آرشیو مقالات
[ درج مقاله جدید ] عبارت :
 نويسنده : محمد هادی حاذقی
 کلید واژه : : آفرینش/ خلق/ وجود/خدا/ حق/عدل/ نظم
 یکی از موضوعات بنیادی که در رویکرد مدیریت راهبردی بایستی بدان پرداخت، بحت آفرینش موجودات ، خالق و پروردگار هستی و تدبر بر مبدا و مقصد وجود می باشد . چرا که این مقوله از یک طرف منشا قضاوتهای مختلف در مورد ابعاد مادی و معنوی انسان به عنوان نمونه کامل این موجودات می باشد و از طرفی متاسفانه عمدتا از طرف صاحبنظران در این نوع مدیریت مورد غفلت قرار گرفته است که ضرورت پرداختن به آن را تقویت می کند .
بعضا در مباحث مدیریت راهبردی ، تدبر و تصمیم گیری پرداختن به این سطح از کلام، با یک رویکرد ابتر توسط مادیگرایان ، از مقطع انسان شناسی آن هم تنها با گرایش مادی و ظاهری آن آغاز می شود ، در حالی که بررسی این مبحث مسلما نیاز به پرداختن به ریشه های بنیادین هدف و طریق سیر و صیروریت انسان را دارد .
در این سلسله از مقالات که به منظور تبیین نگرش قرآنی و ذکر و تدبر در آیات مربوط در این زمینه ، با توجه به ارجاعاتی که در پایاننامه اینجانب صورت گرفته است نگارش می گردد تلاش می شود موضوع هستی شناسی در قرآن از رویکرد الگوی مدیریت راهبردی مبتنی بر ارزشهای اسلامی در معرض و نظر گاه خوانندگان گرامی قرار گیرد.
لازم به ذکر است که مطالب زیر چون تنها به منظور تبیین ارجاعات پایاننامه نوشته می شود، عمدتا مستقیما از تفاسیر آیات مربوط به درختواره مفهومی آن متن انتخاب و آورده شده است .
 نويسنده : محمد هادی حاذقی
 کلید واژه : مفهوم- اسم- لفظ- کلمه- شیئ-آیه
 کلمات و واژه‌ها در قرآن معنای دقیق و عمیقی دارد که صرفا ترجمه آن کلمه گنجایش بیان آن را ندارد ، برای نشان دادن بخشی از این موضوع، با انتخاب بعضی از واژه‌هایی که در پایان نامه اینجانب وجود دارد، و با هدف ذکر گستره قرآنی مقالات اقتباس شده از پایاننامه اینجانب که قبلا در قالب سلسله مقالات با عنوان مدیریت راهبردی مبتنی بر ارزشهای اسلامی ایفاد شده است سعی شده است جزئی از معنا شناسی قرآن به معرض خوانندگان گرامی برسد .
بدین معنی که آیاتی که در پایاننامه به آنها ارجاع شده و یا (مستقیم و غیر مستقیم) مورد استفاده قرار گرفته است در بخش مستقلی مورد تدبر ، مداقه و ذکر تفسیر مختصری از منابع تفسیری معتبر قرار گیرد .
در عین حال اذعان میدارد که بررسی این موضوع کلی آن هم در موردکتاب عظیم و اعظمی مانند قرآن مجید آنقدر بزرگ و پیچیده است که نه من بلکه اساتید اساتید اینجانب نیز قطره ای از اقیانوس بی نهایت این کتاب مقدس را بر نمی تابند (یا برنمی یابند)
بنابراین بنده فقط قصد دارم با یک نگرش محدود بخشی ناچیز از موضوع مورد بررسی (مفهوم شناسی) را به منصه مشاهده قرار دهم .
در آینده نیز در عناوین دیگری که از درختواره موضوعی و مفهومی پایاننامه اتخاذ شده است مقالاتی با هدف تدبر و مدافه در این آیات(آیات ارجاعی در پایاننامه) ارائه خواهد شد .
از ارسال نظرات گرامی خوانندگان کمال تشکر را دارم
 نويسنده : سید حسین اخوان بهابادی
 کلید واژه : شره سهو-شره- سهو -نشاط -غفلت-سکره تباعد-سکره -تباعد-دوری از خدا -مناجات -شعبانیه
 در بعضی از شروح مناجات شعبانیه شره سهو، آزمندى غفلت یا نوعی خودفریبی و غرور در اثر غفلت و بی توجهی معنی شده است که به نظر رابطه ی بین ازمندی و غفلت یا غرور و غفلت باید بهتر روشن شود و همچنین وقتی از سُکْرَةِ التَّباعُد صحبت می شود باید رابطه ای هماهنگ بین این قسمت فراز با شِرَّةِ السَّهْوِ برقرار باشد که در بررسی فوق بیان شد که شره نوعی نشاط است مانند نشاط حاصل از مستی البته نه به این شدت و حدت و همچنین در مورد توصیف این نشاط حاصل از غفلت و نیز مستی حاصل از دوری از خداوند سخن به میان امد.
