)جرزائد»«خبرلیس»
الْحاکِمِینَ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر» [ نظرات / امتیازها ]