محسن صادقی
[ همه پیام ها ] پیام های محسن صادقي (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 260 - مقایسۀ حضرت ابراهیم و حضرت عزیر
مقایسۀ این آیه و آیۀ 259 تفاوتهای جالب توجهی را بین انبیای الهی آشکار میسازد. مثلا حضرت عزیر میفرمایند: ان الله علی کل شیئ قدیر ولی حضرت ابراهیم: ان الله عزیز حکیم
اولی خودش مرد تا علم پیدا کرد ولی دومی فقط با دیدن حیات مردگان به یقین رسید و بسیاری نکات دیگر. (تأمل)
[ همه نکته ها ] نکته های محسن صادقي (1 مورد)
  سوره اسراء آیه 84 - تعمیم و تخصیص در شاکله
اولا از عبارت "کل" استفاده می شود که این آیه تعمیم دارد یعنی شامل همۀ افراد بشر می شود و در حقیقت یک قانون است. اما از دیگر سو، چون از ضمیر "ه" در پایان شاکله استفاده شده نتیجه این است که شاکلۀ هر کس مخصوص خود اوست.
[ همه لغت ها ] لغت های محسن صادقي (1 مورد)
  سوره رعد آیه 11 - مفردات راغب
وال : ولی
 توضيح : تنها کسی که میتواند از مردم دفع عذاب کند، خداوند متعال است و بس.