 نويسنده : محمد هادی حاذقی
 کلید واژه : حکمرانی، مبانی، اسلام، غرب
 بسم الله الرحمن الرحیم
یکی از واژه هائی که در سالهای اخیر در جوامع علمی مطرح شده است مفهوم حکمرانی است متاسفانه این مفهوم نیز زمانی در بین صاحبنظران کشور قرار گرفته و مورد بحث می باشد که ابتدا در کشورهای غربی مطرح شده و سپس طی مراحل و مراتبی در بین دانشمندان داخلی شکل یافته است
متاسفانه را از این نظر عرض می کنم که این مفهوم نیز دارای سوابق بسیار عمیق و دقیق و قدیم در دین مبین اسلام می باشد و مانند بسیاری از موضوعات دیگر تا کنون از طرف دانشگاهیان محترم کمتر مورد توجه قرار گرفته است
اولین بخشی که در هر گفتار بایستی مورد مبادله و تعامل قرار گیرد تا مفاهیم ذهنی بیشتر به نزدیک شوند و مفهوم شناسی میسر گردد آشنائی با مفاهیم اساسی موضوع می باشد
هدف از این مقاله آشنائی با مفاهیم ابتدائی حکمرانی از دیدگاه اسلام است که با روش تحلیل محتوای سخنان علمای عظام به نتیجه گیری می انجامد

در این مقاله سعی می شود ضمن بیان خلاصه نظریات غربی اصول و مبانی این مفهوم در مکتب نجات بخش اسلام تبیین شود.
 نويسنده : محمد هادی حاذقی
 کلید واژه : ارزش، مدیریت راهبردی ، چالشها، سرمایه انسانی
 این مقاله برگرفته از رساله دکتری نگارنده بعنوان ارزیابی نقش ارزشها در مدیریت راهبردی وارائه الگوی مبتنی بر ارزشهای اسلامی و با هدف شناخت و مقایسه نقش ارزشهای اسلامی در برطرف سازی مشکلات و چالشهای مربوط به سرمایه انسانی در مدیریت راهبردی تهیه گردیده است
امروزه مشاهده می گردد که مدیریتهای کلان راهبردی در سطح جهان عمدتا دچار چالشهای عظیمی می باشند که کم و بیش توسط خود صاحبنظران غربی مورد بررسی واذعان قرار گرفته است در یک جمع بندی از این اظهار نظرها، پایه های این چالشها را می توان در عرصه سرمایه های انسانی و در سه مفهوم انسجام ، اعتماد و مشارکت خلاصه کرد بنابراین بررسی نقش ارزشهای اسلامی بعنوان یک برطرف ساز و تعدیل کننده این چالشها از الزامات موفقیت در این نوع مدیریت به شمار می رود. با توجه به ماهیت موضوع مورد نظر , روش انجام تحقیق موردی زمینه ای ، و با رویکرد تفسیری بصورت پیمایشی و آمیخته ، و شامل متغیرها و داده های کیفی و کمی است.در قالب این روش چالشهای مدیریت راهبردی با ویژگیهای ارزشها در دو مکتب اسلامی و غربی محک زده می شوند تا در نتیجه کارآمدی ارزشهای والای اسلامی در برطرف سازی این چالشها در عرصه سرمایه انسانی اثبات گردد .
 نويسنده : محمد هادی حاذقی
 کلید واژه : ارزش، مدیریت راهبردی ، چالشها، تصمیم گیری،ارزشهای اسلامی
 تصمیم گیری فرایندی را تشریح می کند که از طریق آن، راه حل مسأله معینی انتخاب و اتخاذ می گردد. با توجه به این واقعیت برخی مفهوم تصمیم گیری و مدیریت را مترادف دانسته ،و جوهره اصلی مدیریت را تصمیم گیری به حساب می آورند، در بررسی ابعاد مختلف مربوط به مدیریت، اهمیت شناخت فرایند اخذ تصمیم روشن می گردد و اولویت در تحلیل فرایند تصمیم گیری را مبرهن می شود .
در این مقاله ، که با هدف بررسی نقش ارزشها در فرایند تصمیم گیری، بعنوان جوهره مدیریت راهبردی می باشد . سعی گردیده است فرایند تصمیم گیری از دیدگاه روانشناختی یا روانشناسی شناختی مورد بررسی قرار گیرد و از این رهیافت نقش ارزشها و ملاکها و معیارهای ارزشی اسلام و سکولار در فرایند تصمیم گیری و اتخاذ نتایج تصمیم مورد مقایسه قرار گیرد .
نتیجه این بررسی ما را به اهمیت و تاثیر انتخاب یک نظام ارزشی در مدیریت راهبردی بیشتر آشنا می کند .
