زهرا فضلعلی
[ همه پیام ها ] پیام های زهرا فضلعلي (5 مورد)
  سوره بقرة آیه 21 - پرستش راهی به سوی تقوا
در این آیه مخاطب آیات عوض می شود و خداوند پس از اشاره یر هادی بودن قرآن برای متقین و معرفی آنان و معرفی افرادی که شامل هدایت قرآن نمی شوند (کفار و منافقین)، مردم را مخاطب قرار می دهد و به آنان می گود که برای اینکه به تقوا برسید و جزو گروه متقین باشید تا از هدایت بهره گیرید، خدا را بپرستید. چون پرستیدن و عبادت خدا راهی است به سوی با تقوا شدن. هم چنین در این آیه تنها به این مسأله اشاره نمی کند که خدا را بپرستید بلکه خدا را نیز معرفی می کند و می فرمایند که خدا نه تنها آفریننده شما، بلکه آفریننده پیشینیان شما نیز هست؛ پس شایسته این پرستش است.
  سوره بقرة آیه 20 - ادامه مثال قبل
ادامه آیه ی گذشته است و توضیح بیشتری برای مثال قبل است.
در این آیه داریم که اگر خدا می خواست آنان را از اول کور و کر می آفرید، که بر این نکته اشاره دارد که خداوند در حق آنان ظلم نکرده، بلکه آنان خود باعث شدند که کلام حق بر آنان اثر نکند.
  سوره بقرة آیه 19 - مثالی دیگر
مانند آیه 17، به مثال دیگری اشاره کرده است برای اشاره بر هدایت نشدن منافقان
[ همه نکته ها ] نکته های زهرا فضلعلي (9 مورد)
  سوره بقرة آیه 14 - منافقان
اشاره به رفتار دیگری از منافقین:
در رویایی با افراد با ایمان می گویند که ما ایمان آوردیم و هنگامی که در خلوت با رهبرانشان باشند به آنان می گویند ما با شماییم و ایمان به خدا نیاورده ایم و ما اهل ایمان را مسخره می کنیم.
  سوره بقرة آیه 13 - منافقان بی خرد اند
در این آیه به این امر اشاره شده است که اگر به آنان گفته شود ایمان بیاورید به خدا و رسولش همانطور که دیگر مردم ایمان آورده اند،‌در جواب می گویند که آیا مانند بی خردان که ایمان آورده اند ایمان بیاوریم؟
خداوند در جوابشان می فرمانید که شما بیخردید و نمی فهمید نه آنان و درادامه دوباره به این موضوع اشاره می شود که اینان نمی دانند و نمی توانند این موضوع را درک کنند.
  سوره بقرة آیه 12 - هشدار خداوند برای مفسد بودن منافقین
خداوند در این آیه هشدار می دهد که بدانید اینان نه تنها اصلاح کننده نیستند بلکه مفسد نیز مس باشند و عامل ترویج فساد در جامعه اند ئلی خودشان نمی دانند و نمی فهمند.
[ همه سوال ها ] سوال های زهرا فضلعلي (2 مورد)
  سوره بقرة آیه 10 - عذاب کافر و منافق
چرا برای ذکر عذاب کافران از واژه "عذاب عظیم" و برا ی منافقین از واژه "عذاب الیم" استفاده شده است؟
  سوره بقرة آیه 7 - عذاب عظیم
آبا کافران در این دنیا نیز به این عذاب دچار هستند یا چون اشاره به عذاب عظیم شده،‌ در آخرت به این عذاب عظیم دچار خواهند شد؟
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های زهرا فضلعلي (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 21 -
ای کسانی که ایمان آورده اید
خدایتان کسی که شما و کسانی که قبل از شما بودند را عبادت کنید، شاید تقواپیشه کنید.