با توجه به ماهیت موضوع مورد نظر , روش انجام تحقیق موردی زمینه ای ، و با رویکرد تفسیری بصورت پیمایشی و آمیخته ، و شامل متغیرها و داده های کیفی و کمی است.در قالب این روش چالشهای مدیریت راهبردی با ویژگیهای ارزشی، در دو مکتب اسلامی و غربی محک زده می شوند تا در نتیجه، نقش برتر ارزشهای والای اسلامی در اثر بخشی تصمیمات و رفع موانع و چالشها اثبات گردد ..
 نويسنده : محمد هادی حاذقی
 کلید واژه : جمع بندی ، نتیجه ، مقایسه، مکاتب راهبردی، غرب، اسلامی
 در این مرحله با توجه به آنکه یکی از روشهای تبیین نتایج و نتیجه گیری که بتواند خلاصه مطالب را به طور مطلوب ارائه دهد ترسیم مدلهای جعبه ای و بیان جملات خلاصه و اصولی مربوط به موضوع است
لازم دیدیم این دو مهم را در یک فصل جداگانه خدمت عزیزان و دوستان گرامی ارائه نمائیم
هر چند جداول ، نمودارها و مدلهای جعبه ای در متن اصلی نیز آورده شده است اما ممکن است از کیفیت لازم برخوردار نباشند
منابع مورد اتکا مقالات نیز در صورت نیاز در حدود 200 فقره در اختیار قرار خواهد گرفت
 نويسنده : محمد هادی حاذقی
 کلید واژه : روش، تحقیق، اسلامی
 روش تحقیق از موضوعاتی است که در همه علوم قدیم و جدید پیوسته مورد بحث و درس بوده است و البته همیشه در این روشها در بین علوم انسانی و علوم تجربی تفاوتهائی وجود داشته و نتایج مختلفی را ارائه داده است
در این بخش با توجه به آنکه کتابها و نظریات فراوانی در مورد روشهای تحقیق در علوم تجربی وجود دارد و از طرفی در این نوشتار پرداختن به آنها ما را از موضوع اصلی دور می نماید زیاده به آن نمی پردازیم اما در وادی علوم انسانی ذکر این مقایسه بسیار ضروری می باشد.
بعلاوه طرح این روشها در علوم انسانی بسیار حساستر و مهمتر به نظر می رسد .
در این بخش نیز هر چند در کلیات موضوع، ممکن است تفاوتی در مفاهیم و روشهای تحقیق به روشهای غربی و اسلامی وجود نداشته باشد اما در بعضی از اصول و زیر بناهای فکری شاهد بعضی اختلافات می باشیم که نهایتا به نتایج و محصولات متفاوتی در تحقیقات این دو مکتب می انجامد.
قابل ذکر است که در این مقاله به علت اهمیت هدفی که دنبال می نمائیم اصولا به جنبه ایجابی مطلب پرداخته می شود و آن ارائه روش تحقیق در علوم اسلامی است و از ذکر نقاط ضعف و قوت روشهای متنوع مرسوم خودداری می نمائیم
مقایسه این الگو با سایر روشهای تحقیق با عنایت به آنکه منابع متنوع بسیاری در باره روشهای تحقیق مرسوم در دانشگاههای امروزی کشور موجود است به خواننده گرامی سپرده می شود .
 نويسنده : محمد هادی حاذقی
 کلید واژه : چالشها ، روشها ، مدلها ، راهبردی، غربی
 به دنبال مراحل قبل که از سطوح بنیادی و اصولی آغاز گردید و به سطوح راهبردی این نوع مدیریت رسید اکنون در ذیل مرحله راهبردی به گامهای تدوین و بررسی روشها و مدلهای تدوین که در پیروی از مکاتب مختلف راهبردی غربی انجام گرفته است می پردازیم
هر چه به مراحل جزئی نزدیک می شویم اختلافات ظریفتر و بعضا چندان قابل ملاحظه و معارضه نیست چنانکه بسیاری از چالشها در هر دو دیدگاه مشترک می باشند
 نويسنده : محمد هادی حاذقی
 کلید واژه : چالشها ، روشها ، تدوین، راهبردی، اسلامی
 به دنبال مراحل قبل که از سطوح بنیادی و اصولی آغاز گردید و به سطوح راهبردی این نوع مدیریت رسید اکنون در ذیل مرحله راهبردی به گامهای تدوین و بررسی روشها و مدلهای تدوین که در پیروی از مکاتب مختلف راهبردی غربی انجام گرفته است می پردازیم
هر چه به مراحل جزئی نزدیک می شویم اختلافات ظریفتر و بعضا چندان قابل ملاحظه و معارضه نیست چنانکه بسیاری از چالشها در هر دو دیدگاه مشترک می باشند
  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 176
  • >
  • >>